Hopp til hovedinnhold

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ved norske recovery-skoler. De presenterte funnene sine på et seminar.

Publisert: Endret:

Jæren Recovery College i Sandnes var vertskap for seminaret, som ble arrangert i samarbeid med UiS. Masteroppgavene til studentene er en del av et større evalueringsprosjekt av recovery-skoler i Norge, som ledes av UiS og KORUS Stavanger. Sistnevnte er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus.

Recovery er en personlig prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter. Recovery-prosessen er unik for den enkelte, og den påvirkes av det samfunnet en lever i. Forskning viser at det viktigste for mange som er i recovery er å finne, jobbe med og oppleve tilhørighet, håp, positiv identitet, mening og egenstyrke.

Smilende kvinnelig student med foldede hender
Linda Kvelland understreker at kursdeltakernes erfaringer med deltakelse er positive.

Undersøkte deltakernes rolle

De tre studentene har intervjuet involverte personer ved to anonymiserte recovery-skoler. Linda Kvelland sin masteroppgave omhandler studenters erfaringer med deltakelse på kursene som tilbys der. På kursene som tilbys ved recovery-skoler omtales deltakere som studenter. Kursene er i utgangspunktet åpne for alle, men hennes informanter har rus- og/eller psykiske helseutfordringer.

– Studentenes erfaringer med å delta på disse kursene er utelukkende veldig positive, og har betydd mye for dem. Mitt inntrykk er at dette er et veldig viktig tilbud for mange av de som benytter seg av det, noe som understrekes med at det ifølge informantene har hatt stor betydning for hele bedringsprosessen deres, sier Kvelland.

De fleste personene hun har intervjuet har i perioder vært utenfor skole og/eller arbeidsliv. Noen av disse har sagt spesifikt at de gjennom recovery-kursene har fått motivasjon til å gjøre noe med dette.

– Deltakerne har lært det grunnleggende som trengs for å gjennomføre jobbintervjuer, bygge nettverk og flere av dem har i tillegg kommet seg ut i arbeidslivet. Det handler blant annet om å finne sine gode ressurser og finne tilhørende muligheter, sier UiS-studenten.

Les også: Hvordan fungerer rusmisbrukernes nye samlingssted?

Ønsket å lære mer om rollen som kursdeltaker

Hvorfor valgte du å skrive masteroppgave om akkurat dette tilbudet?

– Vi fikk presentert muligheten for å skrive om de to anonymiserte recovery-skolene i tilknytning til masteroppgaven, og jeg synes det virket spennende, særlig rollen som student (kursdeltaker). Jeg ønsket å se hvilken effekt et slikt tilbud kan ha, og var derfor nysgjerrig før oppstart, sier Kvelland.

Konklusjonen i masteroppgaven omfatter hovedsakelig at tilbudet har hatt stor betydning for deltakerne og deres recovery-prosess, og at det kan virke destigmatiserende at det er åpent for alle. Samtidig må du ikke slite med rus- og psykisk helse for å delta på et kurs. Pårørende og personer som vil lære mer om recovery generelt er også velkomne.

Nå som mastergraden er fullført begynner UiS-studenten i fulltidsjobb innen psykisk helsevern for voksne i Lund Kommune.

Smilende, kvinnelig student
Rebecca Nordås fremhever at personer som tidligere har slitt med rus- og psykiske helseutfordringer får utbytte av å hjelpe kursdeltakere med det samme.

Undersøkte rollen til kursholdere som har slitt selv

Medstudenten Rebecca Nordås sin masteroppgave omhandler hvordan personer med erfaringskunnskap oppfatter sin rolle og sin betydning i utvikling og ledelse av kurs på recovery-skoler. Det er altså snakk om personer som er kurslærere med bakgrunn i at de har egne erfaringer med rus- og psykiske helseutfordringer. Disse personene samarbeider med fagpersoner når det arrangeres kurs.

– Samarbeidet involverer både å utvikle og holde kurs. Rollene deres er dermed likestilt, men bakgrunnen og kompetansen er helt forskjellig. Konseptet går ut på at disse to gruppene skal oppnå samskaping, sier Nordås.

I masteroppgaven fremhever hun at de fleste tilbakemeldingene fra erfaringskonsulentene i forbindelse med å delta på kurs er positive, blant annet fordi de føler seg genuint respekterte og verdsatte når de deler egne erfaringer med kursdeltakere. Det trekkes også frem at dette tilbudet sørger for at maktforholdet mellom hennes informanter og fagpersoner utjevnes, ettersom søkelyset er på samskaping fra start til slutt.

Hvordan oppfatter du relasjonen mellom dine informanter og de som deltar på kursene?

– Mitt inntrykk er at disse relasjonene er veldig gode. Det er også et av funnene i oppgaven. De får mye igjen av det personlig, ettersom de føler at det å hjelpe andre på veien også hjelper dem selv. Det virker også som de knytter sterke relasjonelle bånd i disse kursene. Informantene mine beskriver det som en god kontakt, hvor de også lærer mye av studentene, svarer Nordås.

