NowWhat2? - revurdering av sykefraværsoppfølging

Prosjektet vil kombinere helsetjenesteforskning og helseforskning for å avdekke ny innsikt i effekten bedre tjenester har på helse og arbeidsdeltakelse, samt samfunnsøkonomiske innsparinger.

Published Endret
Fakta
Forskningsområde

Arbeid, behandling

Finansiering

11 millioner fra Norges forskningsråd

Prosjekt periode

2021 - pågående

Forskere

12

Principal investigator

Randi Wågø Aas

Følg oss

Facebook

Målet med prosjektet er å bidra til å løse utfordringene med langtidssykemelding bedre enn vi gjør i dag. Tross flere forsøk for å bringe arbeidstakere med langvarig sykemelding tilbake i arbeid, blir noen værende utenfor arbeidslivet i lange perioder, ofte mer enn ett år. I dette prosjektet vil vi se nærmere på hvordan tjenester som skal bidra til å få langtidssykemeldte tilbake i arbeid er utformet, organisert og levert.

Vi forventer at de første resultatene vil foreligge 2022.

Revurdering av sykefraværsoppfølging

Prosjektet vil undersøke eksisterende oppfølging av sykemeldte, både overfor de som tilbyr tjenestene og de som har et langvarig fravær. Les mer om prosjektet her.

Morgenmøte på sykehus
Foto: Shutterstock

Arbeids- og velferdsdirektoratet finansierte forprosjektet som ble avsluttet i 2018. Gjennom forskningsbasert tjenesteinnovasjon ble det utviklet en ny modell for oppfølging kalt «Hva nå?». Denne modellen består av et gruppetiltak som blir tilbudt av NAV arbeidslivssenter og NAV-kontor i samarbeid, et skreddersydd e-helsetilbud for å møte den enkelte sitt helseproblem, og ekspertvurdering av deltakelsesproblemet på arbeidsplassen.

«Hva nå?»-modellen bruker både teknologi og en innovativ tilnærming, og muliggjør integrering av tverrfaglig kompetanse mellom tre viktige arenaer i sykefraværsoppfølgingen: NAV, helsetjenestene og arbeidsplassen. På grunn av de høye kostnadene ved langvarig sykefravær, vil selv små effekter fra dette nye programmet gi store fordeler for samfunnet.

Prosjektet er tverrfaglig og tverrvitenskapelig, og involverer både nasjonale og internasjonale forskere og samarbeidspartnere.

Mer informasjon om delstudiene kommer.

Prosjektdeltakere

Professor i arbeidshelse
51834115
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Postdoktor innenfor folkehelse/arbeidshelse
51831426
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis II
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis II i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Instituttleder
51833762
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Jens Christoffer Skogen
Seniorforsker, Ph.D
Folkehelseinstituttet
Tore Bonsaksen
Professor
Høgskolen i Innlandet
Stipendiat innen folkehelse/arbeidshelse
51831193
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Stipendiat innenfor folkehelse/arbeidshelse
51831432
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Doktorgradsstipendiat i arbeidshelse og samfunnsdeltagelse
51832864
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Tilknyttede doktorgradsprosjekt

  • Workplace assessment identifying barriers for return to work - A part of the NOW WHAT2 project. Kine Strømstad
  • [Tittel] Fjoralba Sadja
  • [Tittel] Malin Magerøy
Kontakt
Forskere

12

Stipendiater

4

Masterstudenter

Åpent for masterstudenter

Tilbake til PARTAKE