Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.

Published Endret

Siri Wiig er senterleder ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og var sentral da Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten (UKOM) ble etablert i Norge i 2018. Sammen med kollega Carl James Macrae (professor II i SHARE og i Nottingham) er hun invitert til å gi innspill til å etablere en tilsvarende undersøkelseskommisjon i USA.

Macrae har hatt en tilsvarende rolle i England som Wiig har hatt i Norge på dette feltet. HSIB - som er tilsvarende UKOM i England - ble etablert i 2017. Begge forskerne er nå invitert til å gi innspill til et initiativ i USA for å etablere en uavhengig undersøkelseskommisjon der. Den 2. mars skal Wiig og Macrae ha innlegg for dette initiativet, og det foreslås at de skal lage en podkast for å formidle budskapet. Dette kan ha en betydelig innvirkning på om en slik kommisjon også etableres i USA.

Les også: Ny helsekommisjon til Stavanger

National  Patient Safety Board er tenkt som en føderal uavhengig etat basert på modellen til National Transport Safety Board. Her kan du finne informasjon om initiativet, og antall aktører som støtter saken.

Bildet viser et portrettbilde av Siri Wiig med natur i bakgrunnen.
Siri Wiig ønsker en granskningskommisjon i USA. Foto: Asbjørn Jensen

Annerledes system enn i Norge

Det amerikanske helsevesenet preges mer av frykt for straff, søksmål og sanksjoner enn det norske systemet. Basert på det vi vet om læring og deling av informasjon vil det ifølge Wiig være et viktig sikkerhetsfaglig element for en slik kommisjon at den er ikke-straffende og uavhengig for å kunne få frem læringsinformasjon fra involverte aktører på ulike nivå, helsepersonell, leder, pasienter, overlevende og pårørende:

– I hvilken grad dette er tenkt å se på hele systemet, slik den norske modellen legger opp til, er noe vi vil diskutere i møtet. I Norge kan UKOM undersøke alle aktører i hele helsesystemet inkludert tilsyn, direktorat og departement. I et systemperspektiv er dette sentralt fordi hendelsen utløses i den skarpe enden, men rammebetingelser og årsaksnett går langt utover dette nivået, understreker senterlederen.

Pasientsikkerhet er et bredt felt

Hennes vurdering er at UKOM fortsatt er i en tidlig fase av sitt arbeid og kommisjonen må finne formen, det tverrfaglige bidraget, hvilke typer hendelser å gå inn i og hva som skiller dem fra andre aktører. Det er flere viktige saker som er undersøkt og som bringer frem annen type læringsinformasjon enn det vi ser fra tilsyn, pasientskadeerstatningssaker og interne undersøkelser hos aktørene selv i sykehus og kommuner. For eksempel omhandler en nylig publisert UKOM-rapport om pasientsikkerhet ved nye invasive kirurgiske metoder. Dette er en sak som viser at UKOM kan ta for seg temaer og undersøker saker som ikke bare handler om en enkelt hendelse, men mer tema eller et aggregert pasientsikkerhetproblem som har systemisk læringspotensial. Videre har UKOM gått inn i flere saker innen psykiatri, drap og selvmord, som er et utfordringsområde i Norge:

– En stor andel av de varslede sakene til Statens helsetilsyn og dermed UKOM handler om saker fra psykiatrien og selvmord. Her kan kommisjonen se på fenomenet med andre metoder og tilnærminger for å lære. Når vi ser på omfanget av UKOM sine undersøkelser er det nok ikke så høyt som grunnlagsdokumenter kanskje tilsa. Her vil det trolig ligge forventninger om et økende omfang fremover, sier Wiig.

Bildet viser ansattbildet til Siri Wiig, som smiler bredt med en uskarp bakgrunn.
Siri Wiig ønsker forskning om og evaluering av UKOM i Norge. Foto: Elisabeth Tønnessen

Hva har betydningen av etablering av UKOM vært nasjonalt og for det lokale helse- og sikkerhetsmiljøet?

– Det er viktig å gjøre en evaluering av betydningen av UKOM for læring, pasientsikkerhet og fagutvikling. Det er så klart svært ønskelig sett fra et forskningsståsted. Når vi etablerer nye ordninger i helsetjenesten og andre steder bør det følges opp med forskning og evaluering for å vise resultater og endringer på ulike nivå. Samtidig er det tidlig å gjøre en slik type evaluering, men det bør settes av tilstrekkelige ressurser for å gjøre dette, sier UiS-professoren.

Hun påpeker imidlertid at NOU-utvalget som utredet loven om Statlig undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (som Wiig var en del av) satt søkelys på dette.

Læring mellom sikkerhetsmiljøet ved UiS og UKOM

– For det lokale fagmiljøet er UKOM ansett som en ny og viktig pasientsikkerhetsaktør. Vi har vært delaktige i å legge til rette for de sikkerhetsfaglige perspektivene og tilnærmingene som ligger til grunn for loven og tilnærmingen som er tenkt for UKOM sitt virke. Vi har også bidratt med utvikling av granskningskurs i samarbeid med UKOM. UKOM er i dag representert i styret i SHARE og i et involveringspanel i senteret, som bidrar med innspill til vår forskningsagenda, sier Wiig.

Videre er sikkerhetsmiljøet på UiS, inkludert både pasientsikkerhet- og samfunnssikkerhetsmiljøet, opptatt av å bidra til ulykkesforebygging og læring. Det er i miljøet sin interesse å bidra til at kompetanse, teorier og metoder i sikkerhetsfaget kommer til nytte for de aktørene som er etablert med sikkerhet og læring som øverste mål, slik UKOM er.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Fakta om UKOM

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) undersøker alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten. Pasienter, brukere, pårørende og ansatte i helsetjenesten kan melde inn bekymringsmeldinger, lovpålagte varsler og kritikkverdige forhold. UKOMs undersøkelser bidrar til økt kunnskap og forbedring i helse- og omsorgtjenesten. Rapportene er offentlige. UKOM tar ikke stilling til ansvar og straff.

Fakta om SHARE

SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ble etablert ved UiS i 2017. Sammen med nasjonale samarbeidspartnere ved NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse, utgjør senteret Norges største forskergruppe innen kvalitet og sikkerhet i alle ledd av helsetjenestene. Senteret vil bidra til å endre forståelsen av kvalitet og sikkerhet i dagens helsetjenester gjennom utvikling og bruk av et helhetlig rammeverk for resiliens som omfatter alle nivå i helsetjenestene.