Samvalg for ungdom kan redusere bruken av tvang

Ungdommer har rett til å bli involvert i avgjørelser om egen behandling. En ny studie utforsker ungdoms erfaringer med brukermedvirkning og samvalg i psykisk helsevern.

Published Endret
Stig Bjønness
Stig er stipendiat i prosjektet InvolveMENT ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (Foto: Mari Hult).

Studien undersøker brukermedvirkning og spesielt samvalg for ungdom i psykisk helsevern gjennom ti dybdeintervjuer med ungdommer mellom 16-18 år.

Et av funnene er at ungdom opplever seg «stemplet» av diagnoser. De opplever også en motstand mot å bli satt i kategorier. Artikkelen påpeker at makt-ubalanse i behandlingsrelasjoner kan betraktes som en naturlig og sunn reaksjon som forhindrer selvstigmatisering. Dessverre er det til hinder for brukermedvirkning og samtidig blir det vanskeligere å nå fram med psykiske helsetjenester til de som trenger det.

Artikkelen fremhever hvordan en kan lykkes med samvalg, og at tidlig involvering av ungdommene i egen behandling kan redusere bruken av tvang og at det er viktigere å individualisere behandlingen enn å bare se på diagnoser.

Les mer

Stig Bjønnes m.fl. I’m not a diagnosis: Adolescents’ perspectives on user participation and shared decision-making in mental healthcare. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 2020

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap
51832746
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse