Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte allerede under utdanning, mener forsker.

Published Endret
Legestudent undersøker pasient under simulering
Sykepleier- og legestudenter får ikke nok trening i å samarbeide, mener Ingunn Aase. Ved UiS arrangeres derfor tverrfaglig simuleringsdag hvert år for studenter innen sykepleie, medisin og paramedisin (Foto: Cathrine Sneberg).

Publisert første gang 16. januar 2017 på forskning.no. Oppdatert 29. juni 2020.
Tekst: Benedicte Pentz

De fleste sykepleierutdanninger har innført trening i samarbeid mellom sykepleiere og leger - i teorien. Det vil si at studentene fra sin plass i auditoriet hører hvordan slik trening skal foregå. Dermed er kravene i rammeplanen oppfylt, uten at studentene har kjent treningen nevneverdig på pulsen.

– Hvis sykepleie- og legestudenter får trene sammen, kan det føre til færre pasientskader. I ytterste konsekvens kan det redde liv, sier forsker, sykepleier og førsteamanuensis Ingunn Aase ved UiS.

Lære å snakke sammen

Aases doktorgradsavhandling handler om tverrprofesjonell teamtrening for sykepleie- og legestudenter i Norge.

Hun mener sykepleiestudenter og legestudenter må lære seg å kommunisere bedre sammen. Studentene lærer å snakke med pasientene, men ikke med kollegene.

– God kommunikasjon er viktig i akutte situasjoner, men også i det daglige. Helsetjenestene er hierarkisk oppbygd og den tradisjonelle rolleforståelsen mellom leger og sykepleiere råder fortsatt, sier Aase.

Å trene sammen gir en forståelse for den andre yrkesgruppens roller og oppgaver.

Ingunn Aase , førsteamanuensis

Legestudenter lærer fra dag én at de har en lederrolle og skal ta ansvar. Mens sykepleierstudentene lærer å koordinere og samarbeide.

– Vi må aktivisere sykepleierstudentene mer for å hindre at tradisjonelt rollemønster undergraver ansvarsfølelsen. Sykepleiere må kjenne trygghet til å kunne si ifra, sier Aase.

Kjenner ikke hverandre

Samtrening er viktig av flere grunner. Gjennom doktorgradsarbeidet innen pasientsikkerhet har hun oppdaget at lege- og sykepleierstudenter ikke kjenner godt nok til hverandres utdannelse, oppgaver og ansvar. En legestudent visste ikke at sykepleiere tok blodtrykk. Han trodde det var legens oppgave.

– Å trene sammen gir en forståelse for den andre yrkesgruppens roller. Det bygger respekt og lojalitet som igjen gir tryggere rammer for pasienten, sier hun.

Internasjonal forskning viser at pasientskader i helsetjenesten ofte skyldes dårlig kommunikasjon.

Daglige situasjoner

Hva trenger så studentene å øve på?

Kommunikasjon i akutte situasjoner er avgjørende, ifølge Aase, men vel så viktig er den daglige kommunikasjonen. Det kan være å ta en telefon for å uttrykke bekymring for en pasient eller be om råd. De kan øve på formøtet til legevisitten, hvor lege og sykepleier planlegger besøket. Det er en viktig øvingsarena for god og åpen kommunikasjon, ifølge Aase.

– Studenter må øve på å forklare hva som er endret i pasientens tilstand, og deretter ta ansvar for å bli enige med hverandre om en videre plan. Det holder ikke å gi beskjed for så å gå hver til sitt, sier Aase.

Vanskelig å gjennomføre

Fire legeutdanninger og hele 28 sykepleieutdanninger i Norge forklarer at samtrening mellom studentene er vanskelig å gjennomføre i praksis.

Men Aase er bestemt på at treningen kan gjøres på andre måter. En stor del av utdanningen til både leger og sykepleiere er praksis. Samarbeid med andre faggrupper bør få større plass i den kliniske praksisen.

En annen løsning er å utvikle virtuelle program hvor samtrening kan foregå på nettet.

