Styret for Handelshøgskolen ved UiS

Her finn du fakultetstyrets rolle, mandat og medlemmer, samt styredokumenta.

Published Endret

Rolle og mandat

Fakultetsstyret vedtar dei store linjene for styringa av fakultetet.

Elise Ottesen Jensens hus

Nåværende fakultetsstyret tredde i funksjon 1. august 2017 og har ein funksjonsperiode på fire år. For studentar og mellombels vitskaplege tilsette er funksjonsperioden eitt år.

Fakultetsstyret vedtar dei store linjene for styringa av fakultetet.

 • Overordna planar, prinsipp og prioriteringar for verksemda, som årsplan, budsjett, strategisk plan og faglege prioriteringar
 • Godkjenning av rekneskap og årsrapport
 • Den interne organiseringa i avdelingar, faggrupper osv.

Styrets leiar er professor og dekan Jerker Moodysson frå den Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Dekan og fakultetsdirektør på Handelshøgskolen ved UiS er saman med leiaren for styret ansvarleg for saksførebuingar.

Faste vitskaplege og teknisk/administrativt tilsette vel representantar til styret kvart fjerde år, mellombels vitskapleg tilsette og studentane vel representantar kvart år, og dei eksterne representantane blir oppnemnde av rektor for fire år.

Styret sjølv vel leiaren sin.

Styremedlemmer

Handelshøgskolens styre består av følgjande medlemmer:

Styremedlemmer

 • Jerker Moodysson (styreleder)
 • Therese Log Bergjord
 • Kenneth Henning Wathne
 • Silje Haus-Reve
 • Benn Folkvord
 • Torfinn Harding
 • Eirik Østensjø Tjelle
 • Lene Kristine Solesvik (studieåret 2022–2023)
 • Paul Johan Hoffman (studieåret 2022–2023)

Vararepresentantar

 • Trine Karin Stangeland
 • Kyrre Knudsen
 • Lene Katrine Hoff
 • Egil Clement Svela
 • Åse Lea
 • Jan Frick
 • Tom Brökel
 • Hanne K. Lavold (studieåret 2022–2023)
 • Matiurahman Rahmani (studieåret 2022–2023)

Sekretariat

 • Ola Kvaløy, dekan (observatør)
 • Egil Kristensen, fakultetsdirektør (observatør)
 • Monica Lange (møtesekretær)

Styredokument

Referat og styresaker.

Styredokumenta blir publisert her

Relaterte sider

Fakultetsleiinga

Dekan, prodekanar fakultetsdirektør, avdelingsleiarar

Strategi 2030 for Handelshøgskolen ved UiS

Strategi for peridoen 2021–2030

Studentrepresentantar

Styret, studieprogramutvalg og alumni