Støtte fra Universitetsfondet til satsing på ultralyd

Universitetet i Stavanger får 3 millioner fra Universitetsfondet til satsing på ultralyd i utdanning og forskning innen helse og medisin.

Published Endret
Simulering i HelseCampus Stavanger - Ambulansearbeider bruker ultralyd i undersøkelse av pasient på skadested
Foto: Hilde Garlid, Validé

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS har nylig mottatt midler fra Universitetsfondet til en strategisk forsknings- og undervisningsstilling i ultralyd.

– Vi er svært glade for støtten fra Universitetsfondet. Dette utgjør et viktig første steg for å ta i bruk ultralyd i våre helseutdanninger. Satsingen støtter også opp om universitetets vektlegging av innovasjon og digitalisering, forteller dekan Kristin Akerjordet.

Det helsevitenskapelige fakultet har flere utdanninger hvor ultralyd kan passe inn på timeplanen, blant annet innen spesialsykepleie, paramedisin og jordmorfag. Det vil også være viktig med tanke på målet om medisinutdanning ved UiS.

– Forskning- og undervisning innen ultralyd vil gjøre våre studenter mer kompetente for utfordringer de vil møte i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Et slikt undervisningstilbud vil også gjøre det attraktivt å være student hos oss, mener hun.

Utdanning i pasientnær ultralyd

Ultralyd er et viktig diagnostisk hjelpemiddel som sikrer god pasientbehandling og kan redde liv. Dagens apparater er håndholdte og kan enkelt brukes i alle kliniske situasjoner i og utenfor sykehus.

Det er likevel ingen universiteter i Norge som har etablert en utdanning i bruk av klinisk pasientnær ultralyd. Utvikling av slik undervisning vil være et av målene for satsingen ved UiS.

–  Ultralyd kan brukes som en aktiv del av læringen til studenter. Ikke bare for å lære seg å skanne pasienter, men blant annet også for å bedre forstå anatomi, fysiologi og patologi, forteller Thor Ole Gulsrud, avdelingsleder for kvalitet og helseteknologi.

– Resultatet av slik undervisning internasjonalt er at studenter kan stille raskere og mer korrekte diagnoser. Dette kan bidra til at potensielt livstruende tilstander ikke overses og at tidskritisk behandling iverksettes på et tidligere tidspunkt, forklarer han.

Forsker på fjernundervisning i ultralyd

Victoria Vatsvåg er stipendiat i ultralyd ved UiS. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun kvalitet, gjennomføring og utbytte av fjernundervisning i ultralyd og kliniske undersøkelser. En studie som er svært relevant med tanke på undervisning under en pandemisituasjon.

– Et positivt resultat av denne studien kan påvirke hvordan vi leverer ultralydkurs i framtiden. Fjernundervisning kan være nyttig for helsearbeidere som jobber i eksterne omgivelser med begrenset tilgang til trenere og fasiliteter, forteller Vatsvåg.

Målet med økt kompetanse i ultralyd er ifølge Vatsvåg å føre helsearbeidere i spesialisthelsetjenesten nærmere pasienter som er langt unna sykehuset, og dermed sikre bedre og tryggere tjenester til befolkningen.

Tilrettelegger for økt samarbeid

Faggruppen, som i dag består av anestesilege og førsteamanuensis Nils Petter Oveland, leder av gruppen, og to stipendiater, vil bli styrket med minst to nye forsknings- og undervisningsstillinger. Disse stillingene vil være delstillinger.

Med støtte fra SR Bank Stiftelsen, har universitetet investert i håndholdte ultralydapparater. UiS vil også stille med ytterligere midler til utstyr som del av satsingen. Ultralyd er også en viktig satsing for flere av universitetets samarbeidspartnere.

– Stavanger Universitetssjukehus skal bygge et ferdighetssenter der ultralyd er en viktig del. Det er også et forskningsområde ved SEARCH-senteret, sier Gulsrud.

Han legger også til at SEARCH er en viktig del av infrastrukturen for forskning og undervisning innenfor helse som nå er under etablering i vår region.

Tekst. Cathrine Sneberg

Kontaktpersoner

Førsteamanuensis i helseteknologi
51833104
Kjell Arholms hus
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis II i prehospitale tjenester
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi