Kan e-helseløsninger gi bedre oppfølging av pasienter med hjertesvikt?

En kunnskapsoppsummering fra prosjektet eHealth @ Hospital-2-Home viser at e-helseløsninger egner seg godt til oppfølging av pasienter med hjertesvikt i den første tiden etter utskrivelse fra sykehus.

Publisert Sist oppdatert
Kvinne leser på ipad
Illustrasjonsfoto: Pexels

Artikkelen “Posthospitalization Follow-Up of Patients With Heart Failure Using eHealth Solutions: Restricted Systematic Review” ble publisert i Journal of Medical Internet Research (JMIR) i august 2022.

Artikkelen er en kunnskapsoppsummering som informerer det videre arbeidet i prosjektet eHealth @ Hospital-2-Home ved Universitetet i Stavanger.

Stor risiko for reinnleggelse

Pasienter med hjertesvikt har betraktelig symptom- og behandlingsbyrde med stor risiko for reinnleggelse innen 30 dager etter sykehusinnleggelse.

COVID-19-pandemien har vist betydningen av å bruke e-helseintervensjoner for å følge opp omsorgsbehovene til pasienter med hjertesvikt for å støtte egenomsorg, øke livskvaliteten og redusere reinnleggelsesraten i overgangen mellom sykehus og hjem.

Oppsummerer forskning på feltet

Målet med kunnskapsoppsummeringen var å oppsummere forskning om innhold i, og administrering av, e-helseintervensjoner til pasienter med hjertesvikt i tiden etter en sykehusinnleggelse. Vi ønsket også å utforske pasientens etterlevelse av intervensjonene, og undersøke effekten på egenomsorg, livskvalitet og reinnleggelser. Vi brukte metoden forenklet systematisk kunnskapsoppsummering, og utførte et systematisk litteratursøk etter artikler publisert mellom 2015 og 2020  i relevante databaser. Tre grupper av forskere, med to i hver gruppe, valgte ut og gransket de inkluderte studienes metodiske kvalitet. En tematisk analysemetode ble brukt for å analysere data hentet fra studiene.

Totalt 18 studier ble undersøkt i denne kunnskapsoversikten. Studiene ble publisert mellom 2015 og 2019, med 56 % (10/18) av dem publisert i USA. Av de 18 studiene var 16 (89 %) randomiserte kontrollerte studier, og 14 (78 %) rekrutterte pasienter ved utskrivning fra sykehus til e-helseintervensjoner som varte fra 14 dager til 12 måneder. Studienes intervensjoner omfattet strukturerte telefonsamtaler, interaktiv stemmerespons og telemonitorering. De inkluderte elementer som pasientopplæring, rådgivning, sosial og emosjonell støtte, og egenmonitorering av symptomer og vitale tegn.

Pasienter med hjertesvikt bør få rask oppfølging etter sykehusopphold

Av de 18 studiene ga 11 (61 %) informasjon om pasientens etterlevelse, og etterlevelsesnivåene var 72–99 %. eHelseintervensjoner egner seg godt til oppfølging av pasienter med hjertesvikt i tiden etter utskrivelse fra sykehus, og kan påvirke livskvaliteten positivt, mens nytteverdien er mindre tydelig for egenomsorg og reinnleggelser.

Basert på denne kunnskapsoversikten kan vi konkludere med at pasienter med hjertesvikt bør få rask oppfølging etter sykehusinnleggelse, og at e-helseintervensjoner har potensial til å forbedre livskvalitet. Pasientens etterlevelse i e-helse-studiene viste seg å være bra, noe som er lovende for vellykket gjennomføring av fremtidige e-helseintervensjoner. Det trengs mer forskning for å undersøke effekten av e-helseintervensjoner på egenomsorg og reinnleggelser blant pasienter med hjertesvikt.

Førsteforfatter:

Professor i sykepleievitenskap med spesialisering i intensivsykepleie
51832129
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi