Hopp til hovedinnhold

Betydning av religion i møte med døden

Hvordan forholder ansatte på sykehjem med innvandrerbakgrunn seg til religion i arbeidet med pasienter som nærmer seg døden?

Publisert: Endret:
mennesker som holder henner

Det er i dag en større andel helsearbeidere i Norge med innvandrerbakgrunn. I 2017 var mer enn 17% av arbeidsstyrken på norske sykehjem innvandrere, mens flertallet av pasientene fremdeles var etnisk norske.

Likevel finnes det lite informasjon om hvordan dette påvirker omsorgsarbeidet på sykehjemmene. Gjennom individuelle dybdeintervjuer med 16 ansatte med innvandrerbakgrunn fra fem sykehjem i Norge, har forskere tilknyttet Profesjonelle relasjoner ved UiS undersøkt betydningen av religion i deres møte med døende og død på norske sykehjem.

51% av nordmenn dør på sykehjem. De ansatte blir dermed stadig konfrontert med døden på jobb. Funnene viser at religion hadde ulik betydning for helsearbeiderne som ble intervjuet. Religiøs og kulturell kompetanse og kunnskap var ikke noe som ble diskutert på arbeidsplassen, og forholdet til religion i møte med pasienter var derfor basert på individuelle preferanser og internaliserte praksiser.

Forskningen viser at det er behov for organiserte refleksjonsgrupper blant ansatte for å integrere og utvikle religiøs kompetanse i det flerkulturelle arbeidsmiljøet på sykehjem. Slike refleksjonsgrupper kan hjelpe den enkelte ansatte til å utføre helhetlig sykepleie, det vil si å være oppmerksom på sammenkoblingen av biologiske, sosiale, psykososiale og åndelige aspekter ved det å være menneske.

Les mer

Lavik, Marta H., Gripsrud, B.H. & Ramvi, E. How Do Migrant Nursing Home Staff Relate to Religion in Their Work With Patients Who Are Approaching Death? Journal of Holistic Nursing, 2020

Mer fra forskningen innen omsorg og etikk

Forskningsartikkel om spesialskole er aktuell

«Problembarn» - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole – ble publisert i 2020. Den er aktuell i år på grunn ...

Forskningsmidler tildelt prosjekt om kreftpasienter i livets siste fase

Professor Venke Irene Ueland ved Det helsevitenskapelige fakultet er leder for prosjektet, som er tildelt støtte på 880....

Vi trenger studenter som blir opp­datert på viten om syke­pleie

KRONIKK: Dersom sykepleierstudentene ikke får sitt grunnlag i det vitenskapelige, kan de ubevisst la seg styre av det de...

Hvordan oppleves det for pleierne når en beboer på sykehjem dør?

Mer enn halvparten av alle dødsfall i Norge skjer i dag i sykehjem. Helsepersonell som arbeider i sykehjem, blir dermed ...

Eksistensielle utfordringer ved alvorlig svangerskapsforgiftning

En ny artikkel har utforsket foreldrenes eksistensielle utfordringer og erfaringer når de får et prematurt barn på grunn...

Vi må stille spørsmål om teknologiens begrensninger som velferdsverktøy

DEBATT: Både helsearbeidere og brukere står overfor dilemmaer i innføringen av ny teknologi i omsorgssektoren.

Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene

KRONIKK: Ny teknologi framstilles i mange sammenhenger som løsning på store og sammensatte omsorgsutfordringer. Men hva ...

Bruken av livshistorier i omsorgsarbeid

I prosjektet «Livsarket» kartlegges bruk av pasienters livshistorier som en del av omsorgsarbeidet ved sykehjem i region...

Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg

Forskingsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (QUALITECH) vil vidare...

Døden som tverrfagleg kunnskapsfelt

Våre førestillingar om døden seier noko om kven vi er, korleis vi oppfattar oss sjølv, og kva som er viktig for oss. Gje...

Senter for kjønnsstudier

Senter for kjønnsstudier er en enhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vi forsker, underviser og formidler tver...

Profesjonelle relasjoner i helse- og velferdsyrker

Den tverrfaglige forskergruppen vil utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i yrker i...

Frykter å ikkje klare møtet med døyande pasientar

I møtet med døyande, får helsearbeidarar ikkje høve til å rette opp feil. Mange av dei som føler dei mislukkast, vert he...

Kontrastfylt møte med nytt liv

Ein fødsel er ei tid for glede over det nye livet. Men når barnet blir fødd for tidleg på grunn av svangerskapsforgiftin...

Smittevern og sosial distanse utfordrer grunnleggende behov for nærhet

KRONIKK: Vi ønsker ettertanke og debatt om forholdet mellom et smittevern som krever sosial distanse, veid opp mot menne...