Studenter overtok ansvar for hjemmetjenesten

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjeneste er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I to dager har sykepleierstudenter hatt ansvaret for en sone i hjemmetjenesten i Sandnes kommune for å få trening i ledelse.

Publisert Sist oppdatert
Studenter på medisinrom
Studentene Anna og Madelen på medisinrommet (foto: Jon Anders Rennan).

Jobbvinner Rogaland (2019-2020) har satt fokus på at sykepleierstudenter skal få trene på organisasjon og ledelse når de er i praksis i hjemmetjenesten, med fokus på studentovertagelse i fordypningspraksis.

I Sandnes kommune skal studentene i fordypningspraksis i seks uker. I fordypningspraksis er det fokus på studentenes ansvarlighet og selvstendighet i arbeid som sykepleier. Det vektlegges gode samarbeidsevner og evne til kritisk vurdering av sykepleieutøvelse. Fordypningspraksis er en viktig praksis hvor studentene får kjenne på ansvaret som møter dem som ferdige utdannet sykepleiere, før de skal ut i arbeidslivet om noen uker.

Overtagelse av sone Trones

Fem sykepleiestudenter har overtatt ansvaret for en avdeling, sone Trones i Sandnes kommune i to dager i uke fire av fordypningspraksisen.

En opplæringsplan med læringsmål ble utarbeidet i forkant av studentovertagelsen. Opplæringsplanen inneholder konkrete læringsmål i forhold til pasienter, ansatte og avdeling. Det var Gro Alice Turøy, avdelingsleder sone Trones og Malene Søiland, universitetslektor ved UiS, som var hovedansvarlige for innholdet i opplæringen. I tillegg har det vært tett kontakt mellom arbeidsgruppen i Sandnes og lærere fra bachelor i sykepleie ved UiS.

Studentene ble tatt godt imot på avdelingen fra første dag. Studentene møtte til to timers felles samling der de fikk introduksjon til hjemmetjenesten som organisasjon og andre tema som hygiene, brannsikkerhet og avvikshåndtering. I tillegg var tilbakemeldingene fra studentene at de ble fulgt godt opp av personalet på avdelingen.

Student i praksis
Tanika dokumenterer og leser seg opp på pasientene (foto: Jon Anders Rennan).

For eksempel ble de spurt av andre enn praksisveiledere om de ønsket å være med på spennende sykepleieoppdrag. Studenten sa det også var viktig at ansatte lærte seg navnene deres og ikke tiltalte de som «du studenten».  Alt dette mente studentene var suksess- faktorer for at de skulle trives og ha tillit til praksisveileder og avdelingen. Studentene har sammen med praksisveiledere brukt mye tid på å sette seg inn i ansvarsoppgaver og lest seg opp på pasientene før studentovertagelsen.

En praksis utenom det vanlige

Studentene hadde ansvar for å lede arbeidet både på dagvakt og kveldsvakt. Dette innebar ansvar for pasienter, kolleger og avdelingen. I følge studentene har overtakelsen gitt dem større innsikt i ledelse og kommunehelsetjenesten som organisasjon. Her er noen uttalelser:

– Vi har lært at det er viktig å vite litt om de forskjellige samarbeidspartene og hvilken rolle de har f.eks i forhold til tildelingskontoret; hvem gjør hva i forhold til elektroniske meldinger. Dette handler om pasientsikkerhet og at sykepleieren må ta ansvar og melde fra til rett instans om noe ikke stemmer.

– Hjemmetjenesten er en kompleks organisasjon og det er mye å sette seg inn i.

Leder arbeidet

Som nyutdannet sykepleier går det ofte ikke lang tid før man blir satt opp som vaktansvarlig. Sykepleieren skal delegere, prioritere, samarbeide med andre yrkesgrupper og lede det faglige arbeidet til beste for pasientene. Også når det gjelder å lede arbeidet i hjemmetjenesten fremhever studenten at dette har vært en særs lærerik praksisperiode.

– Noen ganger var det mye som skjedde, men vi tenkte; Hva tar vi først og hva tar vi sist..

– Vi samarbeidet godt med helsefagarbeiderne. De kan mye, og var lett og spørre om hjelp

– Viktig å ta ansvar i forhold til å skrive ned beskjeder å finne ut hva en skal gjøre videre

En av tilbakemeldingene fra studenten var at de fikk jobbe mer selvstendig enn tidligere praksisperioder. Blant annet fikk de selvstendig ansvar for legemiddelhåndtering som er en stor del av hverdagen i hjemmetjenesten.

En positiv opplevelse med overføringsverdi

Det ble gjort gruppeintervju med studenten i etterkant av studentovertagelsen. Tilbakemeldingene var utelukkende positive. Studentene fremhever at dette har vært en realistisk praksis som har vil komme godt med når man starter som nyutdannet sykepleier.

Jobbvinner
Fra avslutning av fordypningspraksis. Fra venstre: Johannes, Madelen, Tanika, Malene (prosjektleder jobbvinner), Elin (lærer UiS), Sara og Anna (foto: Jon Anders Rennan).

Flere undersøkelser viser at praksiserfaringer har stor betydning for hvor studentene vil søke jobb etter endt studie. Det er avgjørende at studentene tilbys en praksis som oppleves trygg og hvor de får trent på ledelse for å øke selvstendigheten som de trenger som nyutdannede sykepleiere.

Måten vi organiserte denne fordypningspraksisen på tror vi vil skape trygghet i rollen som faglig leder når man kommer ut som nyutdannet sykepleier. Slik blir man forhåpentligvis også bedre forberedt på forventningene man blir møtt med i starten av sykepleierkarrieren.

Veileder for studentovertakelse

I Jobbvinnerpiloten er det også utarbeidet en veileder for studentovertakelse i hjemmebaserte tjenester.

Veilederen kan også brukes i andre deler av helsetjenestene og/eller til delvis studentovertakelse av en avdeling, og til å planlegge studentdrevne dager for studenter i tidligere deler av studieløpet. 

Først publisert 3. juli 2020 på jobbvinner.no. Tekst: Malene Søiland og Sissel Kvam.

Om Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt med mål om å beholde og rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere i de kommunale helsetjenestene. KS leder prosjektet i samarbeid med fagforeningene Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. Les mer på jobbvinner.no.

Kontaktperson ved UiS

Malene Søiland (prosjektleder for perioden 2019 - 2020)

«En kjempegod læring» sier Sara og Anna om studentovertakelsen som de og tre andre sykepleierstudenter gjennomførte i hjemmetjenesten i Sandnes.