Presenterte funn fra masteroppgaver

Tirsdag 13. juni tok masterstudentene i helsesykepleie utfordringen om å legge frem en muntlig redegjørelse av resultatene fra masteroppgavene sine på strak arm. De involverte ønsker å ta med seg dette inn i arbeidslivet.

Published Endret

En av studentene som presenterte funnene sine er Ingrid Haaland, som skrev masteroppgave om helsesykepleiere sin oppfølging av omsorgssvikt på helsestasjoner. Hun kom frem til at det var vanskelig for helsesykepleiere å ta opp sine bekymringer med foreldrene, at de brukte begreper som å «ha is i magen» og «skynde seg langsomt».

– De jobbet veldig seint og var redde for å krenke foreldrene. Jeg fant også ut at oppfølgingsprosessen var preget av veldig store dilemmaer for helsesykepleiere, eksempelvis at de hadde en slags indre argumentasjon eller konflikt med seg selv, sier Haaland.

Dette er et tema som hun brenner for og som ofte blir samtaleemne med kollegene. Haaland ønsker å spre funnene sine og øke bevisstheten rundt et tema som etter hennes mening er veldig fraværende både i praksis, utdanning og nasjonale myndigheter sine planer.

Les også: Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Fire smilende kvinner foran en vannfontene.
Fra venstre: Terese Bondas, Sølvi Bøe, Ingrid Haaland og Bente Kristin Høgmo er alle enige om viktigheten av kunnskapsdeling mellom studenter, ansatte og arbeidslivet. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Tverrprofesjonelt samarbeid

Sølvi Bøe, som frem til i går var Haalands medstudent, skrev en masteroppgave om tverrprofesjonelt samarbeid med barnevern med oppfølging av omsorgssvikt på helsestasjoner. Hun kom frem til at flere av helsesykepleierne opplever at samarbeid med barnevern er utfordrende og vanskelig. De blir litt usikre på sin oppfølging av barnet når de får lite informasjon fra barnevernet, når foreldre er en sentral del av samarbeidet og at det ofte er det å spørre om samtykke som er første veien til samarbeid. Helsesykepleiere ønsker bedre samarbeid enn det de opplever i dag med bedre relasjoner, og ønsker flere møteplasser på tvers av profesjonene for å få bedre kjennskap, relasjoner og samarbeid.

– De ønsker bedre samarbeid for å skape et bedre helhetsperspektiv og oppfølging for barn og familien. Jeg tenker at denne kunnskapen kan bidra til et sterkere søkelys på at møteplasser og samarbeid på tvers av profesjonene kan være viktig. Det er ledelsen som bør legge mer til rette for felles møteplasser og at de i tillegg legger til rette for at både ansatte på helsestasjon og barnevern har mulighet til å bli kjent på tvers og tilegne seg kunnskap fra hverandres profesjoner, sier Bøe, som jobber på en helsestasjon i Sola Kommune.

Mor og tre døtre på helsestasjon.
Helsesykepleiere ønsker bedre samarbeid for å skape et bedre helhetsperspektiv og oppfølging for barn og familien. Foto: Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Imponert av studentenes presentasjoner

Bente Kristin Høgmo er førsteamanuensis i helsesykepleie ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hun er emneansvarlig for emnet «Masteroppgave i helsesykepleie», og har veiledet flere av studentene underveis i oppgaveskrivingen.

– Jeg er skikkelig stolt av studentene våre. I tillegg til alt arbeidet de har lagt ned leverte de gode presentasjoner av masteroppgavene sine. Dette er reflekterte og kunnskapsrike studenter som nå går ut i arbeidslivet. At masteroppgaven tilfører en ekstra dimensjon som helsesykepleier i det kliniske arbeidet er jeg ikke i tvil om, sier Høgmo.

Bidrar til forskningsprosjekter

Terese Bondas er professor i helsevitenskap ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet, og er emneansvarlig sammen med Høgmo. Hun fremhever at flertallet av studentene som leverte masteroppgave i år har skrevet manuskript til forskningsartikler.

– Dette kan bidra til at studentene tar doktorgrad på sikt, noe som er veldig positivt. Vi trenger flere kolleger innenfor dette fagområdet som kan bidra med forskning og undervisning, sier Bondas avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer internasjonal konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS arrangerer konferansen sammen med Nordic College of Caring Science (NCCS) og Th...