Disputas om strukturerte oppfølgingstilbud ved kommunale frisklivssentraler

Elin Salemonsen disputerte for doktorgraden ved Det helsevitenskapelig fakultet 17. juni 2020. Hun har forsket på strukturerte oppfølgingstilbud ved kommunale frisklivssentraler.

Published Endret
portrett av Elin Salemonsen
Elin Salemonsen (52) er utdannet helsesykepleier og ansatt som høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Første gang publisert 18. juni 2020.

Tittelen på avhandlingen er A deeper understanding of service users’ needs, beneficial self-management support and user involvement in Healthy Life Centres- a qualitative study on lifestyle change in persons with overweight or obesity.

Kvalitative intervjustudier 

Avhandlingen bygger på tre kvalitative intervjustudier. Det ble gjennomført dybdeintervju for å utforske personenes behov for hjelp, i tillegg til opplevelse av brukerinvolvering og nyttig støtte til egenmestring ved livsstilsendring. Det ble også gjennomført fokusgruppe intervju med helsepersonell om erfaringer med støtte til egenmestring og hva brukerinvolvering innebærer for dem.

Støtte til mestringstro og verdighet

Forskningen viser at personer med overvekt eller fedme som ønsker hjelp til endring av livsstil ved kommunale frisklivssentraler, søker etter endring og verdighet. Personene beskrev et emosjonelt stress, og at skyld, skam og stolthet spiller en stor rolle i motivering og regulering av følelser og atferd. Dette kan igjen virke inn på muligheten til å ta et personlig ansvar for endring av livsstil. I tillegg opplevde personene at langvarig tilpasset oppfølging, deling av ansvar og emosjonell støtte fra helsepersonell og andre gruppedeltakere, førte til mestringstro, selvrespekt og verdighet.

Likeverdig samarbeid

Resultatene viser at helsepersonell som arbeider i frisklivssentralen involverte og støttet deltakerne gjennom et likeverdig samarbeid. De la vekt på anerkjennelse, dialog, en ikke-dømmende holdning og deling av ansvar, noe som krever høy etisk bevissthet og kompetanse.

Salemonsen håper at resultatene fra hennes doktorgradsarbeid kan bidra i utviklingen av kommunale frisklivssentraler og helsefremmende intervensjoner. Resultatene gir verdifulle beskrivelser av hvordan personer med overvekt eller fedme ønsker å bli møtt og veiledet. Resultatene viser den komplekse kunnskapen som kreves for helsepersonell som jobber i frisklivssentralen, og det er viktig at denne kunnskapen forvaltes, utvikles og deles med andre.

Elin Salemonsen (52) er fra Haugesund. Hun er utdannet helsesykepleier og har en mastergrad i meistring og myndiggjering fra Høgskulen i Volda. Hun er nå ansatt som høgskolelektor ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskulen på Vestlandet (HVL).