Nettverk for medisin og helse

Nettverk for medisin og helse er eit tverrvitskapleg nettverk for medisinsk og helsevitskapeleg forsking, utvikling og utdanning

Published Endret

Medisinsk forsking

Finn siste forsking innan medisin

Prehospital akuttmedisin

Les om vår forsking og utdanning innan feltet

Det er stort behov for økt medisinsk forsking, og dessutan at fleire legar blir utdanna i Noreg. Derfor er medisinsk forsking og utdanning eit satsingsområde ved UiS. Etablering av medisinske og helsefaglige utdanningar av høg kvalitet for å ta vare på og utvikla ein brei og tverrfagleg tilnærming til helse og helsetenester er ein naturleg del av denne satsingen. For å løysa dette er samarbeid mellom helseprofesjonar, teknologar og andre yrkesgrupper nødvendig.

UiS har medisinsk og helsefagleg undervisning- og forskingskompetanse ved både Det teknisk-naturvitskaplege fakultet og Det helsevitskaplege fakultet.

Nettverk for medisin og helse er etablert for at desse fagmiljøene skal kunna samlast på tvers av fagdisipliner, og samarbeida for å vidareutvikla den medisinske kompetansen ved UiS. Nettverket er organisert ved Det helsevitskaplege fakultet.

Kontaktpersonar

Timelønnet professor
Det helsevitenskapelige fakultet
Dosent i sykepleie
51834171
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Mandat

Nettverk for medisin og helse er etablert for å styrka og vidareutvikla den medisinske kompetansen ved UiS innan både forsking og utdanning. Nettverket har eit ansvar for å samla fagmiljøer innan medisin.

(Foto: Elisabeth Tønnessen).

Nettverket har følgjande mandat:

  • ta vare på og stimulera medisinsk forsking ved Det helsevitskapelege fakultet
  • bidra til å utvikla klinisk medisinutdanning ved UiS
  • samla fagmiljøar innan medisin på tvers av avdelingar, og styrka tverrfakultært samarbeid
  • ha ei rolle i fagutvikling, kvalitet og etablering av klinisk medisin og helseutdanningar i nært samarbeid med leiinga og vitskapeleg tilsette, mellom anna ved utvikling av PhD kurs innanfor medisinske fagområde
  • bidra til å fremma eit godt samarbeid mellom Det helsevitskapelege fakultet, kommunehelsetenesta,  Stavanger universitetssjukehus og relevante næringslivspartnarar
  • styrka og profilera medisinsk kompetanse ved UiS i regionen og nasjonalt

Medisinsk forsking

UiS har hatt ei langvarig satsing innan medisinske fagområde i tett samarbeid mellom Det helsevitskapelege fakultet, Det teknisk-naturvitskapelege fakultet og Stavanger universitetssjukehus.

simulering anestesi og operasjonssykepleie
(Foto: SAFER).

Som eit ledd i UiS satsinga si innanfor medisin og medisinsk forsking, styrkte UiS i 2019 det medisinske fagmiljøet ved å tilsetja 15 legar, to teknologar og ein medisinsk statistikar i stipendiat- og postdoktorstillingar.

Desse dekker medisinske felt som spenner vidt: obstetrikk, patologi, psykiatri, nevrologi og nevrofysiologi, nevrokirurgi, gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, onkologi, dermatologi, oftalmologi, bildediagnostikk, revmatologi, pediatri, medisinsk statistikk, biomedisin og medisinsk etikk. Utover denne satsinga er 25 legar tatt opp på doktorgradsprogrammet i helse og medisin.

Styrkinga av det medisinske miljøet ved UiS føregår i tett samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus, Det helsevitskapelege fakultet og Det teknisk-naturvitskaplege fakultet ved UiS. Det er òg støtta av det strategiske initiativet i HelseCampus og Forskingsnettverk for helse og teknologi ved UiS som begge er sterkt involvert i tilrettelegging for tverrfagleg forsking innanfor både helse, teknologi og medisin.

