Utviklar simuleringstrening ved bruk av 360°-video

360ViSi er eit internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å utvikla innovativ læringsmetodikk i helseopplæring ved hjelp av 360° videoteknologi.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Finansiering

10 millionar frå Erasmus+ kunnskapsallianse

Periode

2020-2022

Kontaktperson

Atle Løkken, Avdelingsdirektør NETTOP UiS

Hvorfor 360ViSi?

Europa har eit aukande behov for helsearbeidarar, delvis som følgje av ei aldrande befolkning med behov for langvarig pleie. Utdanning av helsearbeidarar, og særleg sjukepleiarar, inneber svært mykje praktisk trening. Dette gjer utfordringar når det gjeld tilgang til treningsfasilitetar, kostnadar og kvalitet i utdanningar. Bruk av 360° videoteknologi kan auka tilgangen til simuleringstrening, og med det kompensera for mangelen på tilgang til fasilitetar. 

Skal utvikle innovativ læringsmetodikk

360°-video er ei løysing der ein kan sjølv velja kvar ein vil sjå i bildet, og på denne måten delta aktivt i filmen. Videopptaket blir gjort med eit kamera beståande av to eller fleire vidvinkellinser som peikar i ulik retning, slik at alt rundt kameraet blir tatt opp.

Saman med tre europeiske universitet og tre selskap, skal UiS utnytta potensialet denne teknologien har innan undervisning. Gjennom å utvikla og gjera tilgjengeleg ein rimeleg 360° interaktiv videosimuleringsløysing, tar ein sikte på å lage engasjerande simuleringstrening for bruk i helseutdanning. Metoden vil gi undervisarar auka kompetanse innan produksjon av digitale verktøy, samt auke og gjere tilgjengeleg fleire digitale læringsverktøy over landegrenser.

Vidare ønskjer prosjektet å gi nye idear til bedrifter som utviklar tenester, produkt og teknologi inn mot undervisning.

På tvers av landegrenser

Prosjektet gir UiS moglegheit til å samarbeida med andre forskings- og undervisningsinstitusjonar, og dessutan kommersielle aktørar innan eit spennande fagområde.

Prosjektet blir leia av Universitetet i Stavanger, ved NETTOP og Det helsevitskaplege fakultet. Andre partnarar er University of Nottingham (Storbritannia), Catholic University of Valencia (Spania), Turku University of Applied Sciences (Finland), Screen Story (Norge), Quasar Dynamics (Spania) og ADE Animations Designs & Effects (Finland).

Les meir på 360ViSi-prosjektet si eiga heimeside (engelsk) 

Du er kanskje også interessert i:

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Med riktig trening kan jordmødre i Tanzania redde flere nyfødte

Når en baby blir født vil den vanligvis trekke sine første åndedrag i løpet av sekunder. Dersom den ikke puster, må jord...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrik...

Implementering av simuleringsbasert helseutdanning

Eit nytt utdanningsprosjekt skal styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning ved partnaruniversit...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukep...

Delar beste praksis innan akuttmedisinsk opplæring

SAFETY er eit nytt europeisk forskingsnettverk som skal utvikla eit innovativt kurs innan akuttmedisin ved bruk av e-lær...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrpr...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

Jukseblod og ekte svette

– Aiaiai, det gjør vondt! Den kvinnelige pasienten skriker av smerte på operasjonsbordet. Hun er omringet av grønnkledde...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helsetenesta i førebuing p...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

Utdanningsinstitusjonane må fokusera meir på å læra studenten korleis dei skal læra i tillegg til kva som skal lærast, i...

Disputas om bløding etter fødsel

Signe Egenberg har forska på korleis helsepersonell kan bidra til å redusera blodtap etter fødsel, og sett på effekten a...