Hopp til hovedinnhold

Rapport: De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall - en evaluering

Forskere ved SHARE har bidratt til en uavhengig evaluering av et nytt tiltak for å involvere etterlatte i en tilsynsprosess hos fylkesmannen.

Publisert: Endret:
En kvinne sitter og snakker i et møte.
Involvering av etterlatte i tilsynssaker i helsevesenet styrker kvaliteten i saksbehandlingen, viser ny rapport (Foto: Shutterstock)

Det har i flere år blitt rettet kritikk mot at pasienter, brukere og pårørende har hatt for liten involvering i tilsynsaktiviteter generelt og i oppfølging av alvorlige hendelser i helsetjenesten spesielt.

En overordnet målsetting fra tilsynsmyndighetene er derfor å styrke involvering av etterlatte i tilsynssaker samt å ta i bruk de etterlatte og pårørende sine erfaringer som en ressurs for å utvikle brukerperspektivet i norsk tilsynspraksis.

Involvering av pårørende for å øke pasientsikkerheten i ulike pasientsettinger har ved flere tilfeller vist seg å være svært betydningsfullt. Pårørende har ofte inngående kunnskap om pasienten over tid og har sett endringer og vært delaktig i dialogen med helsetjenesten.

Det finnes eksempler på brukerinvolvering i tilsyn i form av spørreundersøkelser, i tilsynsteam eller som lekpersoner. Kunnskapen om hvordan pårørende kan involveres i tilsynssaker i de mest alvorlige hendelsene er derimot mangelfull.

Ny metode for involvering

Som et resultat av dette har et norsk fylkesmannsembete startet opp prosjektet De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall. Prosjektet har handlet om å endre saksbehandlingsrutiner ved oppfølging av uventede dødsfall.

Rutiner hos tilsynsmyndigheten ble endret fra å behandle sakene gjennom kun skriftlig informasjonsutveksling med de involverte institusjonene, til også å invitere de etterlatte fra de utvalgte dødsfallene i prosjektet, til et møte. Hovedhensikten med møtet var å belyse hendelsesforløpet fra de etterlattes perspektiv og dermed å se om informasjonen fra de etterlatte bedre kunne belyse hendelsesforløpet og selve tilsynssaken.

Forskere fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS har evaluert den nye metoden for brukerinvolvering, og har skrevet en rapport som oppsummerer alle funn. Prosjektet har også resultert i to forskningsartikler om temaet.

Les mer

Siri Wiig (red.) De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall. Evalueringsrapport av prosjektet Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn – de etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall. Rapporter fra Universitetet i Stavanger, 2019.

Les også: