Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere funnene sine foran medstudenter og ansatte.

Published Sist oppdatert
Smilende kvinne med uskarp bakgrunn
Lisabeth Oseland skrev masteroppgave om søvnveiledning.

Lisabeth Oseland er en av studentene ved master i helsesykepleie som presenterte oppgaven sin, som handler om søvnveiledning til spedbarnsforeldre og helsesykepleieres erfaringer med det.

Smilende kvinne med foldede hender
Thale Sunniva Primberg Strand synes utdanningen er lærerik og givende.

– Helsesykepleierne føler seg trygge på søvnveiledningen, og det blir en forhandling mellom hva foreldrene bør og klarer å gjennomføre. Alle helsesykepleierne jeg intervjuet har vært opptatt av det å finne en metode som passer til familien. De skal hjelpe familien med å se hvilke ressurser den har rundt seg, som gjør at de kan gjennomføre en søvnmetode, sier Oseland.

Hun føler at hun har lært veldig mye av å gjennomføre intervjuene med helsesykepleierne, analysere resultatene fra disse og skrive selve masteroppgaven. Oseland er også sikker på at hun tar med seg kunnskapen hun har tilegnet seg i studiet med seg videre i arbeidslivet, og har jobbet på en helsestasjon for barn dette semesteret:

– Jeg fortsetter på den samme helsestasjonen i fulltidsstilling etter mastergraden. Her spør foreldre støtt og stadig om søvn og forteller at barna deres sover dårlig. Dette er et veldig spennende studieprogram, som særlig passer bra hvis du vil jobbe på vaksinasjonskontoret, helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten, understreker Oseland.

Internett som kilde til helseinformasjon

Medstudenten Thale Sunniva Primberg Strand sin masteroppgave omfatter foreldres erfaringer med å bruke internett og sosiale medier som kilde til helseinformasjon. Foreldre bruker ifølge henne internett hyppig. De synes det er veldig mye informasjon her og at den kan være litt overveldende og forvirrende, men at de samtidig får mye støtte fra andre foreldre på internett. De vil fortsette å bruke internett som kilde til helseinformasjon, men ønsker at helsepersonell er mer tilgjengelige her, helst døgnet rundt.

Smilende kvinne med foldede hender
Anette Eikeland Honnemyr har undersøkt foreldreforberedende kurs.

– Foreldre har måter å vurdere informasjonen på, altså kvaliteten på denne. De ønsker imidlertid at helsepersonell skal komme med mer pålitelige nettsider til dem, ettersom disse personene innehar mest kunnskap, sier Strand, som skal jobbe som helsesykepleier på en barneskole fremover. Hun påpeker at dette er en veldig lærerik og givende utdanning.

Foreldreforberedende kurs

Anette Eikeland Honnemyr sin masteroppgave handler om hvordan helsesykepleiere erfarer behov for og hensikten med foreldreforberedende kurs, samt innhold og gjennomføring før fødsel. Her kommer det frem at helsesykepleiere benytter seg av erfaringsbasert kunnskap i forbindelse med formidling av barseltiden, at de realitetsorienterer og forbereder foreldre, samt at helsesykepleierne har om barseltid som en del av et samarbeid.

Smilende kvinne med foldede hender
Annemaj Grindheim Liknes har drøftet overgangen fra par til foreldre.

– Jeg har konsentrert meg om en tidsperiode som er veldig begrenset, ettersom det handler om et kurs før fødsel. Dette er et tilbud jeg kan utvikle i Evje og Hornnes Kommune, hvor jeg skal jobbe som helsesykepleier, sier Honnemyr.

Studenten fremhever at masterutdanningen gir en tyngde i faget deres som er viktig for å få frem og få ut hvor viktig en helsesykepleier faktisk er.

Overgangen fra par til foreldre

Annemaj Grindheim Liknes har skrevet om overgangen fra par til foreldre, altså overgangsfasen fra parrelasjon til foreldreskapsrelasjon. Den største utfordringen er at det er en krevende overgang. De fleste opplever nedgang i tilfredshet. Det er masse nytt ansvar, det er et barn som tar oppmerksomheten døgnet rundt og en skal plutselig fungere sammen som foreldre døgnet rundt også.

– Det er veldig viktig for barnet at denne relasjonen fungerer godt. Samtidig settes det mest søkelys på samspillet mellom foreldre og barn, så jeg hadde lyst å trekke frem viktigheten av at foreldrerelasjonen også fungerer godt, sier Liknes.

Mann med armene bak ryggen
Thomas Westergren har vært veileder for masteroppgavene til de omtalte studentene.

Helsesykepleiere kan ifølge henne støtte foreldrene i denne overgangsfasen, gi de råd og veiledning, fange opp når de strever med noe, henvise videre ved behov, gi de ressurser, si hvor de kan ta kontakt for å få mer hjelp, gi de tips og råd til hvordan de kan støtte hverandre som par og gi de en forståelse for hvor viktig dette er for barna. Liknes jobber allerede på en helsestasjon, hvor hun nå skal fortsette med økt stillingsprosent.

– Utrolig givende å veilede studentene

Thomas Westergren er ansatt som førsteamanuensis II ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet. Han veileder primært masterstudenter i helsesykepleie i selve masteroppgaven gjennom hele året, hvor han også er med på oppgaveseminarene og følger dem i mål.

Hvordan har det vært å veilede disse fire studentene som jeg har snakket med?

– Jeg synes det har vært utrolig givende å følge prosessen og se den læringen som skjer i løpet av oppgaveskrivingen. Det skjer så utrolig mye fordi de aldri har gjort dette før. I tillegg skal de svare på et forskningsspørsmål som ofte ikke er godt belyst før. De driver med nybrottsarbeid. Her må de tenke litt som Pippi: dette har jeg ikke gjort før, men dette går nok bra. Til syvende og sist kan oppgaven ha betydning for hvordan barn og unge i denne regionen har det, svarer Westergren.

Han vil oppfordre flere til å søke på masterutdanningen fordi han tror de vil lære for livet og vil kunne bruke ressursene sine til å bidra enda mer for fagfeltet.

Om masterprogrammet

Master i helsesykepleie gir spesialisering i forebyggende helsearbeid i kommunehelsetjenesten for og med barn, unge og deres familier, samt vitenskapelig og metodisk kompetanse til forsknings- og utviklingsarbeid på fagfeltet. Studiet kvalifiserer deg for stilling som helsesykepleier, og til stilling innen helsesektoren hvor det legges vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklingsarbeid og undervisning. Fullført masterstudium gir mulighet til å søke opptak til doktorgradsstudier.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Kontaktpersoner for master i helsesykepleie

Ekstern uten utbetaling
51834153
Det helsevitenskapelige fakultet
Rådgiver
51832548
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...