Medisinutdanning ved UiS

Ambisjonen om klinisk medisinutdanning ved UiS har rot i nettverk for medisin og helse.

Leger i møterom
Medisinutdanning ved UiS vil tilrettelegge for tverrvitenskapelig samhandling mellom helseutdanninger (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Medlemmar av nettverket har bidratt sterkt til utarbeidinga av UiS-modellen for medisinutdanning i samband med Grimstadutvalgets utgreiing til Kunnskapsdepartementet om medisinutdanning i Noreg.

I strategien for perioden 2021 - 2030 kjem fram det at UiS skal vera eit leiande universitet for det norske helsevesenet i framtida, og tilby eit unikt medisinstudium i Noreg. Samhandling, sikkerheit og simulering skal vera viktige element i helsesatsinga ved UiS.

Medisinutdanning ved UiS vil ha ein innovativ profil som svarer på behovet i samfunnet for fastlegar/allmennleger, og dessutan auka teknologikompetanse i utdanninga. Utdanninga vil ha studenten i fokus både i spesialist- og primærhelsetjenesten, legga til rette for stor grad av tverrfagleg samarbeid mellom profesjonar, og ha høgt teknologisk innhald.

Historikk

Medlemmar i nettverket har vore sentrale i utviklinga av doktorgradsutdanning i helse og medisin. I samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse har dei òg bidratt til etablering av program innan prehospital akuttmedisin.

Britisk ambulansearbeider foran norsk ambulanse
UiS tilbyr en tverrfaglig, internasjonal master i prehospital akuttmedisin (Foto: Mari Hult).

Nettverk for medisin og helse (tidlegare Tverrvitskapeleg nettverk for medisinske fag) vart etablert i 2018 som ein vidareføring av det tidlegare Nettverk for medisinske vitskapar.

Nettverk for medisinske vitskapar vart i 2011 oppretta som eit samarbeid mellom UiS og Stavanger Universitetssjukehus (SUS), Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), lærings- og simuleringssenteret SAFER og Norsk kiropraktorforeining. Mandat for nettverket var knytte til utvikling av forsking og utdanning innanfor helse og medisin. Målet var å styrka helseforsking i Stavangerregionen, utvikla og rettleia kandidatar innan Ph.d.-utdanninga i helse og medisin

Satsing på akuttmedisin

Samarbeidet med SNLA skulle vidare bidra til å utvikla tverrfaglege utdanningstilbod mellom anna innanfor fagfeltet pre- og in-hospital avansert akuttmedisin ved UiS. I løpet av mandatperioden har nettverket bidratt til dette i stor grad.

Den akuttmedisinske satsinga vart ei sentral oppgåve for Nettverk for medisinske vitskapar. Det er etablert eit mastergradsløp innanfor prehospital akuttmedisin (PHCC). Programmet vart først etablert som ei vidareutdanningsmaster under EVU i 2014, før det hausten 2016 vart tatt inn som ein del av den ordinære studieporteføljen ved Det helsevitskapelege fakultet.

Hausten 2018 vart det òg etablert eit bachelorstudium i paramedisin ved UiS med oppstart i 2019. UiS tilbyr no eit heilskapleg løp frå bachelor- til doktorgrad innan akuttmedisin. Medlemmer i nettverket hadde ei sentral rolle i utarbeidinga av dette programmet.

Medlemmar

Timelønnet professor
Det helsevitenskapelige fakultet
Dosent i sykepleie
51834171
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førstelektor i pedagoikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Timelønnet professor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis iII biomedisin
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Professor II i medisin
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Førsteamanuensis i biokjemi
51831242
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Professor II i biomedisin
Stavanger
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Førsteamanuensis II i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Professor II i psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis II i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Professor i prehospital avansert akuttmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
ekstern uten lønn
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Professor i medisinsk statistikk
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i prehospital avansert akuttmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Timelønnet pensjonist - vitenskapelig
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Professor II i biomedisin
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi