Må alle sykepleiere kjenne på yrkesglød?

Alle sykepleiere må ikke ha yrkesglød. De kan si seg fornøyd med å realisere faglig forsvarlig sykepleie. Slik kan de samtidig holde tak i sine tanker om å hjelpe og være en bidragsyter i samfunnet.

Published Sist oppdatert
Sykepleiestudent i uniform
Sykepleieryrket er fra gammel tradisjon preget av selvoppofrende omsorg hvor
sykepleiere skulle gjøre godt for andre uten noen forventning om egen nytte. At denne
oppfatningen fortsatt preger sykepleieryrket, gjør at nyutdannede vakler om yrket. (Foto: Siv Sivertsen)

For at nyutdannede sykepleiere skal kunne se forbi en utdatert oppfatning om at yrket forutsetter yrkesglød, må også Norges politikere gjøre det. Alle sykepleiere må ikke ha yrkesglød. Forventing om yrkesglød kan bidra til at sykepleiere vurderer å forlate yrket. 

Det rapporteres at en av fem sykepleiere ikke lenger jobber innad i helse- og omsorgstjenestene 10 år etter endt utdanning, at kun ca. 50 prosent av sykepleierstudentene gjennomfører utdanningen på normert tid, og at frafallet fra utdanningen er på mellom 10-15 prosent.

Sykepleiernes arbeidsvilkår er sterkt belyst i media, der yrket beskrives som belastende. 

Befinner seg i en dragkamp

For å øke kunnskapen om hva som gjør at nyutdannede sykepleiere velger å forlate yrket, gjennomførte vi en studie av nyutdannede sykepleiere som er usikre på egen framtid i yrket. De var utdannet fra syv ulike utdanningsinstitusjoner i Norge og jobbet i spesialist- og kommunehelsetjenesten. De hadde arbeidet som sykepleier i 2 til 3 år og hadde en snittalder på 26,5 år. 

Studien viser at de nyutdannede sykepleierne befinner seg i en dragkamp - både ønsker de å forlate yrket og å bli i det, kun få år inn i arbeidslivet. Både sykepleierne som var sikre i sitt studievalg og de som mener valget var mer tilfeldig, befinner seg i en slik dragkamp.

Den underliggende premissen synes å være kontrasten mellom sykepleieryrkets idealer og hvordan yrket utspiller seg i realiteten. Dette medfører et realitetssjokk, hvor de nyutdannede sammenligner yrkesglød, er vaklende om yrket, har forvirring rundt sykepleierens kvalifikasjoner og finner arbeidshverdagen altoppslukende.

Vurdering av egen yrkesglød

De nyutdannede sykepleierne er sterkt opptatt av idealet de beskrev som yrkesglød. Yrkesglød forbinder de med et kall i livet; noe de er ment til å gjøre, og som ‘alle’ sykepleiere skal erkjenne, tenke og føle for å utøve god pleie til pasienter.

Yrkesgløden svarer til verdier som formidles i sykepleiefag og i -utdanning, og forbindes ofte med selvoppofrende omsorg. De nyutdannede sykepleierne som ikke kjenner seg igjen i en slik beskrivelse, anser seg selv som uegnet for yrket. Selv om de har interesse for faget og yrket, kjenner de på en tilkortkommenhet. De stiller kritiske spørsmål og spør seg selv om deres glød for å utøve sykepleie er sterk nok til å bli i yrket, eller om den er for svak og at de like gjerne kan forlate det.

Slike spørsmål forsterker seg når nyutdannede sammenligner sin yrkesglød med kollegers glød, og deretter vurderer egen yrkesglød som mangelfull. Vurderingen av egen yrkesglød fremstår som vippepunktet for om nyutdannede sykepleiere ønsker å bli i, eller forlate yrket.

En sykepleier sa: «Å være sykepleier er bare jobben min, ikke livet mitt. Jeg trives på jobb og viser mye omsorg, men klarer ikke leve meg 100 prosent inn i pasientrelasjonen. Da tenker jeg at jeg ikke er sånn jeg burde vært, at jeg kanskje ikke er egnet til å være sykepleier, siden jeg ikke lever meg inn i yrket på samme måte som andre sykepleiere.»

Nyutdannede vakler om yrket

Sykepleieryrket er fra gammel tradisjon preget av selvoppofrende omsorg, hvor sykepleiere skulle gjøre godt for andre uten noen forventning om egen nytte. Studiens resultater indikerer at denne oppfatningen fortsatt preger sykepleieryrket, og gjør at nyutdannede vakler om yrket.

Oppfatningen om yrkesglød preger imidlertid ikke bare sykepleiernes egne tanker om egen yrkesutøvelse. Som en av studiens sykepleiere sa, forventes det også i yrkets realiteter at «sykepleiere må bare gi og gi, uten å få noe tilbake selv. Jeg blir veldig sliten av å alltid være på tilbudssiden. Så står en der og tenker at alt det jeg gjør nå, vil aldri gi meg noen gevinst.» Oppfatningen synes dermed å være omfattende også utover yrket selv.

Sykepleierne uttrykker at de var forberedt på sykepleierrollens mangfoldighet, men at rollen er lite definert og inkluderer gjøremål nyutdannede anser seg både under- og overkvalifisert til å utføre.  De kjenner forvirring rundt egne arbeidsoppgaver og finner arbeidshverdagen altoppslukende.

Glorifisering gir realitetssjokk

Det kan diskuteres hvorvidt det er meningen at sykepleiere i år 2023 skal utøve et svært arbeidsbelastende yrke, uten å belønnes for arbeidet i tilstrekkelig grad. For at de nyutdannede sykepleierne skal kunne se forbi oppfatningen om at sykepleieryrket skal bestå av yrkesglød, meningsfulle dager og nestekjærlighet, må også Norges politikere gjøre det.

Glorifiseringen av yrkets idealer gir nyutdannede et realitetssjokk, og sammenligning av yrkesglød går sterkt utover deres selvfølelse som sykepleier og den videre utviklingen av deres sykepleierolle. Ved å ikke kjenne seg igjen i en utdatert beskrivelse av å oppleve sykepleieryrket som et kall, blir de nyutdannede sykepleierne usikre på sin yrkesrolle og vurderer dermed å forlate yrket. 

Fordi sykepleiermangelen er økende, er det viktig å unngå at sykepleiere forlater yrket på grunn av mistrivsel. Mistrivsel vil øke tendensen til å forlate yrket. Alle sykepleiere må ikke ha yrkesglød. De kan si seg fornøyd med å realisere faglig forsvarlig sykepleie. Slik kan de samtidig holde tak i sine tanker om å hjelpe og være en bidragsyter i samfunnet.

Innlegget ble først publisert i Sykepleien.

Kronikkforfattere:

Lovise Kyllingstad

Avdelingsleder Gjøsvika sykehjem Tidligere masterstudent i helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger

Portrett av Lovise Kyllingstad
Professor i sykepleiefag
51834173
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk