Forsker på alkohol og sykefravær

UiS har fått 12 millioner kroner for å forske videre på alkoholbruk, sykefravær og sykenærvær. Forventningene fra arbeidslivet er store.

Published Endret

Først publisert 28. april 2017. Tekst: Benedicte Pentz

Randi Wågø Aas
Randi Wågø Aas leder prosjektet som forsker på alkoholbruk, sykefravær og sykenærvær.

– Arbeidsplassen skal ikke bare skal bry seg når alkohol og rusproblemer blir omfattende, men også om den gruppen som drikker risikohøyt, sier Randi Wågø Aas som leder prosjektet.

Hun er også leder for forskergruppen innen samfunnsdeltakelse ved UiS

Alkohol fører til fravær

Tidligere studier viser at gruppen som er i risikosonen er mellom 10 og 35% av arbeidstakerne. Det er tiltak for denne risikogruppen prosjektet WIRUS (Workplace interventions preventing risky use of alcohol and sick leave) konsentrerer seg om.

– Et viktig motiv er å redusere sykefravær og sykenærvær, altså å være på jobb uten å kunne yte som normalt. Det finnes en sterk og tydelig sammenheng mellom alkoholbruk og både korttids- og langtidsfravær. Vi snakker derved om et samfunnsmessig kostnadskrevende folkehelseproblem, sier Wågø Aas.

Ferdig 2020

Tildelingen består av 10 millioner kroner fra Norsk Forskningsråd, gjennom programmet Bedre helse og livskvalitetsprogrammet (BEDREHELSE), og rundt to millioner kroner fra Helsedirektoratet. 

Folkehelseinstituttet, UiO, HiOA med flere er samarbeidspartnere i WIRUS, som startet i 2013 og beregnes ferdig i 2020. Prosjektet har tidligere mottatt cirka 7 millioner kroner.

– Mer enn 11.000 ansatte fra privat og offentlig sektor fra hele Norge deltar i vår screeningsstudie, men rekrutterer fortsatt flere for å få nok ansatte med i effektstudien, sier Aas.

To stipendiater

Resultatet blir målt i form av redusert alkoholkonsum, sykefravær, sykenærvær og policy/kultur, og de første vitenskapelige artiklene er sendt inn til vurdering.

– Med ytterligere to stipendiater i prosjektet vil vi forsterke fokus på kunnskapstranslasjon og implementering mellom forskning, arbeidsliv, praksis og politikk i prosjektet. Det er sterke forventninger fra Helsedirektoratet om at kunnskap fra WIRUS skal komme resten av arbeidslivet til gode, sier Aas.

Helsedirektoratet har gitt KoRus (Kompetansesenter for rus) vest Stavanger og UiS i oppdrag å gjennomføre og evaluere tidlig inngripen ved risikofylt alkoholbruk i tilknytning til arbeidslivet.