Hopp til hovedinnhold

Utviklar simuleringstrening ved bruk av 360°-video

360ViSi er eit internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å utvikla innovativ læringsmetodikk i helseopplæring ved hjelp av 360° videoteknologi.

Publisert: Endret:
Fakta
Finansiering

10 millionar frå Erasmus+ kunnskapsallianse

Periode

2020-2022

Kontaktperson

Atle Løkken, Avdelingsdirektør NETTOP UiS

Hvorfor 360ViSi?

Europa har eit aukande behov for helsearbeidarar, delvis som følgje av ei aldrande befolkning med behov for langvarig pleie. Utdanning av helsearbeidarar, og særleg sjukepleiarar, inneber svært mykje praktisk trening. Dette gjer utfordringar når det gjeld tilgang til treningsfasilitetar, kostnadar og kvalitet i utdanningar. Bruk av 360° videoteknologi kan auka tilgangen til simuleringstrening, og med det kompensera for mangelen på tilgang til fasilitetar. 

Skal utvikle innovativ læringsmetodikk

360°-video er ei løysing der ein kan sjølv velja kvar ein vil sjå i bildet, og på denne måten delta aktivt i filmen. Videopptaket blir gjort med eit kamera beståande av to eller fleire vidvinkellinser som peikar i ulik retning, slik at alt rundt kameraet blir tatt opp.

Saman med tre europeiske universitet og tre selskap, skal UiS utnytta potensialet denne teknologien har innan undervisning. Gjennom å utvikla og gjera tilgjengeleg ein rimeleg 360° interaktiv videosimuleringsløysing, tar ein sikte på å lage engasjerande simuleringstrening for bruk i helseutdanning. Metoden vil gi undervisarar auka kompetanse innan produksjon av digitale verktøy, samt auke og gjere tilgjengeleg fleire digitale læringsverktøy over landegrenser.

Vidare ønskjer prosjektet å gi nye idear til bedrifter som utviklar tenester, produkt og teknologi inn mot undervisning.

På tvers av landegrenser

Prosjektet gir UiS moglegheit til å samarbeida med andre forskings- og undervisningsinstitusjonar, og dessutan kommersielle aktørar innan eit spennande fagområde.

Prosjektet blir leia av Universitetet i Stavanger, ved NETTOP og Det helsevitskaplege fakultet. Andre partnarar er University of Nottingham (Storbritannia), Catholic University of Valencia (Spania), Turku University of Applied Sciences (Finland), Screen Story (Norge), Quasar Dynamics (Spania) og ADE Animations Designs & Effects (Finland).

Les meir på 360ViSi-prosjektet si eiga heimeside (engelsk) 

Du er kanskje også interessert i:

HelseCampus lyser ut forskningsmidler

Forskningsmidlene skal gå til samarbeidsprosjekter innen HelseCampus sine tre satsningsområdene simulering, samhandling ...

Ny bok synleggjer betydinga av teamarbeid i helsetenesta

Gjennom boka «Teamarbeid i helsetjenesten». Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv» ønsker forfattarane å frem...

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrik...

Implementering av simuleringsbasert helseutdanning

Eit nytt utdanningsprosjekt skal styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning ved partnaruniversit...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukeple...

Delar beste praksis innan akuttmedisinsk opplæring

SAFETY er eit nytt europeisk forskingsnettverk som skal utvikla eit innovativt kurs innan akuttmedisin ved bruk av e-lær...

Ledet utviklingen av et nasjonalt opplæringsprogram i intensivbehandling av covid-19 pasienter

Une Stømer ved Det helsevitenskapelige fakultet har, i regi av Helse Vest, ledet arbeidet med et nasjonalt opplæringspro...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

Hvordan kan vi bidra til at eldre får leve flere gode dager hjemme?

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og fire samarbeidskommuner, har UiS fått 16 millioner fra Forskningsrådet til fo...

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av lary...

HelseCampus

HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simulerin...

EU-støtte til nytt simuleringskurs innan akuttmedisin

Saman med ni partnarar, har Det helsevitskaplege fakultet ved UiS fått omlag 10 millionar kroner frå EU til utvikling av...

Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrpr...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

Bruk av simulering som læringsmetode

Vil du vite mer om hvordan du kan ta i bruk simulering som læringsmetode i utdanning, praksis eller forskning? Ved UiS k...

Jukseblod og ekte svette

– Aiaiai, det gjør vondt! Den kvinnelige pasienten skriker av smerte på operasjonsbordet. Hun er omringet av grønnkledde...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Skreddersydd ferdighetstrening for sykepleiestudenter

KRONIKK: Det er sykepleierutdanningens oppgave å sikre at studentene er så dyktige som mulig før de får prøve seg på vir...

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helsetenesta i førebuing p...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

Utdanningsinstitusjonane må fokusera meir på å læra studenten korleis dei skal læra i tillegg til kva som skal lærast, i...

Disputas om bløding etter fødsel

Signe Egenberg har forska på korleis helsepersonell kan bidra til å redusera blodtap etter fødsel, og sett på effekten a...