10 tips for å involvere ungdom i forskning på psykisk helse

Petter Viksveen har publisert en forskningsartikkel med ti medforfattere i alderen 18 til 23 år om opplevelsen av å være involvert i forskning på ungdommers mentale helse. Her er deres anbefalinger.

Publisert Sist oppdatert

Anbefalinger for å involvere ungdom i forskning på psykisk helse

  1. Utvide forskeres kunnskap og kompetanse knyttet til involvering av ungdom i forskning. Eksempler: Inngå i masterstudenters og doktorgradsstipendiaters utdanning, og etter/videreutdanning for deres veiledere og andre forskere.
  2. Vurdere de etiske implikasjonene av å involvere ungdom i forskning, inkludert å sikre at alle parter er bevisst alle sine rettigheter og ansvar.
  3. Vurdere behov for involvering og delt beslutningsmyndighet i ulike faser av forskningen. Å enes om konsultering, samarbeid og kontroll i forskningen.
  4. Å utforske forskeres og ungdoms motiver for å delta, inkludert deres verdigrunnlag, for å etablere et felles utgangspunkt. Dette kan også innebære vurdering av "forskningskulturen" innenfor vitenskapelige miljøer, og potensielt et behov for å endre kulturen.
  5. Å tilby passende trening og støtte for ungdom. Eksempler: Seminarer for å gi en introduksjon til forskning, forskning på psykisk helse, forskningsdesign og -metoder. Å benytte ulike former for kommunikasjon, som digitale redskap som WhatsApp og Messenger.
  6. Forskeres og medforskeres vilje til å bidra og enighet om ungdoms roller og grad av involvering. Eksempler: Dele erfaringer og perspektiver, utvide egen kunnskap, ta på seg oppgaver. Dette kan føre til beslutninger om hvorvidt ungdom skal delta som representanter eller medforskere.
  7. Utvikle et godt samarbeid og redusere maktforskjeller. Tilbringe tid sammen for å bygge et tillitsforhold og redusere følelser av usikkerhet. Unngå bruk av forskningssjargong.
  8. Tilby tilstrekkelige ressurser inkludert økonomiske midler og tid for å muliggjøre samarbeid. Økonomisk godtgjøring for deltakelse, refusjon av utgifter (f.eks. for reiser), møter og forskningsaktiviteter.
  9. Sikre bredde i representasjon av ungdom, passende for forskningsprosjektet. Eksempler: Ulike kulturelle bakgrunner, kjønn, seksuell orientering, utdanning, livserfaring og holdninger/tilnærminger til psykisk helse.
  10. Sikre fleksibilitet og effektiv prosjektledelse, for at målene nås og at alles tid og bidrag blir verdsatt. Eksempler: Planlegge god tid i forveien, men tilpasse. Legge til rette for engasjerende møter. Tilpasse møtetidspunkt og sted til ungdommenes skole, arbeid og andre aktiviteter/forpliktelser (f.eks. møter etter vanlig arbeidstid, helger). Mat og kjekke aktiviteter under møter. Konflikthåndtering.

Referanse: Viksveen P, Cardenas NE, Ibenfeldt M, Meldahl LG, Krijger L, Game JR, Andvik MM, Cuddeford O, Duerto S, Mustafa M, Tong M. Involvement of adolescent representatives and coresearchers in mental health research: Experiences from a research project. Health Expect. 2021 Nov 10. doi: 10.1111/hex.13383. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hex.13383