Hopp til hovedinnhold

Disputas om håndtering av medikamenter på sykehjem

Kristian Ringsby Odberg disputerer for doktorgraden i helse og medisin 26. mai 2020. Han har forsket på håndtering av medikamenter på sykehjem.

Publisert: Endret:
Portrett av Kristian R. Odberg
Kristian Ringsby Odberg (42) er utdannet intensivsykepleier og har en master i klinisk sykepleie. Han er universitetslektor ved NTNU Gjøvik.

Første gang publisert 13. mai 2020.

Han forvarer avhandlingen A Human Factors approach to medication administration in nursing homes.

Krevende oppgave

Håndtering av legemidler er en viktig del av helsehjelpen som ytes til mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester. Håndtering av legemidler er en krevende oppgave, og over 80 prosent av feilene er knyttet til istandgjøring, tilberedning og utdeling til pasientene.

Årsaker til feil i legemiddelhåndteringen kan være handling ut fra gammel vane, dårlige rutiner eller mangel på rutiner, manglende ferdigheter eller slurv samt manglende kompetanse.

Har observert medikamenthåndtering

I sin forskning har Ringsby Odberg observert medikamenthåndtering ved to avdelinger på to sykehjem i seks måneder, totalt 140 timer. Midtveis i observasjonsperioden ble 16 av de ansatte intervjuet.

Han identifiserte 60 punkter som kan fremme og hemme en trygg medikamenthåndtering avhengig av situasjonen.

Medikamentadministreringen er preget av ulike typer avbrytelser; aktive, passive og teknologiske. De teknologiske løsningene, spesielt dokumentasjonssystemer, er ikke alltid tilpasset de oppgavene som utføres.

Sykepleieren har en sentral rolle i alle ledd av prosessen, men ledelse, kompetanse, rollefordeling og oppgavefordeling varierer. De ansatte er fleksible og tilpasningsdyktige i alle ledd av håndteringen av medikamenter. Dette kan bidra til at uhensiktsmessige måter å utføre arbeidet på, kan bli normalisert over tid og gjør at feil kan oppstå.

Forståelse for kompleksiteten

Ledelsen må forstå kompleksiteten i medikamenthåndteringsprosessen, for å finne effektive tiltak for å begrense uønskede medikamentrelaterte hendelser. Prosessmodellering benyttet i forskningen, kan operasjonaliseres på lokalt nivå og bidra til å forstå og forbedre arbeidssystemet.

Funnene kan brukes til å utarbeide retningslinjer og sjekklister for å sikre effektiv og trygg medikamentadministrering.