Inn i det ukjente - om avhengighet, endring og anerkjennelse

Temaet for dette prosjektet er endringsprosessene mennesker som har vært i behandling for problemer relatert til rusmiddelbruk, gjør for å få et bedre liv.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Forskningsområder

Behandling, arbeid

Finansiering

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). Rogaland A-senter

Følg oss

Facebook

Målet med dette prosjektet var å få mer kunnskap om de sosiale prosessene som reflekteres i fortellingene om endring, og hvilke praksis- og meningssammenhenger fortellingene settes inn i, og hvordan dette virker inn på selvforståelse og identitet. Egenskaper ved det sosiale og relasjonelle er vektlagt.

Studiens delmål går i dybden på deltakernes;

  • involvering i behandling og tidlig fase etter avsluttet behandling (artikkel 1)
  • prosesser for å få en posisjon i arbeidslivet (artikkel 2)
  • erfaringer av anerkjennelse og betydningen dette har for identitet (artikkel 3)

Resultater

Artiklene demonstrerer endringsprosesser som relasjonelle prosesser hvor deltakerne for det første finner måter å få inngang til praksis-sammenhenger som kan gi tilgang på anerkjente sosiale posisjoner, og for det andre, for de som har fått inngang, en gradvis tilegnelse av å forstå det sosiale spillet, erverve og omsette ressursene som det spilles om og med, lære de språkhandlinger som spillet krever for å skape mening, forståelse og legitimitet. Dette er anstrengelser og investeringer som over tid omdannes til sosialitet integrert i kropp. I best fall er dette sammenhenger, eller spill-sfærer som Bourdieu ville sagt, som er strukturer på den måten at individuelle ytelser anerkjennes som bidrag til å oppfylle overordnede målsetninger som regnes for å være vesentlige og verdifulle for samfunnet som helhet. På denne måten konstitueres og skapes en positiv selvforståelse og identitet. Eller sagt på en annen måte; deltakelse og involvering i normalsamfunnets kontekstuelle praksissammenheng tilbyr ressurser og subjektposisjoner som gir mulighet og handlingsrom til å fortelle frem en sosialt anerkjent selv-narrativ.

Livsendring etter rusavhengighet

Studien følger mennesker som har vært i behandling for rusmiddelbruk sine erfaringer med å gjøre endringsprosesser. Les om målet med prosjektet her.

Sosialt arbeid, bachelor

Hva er den sosiale dynamikken som ligger til grunn for hvordan mennesker som har levd et liv dominert av rusmiddelbruk gjør endringsprosesser? Hvilke menings- og praksissammenhenger inngår i fortellingene om endringsprosessene, og hvordan virker dette inn på selvforståelse og identitet.

Prosjektet er en forløpsstudie basert på totalt 48 forteller-fokuserte intervjusamtaler med 5 kvinner og 12 menn over tre forskjellig tidspunkter over ca 2,5 år. Dette er mennesker som har alle levd et liv dominert av rusmiddelbruk og studien følger deres erfaring med å gjøre endringsprosesser for å få et bedre liv, slik de selv definerer og ønsker det. Deltakerne i prosjektet er en gruppe mennesker som har gjennomgått behandling basert på en avhengighet relatert til bruk av rusmidler.

Deltakerne har erfaring med et liv, både preget av et høyt forbruk av rusmidler, men også av fysiske og psykiske vansker, bostedsproblemer, lengre perioder med svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet eller andre samfunnsarenaer. Dette er mennesker som kan sies å ha levd i en marginalisert posisjon i samfunnet og som har kjent utenforskap på kroppen.

Ambisjonen med dette prosjektet er å gi praksis og egenskaper ved det sosiale forrang i analysen av empirien, hvilket de valgte teoretiske inngangene og analytiske verktøyene har muliggjort.

Studiens delmål går i dybden på deltakernes;

  • involvering i behandling og tidlig fase etter avsluttet behandling (artikkel 1)
  • prosesser for å få en posisjon i arbeidslivet (artikkel 2)
  • erfaringer av anerkjennelse og betydningen dette har for identitet (artikkel 3)

Prosjektdeltakere

ekstern uten lønn
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Pensjonert tilknyttet UiS
51834236
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Samarbeidspartnere

Tilbake til PARTAKE