Hopp til hovedinnhold

Hele oppstartsfinansieringen for medisinstudiet på plass

UiS mottok i dag tilsagn på 24 millioner kroner fra Ulla-Førrefondet til medisinutdanning ved UiS. Dermed er hele finansieringsbehovet på 84 millioner kroner for oppstart av studiet på plass.

Publisert: Endret:

Fylkesordfører Marianne Chesak og rektor Klaus Mohn. (Foto: Mari Hult)

En glad UiS-rektor Klaus Mohn uttaler at dette er en fantastisk nyhet for UiS og at hele finansieringsbehovet for oppstart nå er i boks. Han takker UllaFørre-fondet for tildelingen.

Det var under en sammenkomst i Rogaland fylkeskommune at fylkesordfører Marianne Chesak kom med nyheten om at Ulla-Førrefondet under sitt styremøte i dag hadde bevilget 24 millioner kroner til medisinutdanningen ved UiS.

Sterkt signal til regjering og storting

– Dette er et sterkt signal til regjeringen og Stortinget. Vi viser at hele fylket står sammen om å få medisinutdanningen på plass. Vi trenger omstilling i vår del av landet og viser med all tydelighet at vi er klare til å bidra med penger, kunnskap og vilje. Vi ønsker denne viktige kompetansen til vår region, og tar offensive beslutninger for å sikre nyetableringer som gir arbeidsplasser og velferd i framtiden, sa fylkesordfører Marianne Chesak under tildelingen.

UiS har tidligere mottatt tilsagn på 40 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og 10 millioner kroner fra henholdsvis Folke Hermansen AS og Universitetsfondet AS til medisinutdanning ved UiS. Totalfinansieringen på 84 millionene til oppstartsfasen (seks første årene) skal dekke nødvendig oppbemanning og investeringer inntil studiet er selvbærende.

Treffsikkert medisinstudium

UiS har utviklet en treårig studiemodell som baserer seg på at norske medisinstudenter tar de tre siste årene av studiet ved UiS, med et opptak av 70 studenter per år. Studieplanen er internt akkreditert med gode tilbakemeldinger fra fagfeller i inn- og utland.

– Studieplanen er treffsikker med tanke på helse-Norges behov og vil bidra til en rask opptrapping av norsk utdanningskapasitet som alle er enige om, sier UiS-rektor Klaus Mohn. Grimstad-utvalget har anbefalt at det opprettes 440 nye studieplasser i medisin.

Stavanger i Grimstad-rapporten

Medisinutdanning til Stavanger lå til grunn for nedsettelsen av Grimstad-utvalget. Derfor har Stavanger et eget kapittel i Grimstad-utvalgets rapport. Et enstemmig utvalg går inn for at UiS og Universitetet i Bergen (UiB) som utdanningsinstitusjoner sammen med spesialist- og primærhelsetjenesten i Stavanger-regionen, samarbeider om et helhetlig studieløp, og særlig om de tre siste studieårene.

Halve Grimstad-utvalget går inn for studiemodeller som UiS sin som en midlertidig ordning for å øke norsk utdanningskapasitet og for at andre universiteter enn dagens kan få gradsrettigheter.

– I vår region er det uutnyttede ressurser innenfor medisin både ved UiS og i spesialist- og primærhelsetjenesten. Vi er derfor klare til å ønske medisinstudenter velkommen til UiS om myndighetene gir oss lov, understreker Klaus Mohn.

Han sier videre at UiS har sin egen studiemodell, men UiS er også villig til å vurdere et balansert samarbeid med UiB om en fellesgrad og studieplasser til begge institusjoner om myndighetene ønsker det.

Samlokalisering av UiS og SUS

Stavanger universitetssjukehus (SUS), som er blant Norges største akuttsykehus, blir i 2023 samlokalisert med UiS på Universitetsområdet i Stavanger:

– Samlokaliseringen er ment å styrke utdanning, forskning, innovasjon og næringsutvikling innenfor helseområdet og er en viktig bærebjelke i videreutviklingen av regionens helseklynge, samt i regionens omstillingsarbeid, sier UiS-rektoren.

Arealer og infrastruktur

UiS har tilgjengelige arealer og infrastruktur på Universitetsområdet. Det planlegges i tillegg et nytt bygg til Det helsevitenskapelige fakultet ved siden av nye SUS der en ny medisinutdanning vil inngå. UiS vil også leie 1200 m2 BTA inne i nye SUS til trening og simulering for studenter innen helsefagene. Ved ytterligere areal- og infrastrukturbehov vil UiS ha anledning til å leie egnede lokaler fra Innovasjonspark Stavanger som også er lokalisert på campus. Tilgang til arealer, infrastruktur og utstyr fra samarbeidspartnerne vil også utgjøre en viktig ressurs for drift av studiet ved UiS.

UllaFørre-fondet

• Fondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling i Rogaland med vekt på utdanning, forskning, næringsliv, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak.

• Fondet disponeres i fellesskap av de tre eierne Lyse, Sunnhordland Kraftlag og Rogaland fylkeskommune.

• Styret består av Torkel Myklebust (styreleder), Asle Rafdal, Elin Schanche, alle fra Rogaland fylkeskommune, Ove Jølbo, Lyse og Kjetil Harestad, Sunnhordland Kraftlag