– Utdanningene bør ha mer fokus på samtrening, og studentene bør vurderes på om de kan samarbeide godt nok, mener Aase.

Må bli obligatorisk

Lærer og studenter i sykepleielaben
Faglærere koordinerer og observerer studentene under simuleringsdagen (Foto: Cathrine Sneberg).

Ved UiS og Stavanger Universitetssjukehus har sykepleieutdanningen og legeutdanningen innført en obligatorisk tverrfaglig simuleringsdag. Denne dagen har vært gjennomført hvert år siden oppstart i 2013.

Da øver studentene sammen og blir hjulpet av sykepleiere og leger gjennom ulike scenarier, med vekt på tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid. Treningen foregår på sykepleielaboratoriet ved UiS eller ved simulerings- og læringssenteret SAFER, som drives av Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical.

– Trening må få større plass i utdanningen som obligatorisk del av undervisningen. Det blir for sårbart om samtrening skal være avhengig av ildsjeler ved de ulike utdanningene, sier Ingunn Aase.

Kilde:

Ingunn Aase (2016) Interprofessional teamwork training for nursing and medical students in Norway. Doktoravhandling, Universitetet i Stavanger

Du er kanskje også interessert i:

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Styrker utdanningskapasiteten i Afrika

NORHED-II prosjektet i Malawi og Tanzania finansierer fire doktorgrader. De fire kandidatene fikk god tid til å presente...

Med riktig trening kan jordmødre i Tanzania redde flere nyfødte

Når en baby blir født vil den vanligvis trekke sine første åndedrag i løpet av sekunder. Dersom den ikke puster, må jord...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

Positiv tilbakemelding etter digital workshop

Den første digitale workshopen i NORHED II-prosjektet var vellykka, og utvikling av simuleringbasert opplæring er i rute...

HelseCampus lyser ut forskningsmidler

Forskningsmidlene skal gå til samarbeidsprosjekter innen HelseCampus sine tre satsningsområdene simulering, samhandling ...

Ny bok synleggjer betydinga av teamarbeid i helsetenesta

Gjennom boka «Teamarbeid i helsetjenesten». Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv» ønsker forfattarane å frem...

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrik...

Implementering av simuleringsbasert helseutdanning

Eit nytt utdanningsprosjekt skal styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning ved partnaruniversit...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukeple...

Delar beste praksis innan akuttmedisinsk opplæring

SAFETY er eit nytt europeisk forskingsnettverk som skal utvikla eit innovativt kurs innan akuttmedisin ved bruk av e-lær...

Ledet utviklingen av et nasjonalt opplæringsprogram i intensivbehandling av covid-19 pasienter

Une Stømer ved Det helsevitenskapelige fakultet har, i regi av Helse Vest, ledet arbeidet med et nasjonalt opplæringspro...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

Hvordan kan vi bidra til at eldre får leve flere gode dager hjemme?

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og fire samarbeidskommuner, har UiS fått 16 millioner fra Forskningsrådet til fo...

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av lary...

Utviklar simuleringstrening ved bruk av 360°-video

360ViSi er eit internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å utvikla innovativ læringsmetodikk i helseopplæring ved hje...

EU-støtte til nytt simuleringskurs innan akuttmedisin

Saman med ni partnarar, har Det helsevitskaplege fakultet ved UiS fått omlag 10 millionar kroner frå EU til utvikling av...

Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrpr...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

Jukseblod og ekte svette

– Aiaiai, det gjør vondt! Den kvinnelige pasienten skriker av smerte på operasjonsbordet. Hun er omringet av grønnkledde...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Skreddersydd ferdighetstrening for sykepleiestudenter

KRONIKK: Det er sykepleierutdanningens oppgave å sikre at studentene er så dyktige som mulig før de får prøve seg på vir...

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helsetenesta i førebuing p...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

Utdanningsinstitusjonane må fokusera meir på å læra studenten korleis dei skal læra i tillegg til kva som skal lærast, i...

Disputas om bløding etter fødsel

Signe Egenberg har forska på korleis helsepersonell kan bidra til å redusera blodtap etter fødsel, og sett på effekten a...