Digital helsehjelp kan lette pasienters behandlingsbyrde

I et nytt prosjekt ved UiS skal det utvikles og testes en digital helsetjeneste til kronisk syke, og utprøves nye samhandlingsformer mellom pasienter og helsepersonell.

Published Endret
Person med nettbrett
Digitale hjelpemidler kan redusere det ekstraarbeidet kronisk syke pasienter selv gjør for å kunne leve godt med sykdom (Foto: Pexels)

Publisert første gang 3. september 2020. Tekst: Cathrine Sneberg

Prosjektet eHealth@Hospital-2-Home har mottatt 12 millioner fra Norges Forskningsråd til å utvikle og teste en digital helsetjeneste til pasienter med hjertesvikt og pasienter med tarmkreft.

– Vårt mål er å kartlegge om en digital helsetjeneste kan redusere behandlingsbyrden i overgangsfaser og i oppfølging av sykdom og behandling, gi økt livskvalitet og redusere antall reinnleggelser, forteller Anne Marie Lunde Husebø.

Hun er leder av forskergruppen innen helsefremming ved UiS.

Høy forekomst av kronisk sykdom 

Kronisk syke har ofte to eller flere samtidige kroniske sykdommer, høy grad av reinnleggelser og komplekse behov for helsehjelp. Norge - med en liten befolkning på 5,3 millioner - har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft, med over 4000 nye tilfeller årlig, ifølge Kreftregisteret.

Folkehelseinstituttet rapporterer tilsvarende betydelig forekomst av hjertesvikt med 16 000 nye tilfeller årlig. Begge sykdommene er typiske for kroniske lidelser, og med betydelig reinnleggelsesrate 30 dager etter utskrivning fra sykehus.  

Pasienter får større ansvar for egen helse

– Mange pasienter med kroniske sykdommer kan oppleve økt behandlingsbyrde etter utskriving fra sykehus. De sliter med å navigere i helsevesenet og å utføre den anbefalte egenomsorgen, sier Husebø.

Behandlingsbyrde kan foreklares som det ekstraarbeidet som kronisk syke må gjøre for å leve godt med sin sykdom. Dette «ekstra arbeidet» består blant annet i å finne og forstå relevant helseinformasjon, overvåke helsetilstand, håndtere behandlingsopplegg delegert av helsepersonellet, og administrere medisinske avtaler.

– Konsekvenser av en for stor behandlingsbyrde for pasienten er nedsatt helse og velvære og mangelfull oppfølging av behandlingsopplegg. Det kan også føre til kostbare reinnleggelse på sykehus, fortsetter hun.

Digital tjeneste for å lette byrden 

Prosjektet eHealth@Hospital-2-Home vil utvikle ny kunnskap om bruk av teknologi i oppfølging av kronisk syke. Målet er å utvikle og teste et sykepleierveiledet eHelsetiltak som kan lette behandlingsbyrden, og styrke de kronisk sykes helsefremmende kompetanse og mestringsevne. I kjernen av prosjektet står nye digitale verktøy og samhandlingsformer for pasienter og helsepersonell.

– Tjenesten skal testes i pasientforløp der pasientene kan møte sykehuset digitalt, hjemme hos seg selv, i den kritiske fasen etter sykehusutskrivelsen, sier Husebø.

Ved å redusere behandlingsbyrden til kronisk syke kan man forhindre økte kostnader for sykehuset, samtidig som pasientens egenomsorg bedres. 

Samarbeidspartnere 

Pasientrepresentanter vil sammen med helsetjenesten, representert ved Stavanger Universitetssjukehus, St. Olavs Hospital og fastleger, medvirke i utformingen av det digitale tjenestetilbudet.

– I prosjektet skal vi også prøve ut former for samarbeid der sykepleiere aktivt bruker digitale hjelpemidler for å gjøre arbeidet enklere, behandlingen bedre og fremfor alt unngå unødige reinnleggelser, legger hun til.

Den digitale plattformen som tjenesten skal bygges på leveres av Dignio A/S. De har bred kompetanse og erfaring med å levere digitale helsetjenester i Norge. Prosjektet samarbeider også med internasjonale forskere ved universiteter i Storbritannia, USA, Nederland og Sverige.

Prosjektet ledes av Anne Marie Lunde Husebø, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og skal gjennomføres i perioden 2020 - 2023.