Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere funnene sine foran medstudenter og ansatte.

Published Endret
Smilende kvinne med uskarp bakgrunn
Lisabeth Oseland skrev masteroppgave om søvnveiledning.

Lisabeth Oseland er en av studentene ved master i helsesykepleie som presenterte oppgaven sin, som handler om søvnveiledning til spedbarnsforeldre og helsesykepleieres erfaringer med det.

Smilende kvinne med foldede hender
Thale Sunniva Primberg Strand synes utdanningen er lærerik og givende.

– Helsesykepleierne føler seg trygge på søvnveiledningen, og det blir en forhandling mellom hva foreldrene bør og klarer å gjennomføre. Alle helsesykepleierne jeg intervjuet har vært opptatt av det å finne en metode som passer til familien. De skal hjelpe familien med å se hvilke ressurser den har rundt seg, som gjør at de kan gjennomføre en søvnmetode, sier Oseland.

Hun føler at hun har lært veldig mye av å gjennomføre intervjuene med helsesykepleierne, analysere resultatene fra disse og skrive selve masteroppgaven. Oseland er også sikker på at hun tar med seg kunnskapen hun har tilegnet seg i studiet med seg videre i arbeidslivet, og har jobbet på en helsestasjon for barn dette semesteret:

– Jeg fortsetter på den samme helsestasjonen i fulltidsstilling etter mastergraden. Her spør foreldre støtt og stadig om søvn og forteller at barna deres sover dårlig. Dette er et veldig spennende studieprogram, som særlig passer bra hvis du vil jobbe på vaksinasjonskontoret, helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten, understreker Oseland.

Internett som kilde til helseinformasjon

Medstudenten Thale Sunniva Primberg Strand sin masteroppgave omfatter foreldres erfaringer med å bruke internett og sosiale medier som kilde til helseinformasjon. Foreldre bruker ifølge henne internett hyppig. De synes det er veldig mye informasjon her og at den kan være litt overveldende og forvirrende, men at de samtidig får mye støtte fra andre foreldre på internett. De vil fortsette å bruke internett som kilde til helseinformasjon, men ønsker at helsepersonell er mer tilgjengelige her, helst døgnet rundt.

Smilende kvinne med foldede hender
Anette Eikeland Honnemyr har undersøkt foreldreforberedende kurs.

– Foreldre har måter å vurdere informasjonen på, altså kvaliteten på denne. De ønsker imidlertid at helsepersonell skal komme med mer pålitelige nettsider til dem, ettersom disse personene innehar mest kunnskap, sier Strand, som skal jobbe som helsesykepleier på en barneskole fremover. Hun påpeker at dette er en veldig lærerik og givende utdanning.

Foreldreforberedende kurs

Anette Eikeland Honnemyr sin masteroppgave handler om hvordan helsesykepleiere erfarer behov for og hensikten med foreldreforberedende kurs, samt innhold og gjennomføring før fødsel. Her kommer det frem at helsesykepleiere benytter seg av erfaringsbasert kunnskap i forbindelse med formidling av barseltiden, at de realitetsorienterer og forbereder foreldre, samt at helsesykepleierne har om barseltid som en del av et samarbeid.

Smilende kvinne med foldede hender
Annemaj Grindheim Liknes har drøftet overgangen fra par til foreldre.

– Jeg har konsentrert meg om en tidsperiode som er veldig begrenset, ettersom det handler om et kurs før fødsel. Dette er et tilbud jeg kan utvikle i Evje og Hornnes Kommune, hvor jeg skal jobbe som helsesykepleier, sier Honnemyr.

Studenten fremhever at masterutdanningen gir en tyngde i faget deres som er viktig for å få frem og få ut hvor viktig en helsesykepleier faktisk er.

Overgangen fra par til foreldre

Annemaj Grindheim Liknes har skrevet om overgangen fra par til foreldre, altså overgangsfasen fra parrelasjon til foreldreskapsrelasjon. Den største utfordringen er at det er en krevende overgang. De fleste opplever nedgang i tilfredshet. Det er masse nytt ansvar, det er et barn som tar oppmerksomheten døgnet rundt og en skal plutselig fungere sammen som foreldre døgnet rundt også.

– Det er veldig viktig for barnet at denne relasjonen fungerer godt. Samtidig settes det mest søkelys på samspillet mellom foreldre og barn, så jeg hadde lyst å trekke frem viktigheten av at foreldrerelasjonen også fungerer godt, sier Liknes.

Mann med armene bak ryggen
Thomas Westergren har vært veileder for masteroppgavene til de omtalte studentene.

Helsesykepleiere kan ifølge henne støtte foreldrene i denne overgangsfasen, gi de råd og veiledning, fange opp når de strever med noe, henvise videre ved behov, gi de ressurser, si hvor de kan ta kontakt for å få mer hjelp, gi de tips og råd til hvordan de kan støtte hverandre som par og gi de en forståelse for hvor viktig dette er for barna. Liknes jobber allerede på en helsestasjon, hvor hun nå skal fortsette med økt stillingsprosent.

– Utrolig givende å veilede studentene

Thomas Westergren er ansatt som førsteamanuensis II ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet. Han veileder primært masterstudenter i helsesykepleie i selve masteroppgaven gjennom hele året, hvor han også er med på oppgaveseminarene og følger dem i mål.

Hvordan har det vært å veilede disse fire studentene som jeg har snakket med?

– Jeg synes det har vært utrolig givende å følge prosessen og se den læringen som skjer i løpet av oppgaveskrivingen. Det skjer så utrolig mye fordi de aldri har gjort dette før. I tillegg skal de svare på et forskningsspørsmål som ofte ikke er godt belyst før. De driver med nybrottsarbeid. Her må de tenke litt som Pippi: dette har jeg ikke gjort før, men dette går nok bra. Til syvende og sist kan oppgaven ha betydning for hvordan barn og unge i denne regionen har det, svarer Westergren.

Han vil oppfordre flere til å søke på masterutdanningen fordi han tror de vil lære for livet og vil kunne bruke ressursene sine til å bidra enda mer for fagfeltet.

Om masterprogrammet

Master i helsesykepleie gir spesialisering i forebyggende helsearbeid i kommunehelsetjenesten for og med barn, unge og deres familier, samt vitenskapelig og metodisk kompetanse til forsknings- og utviklingsarbeid på fagfeltet. Studiet kvalifiserer deg for stilling som helsesykepleier, og til stilling innen helsesektoren hvor det legges vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklingsarbeid og undervisning. Fullført masterstudium gir mulighet til å søke opptak til doktorgradsstudier.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Kontaktpersoner for master i helsesykepleie

Ekstern sensor
51834153
Det helsevitenskapelige fakultet
Rådgiver
51832548
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...