Det er imidlertid ikke bare fordeler relatert til samarbeidet mellom fagpersoner og personer med erfaringskunnskap. Et sentralt funn indikerer nemlig at det tidvis kan være utfordrende å vite hvilken av disse to gruppene som skal ha ansvar for bestemte arbeidsoppgaver i forbindelse med gjennomføring av kursene. Dette kan igjen resultere i rolleforvirring.

Les også: Presenterte mestring og selvtillit gjennom arbeidstrening

Smilende, kvinnelig student
Annie Ringnes Hagen har funnet ut at fagpersoner som holder kurs frivillig opplever nytteverdi.

Fagpersoner deltar frivillig som kursholdere

Annie Ringnes Hagen har undersøkt rollen som fagperson på recovery-skoler og i kurs som disse tilbyr. Fellestrekket til disse personene er en relevant fagutdanning, men spekteret er imidlertid bredt: sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og lignende. Inntrykket hennes er at samtlige deltar frivillig og gjør det fordi de er interesserte i recovery-orientert arbeid.

– Det virker som motivasjonen deres er å få nye arbeidstilnærminger og få flere erfaringsopplevelser relatert til hvordan en kan møte mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer, sier Hagen.

Konklusjonen i masteroppgaven hennes er at fagpersoner opplever nytteverdi av å engasjere seg i kursene. De får nye synspunkter, holdninger og perspektiver som de har tatt med seg – både faglig og personlig. Det virker også ifølge konklusjonen som at det foreligger en ubevisst ambivalens eller rolleforvirring opp mot rollen som fagperson og hvordan den skal utøves.

– Det er annerledes å engasjere seg på recovery-skoler enn å jobbe i ordinære helsetjenester. Dette er trolig årsaken til at det er så store ulikheter i hvordan fagpersonene oppfatter rollen sin. Det er nemlig ingen klare føringer for hvordan de skal utøve denne, sier Hagen avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Maren får bonus i studentstilling på SUS

Min sommerjobb: Sykepleierstudent Maren Synnøve Stene (23) hadde sin medisinske praksis på SUS sin barneavdeling (3E), o...

Dansk sykepleierstudent roser UiS og Stavanger etter utveksling

Anna Julie la Cour Vågen valgte Stavanger som destinasjon da hun skulle på utveksling i sitt fjerde semester. Studenten ...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...

Avslutning for bachelor i sykepleie

Etter en festgudstjeneste i St. Petri kirke for sykepleierstudentene samlet ansatte, studenter og familie seg i Kjell Ar...

Forskning og kunst møtes i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget 17. september - 27. november. Utstillingen løfter fra...

Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere ...

Masteravslutning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Studentene ved de seks masterprogrammene feiret fullført utdanning med en felles seremoni i Kjell Arholms hus. En seanse...

Ny studieprogramleder for master i helsesykepleie

Allaug Ulevåg Oksum er fra og med 1. august den nye studieprogramlederen for master i helsesykepleie ved Det helsevitens...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 20...

Presenterte mestring og selvtillit gjennom arbeidstrening

Hanna Sofie Berg Langesæter og Kine Marie Ågesen presenterte funnene fra masteroppgavene sine på et seminar i regi av Ui...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Bodil Bø er Årets sykepleierleder i Rogaland

Inspirator, motivator og kulturbærer for god sykepleie. Anerkjenner innovasjon. Forkjemper for kvalitet i utdanningen. E...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Forskningsartikkel om spesialskole er aktuell

«Problembarn» - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole – ble publisert i 2020. Den er aktuell i år på grunn ...

Medisinsk praksis utvider tilbudet for sykepleierstudenter

Emilie Fornæss er den første sykepleierstudenten som har praksisperiode ved Jæren Øyeblikkelig hjelp. Her får hun et inn...

Samvalg for ungdom med psykiske lidelser

Disputas: Hvis ungdom som er innlagt for psykiske lidelser får være med å bestemme hvordan behandlingen skal foregå, øke...

Utviklet lederguide for kvalitets- og sikkerhetsarbeid

Terese Johannessen har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i ...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

Oppfordrer flere til å søke på bachelor i paramedisin

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS til sommeren. Han angrer ikk...

Ny avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse

Britt Marit Haga er ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse fra 16. august 2022.

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Samler helsesykepleiere i Norge som tar doktorgrad

Bente Kristin Høgmo er doktorgradsstipendiat i helsesykepleie ved UiS. Hun tok initiativ til å starte et nasjonalt nettv...

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Forskningsmidler tildelt prosjekt om kreftpasienter i livets siste fase

Professor Venke Irene Ueland ved Det helsevitenskapelige fakultet er leder for prosjektet, som er tildelt støtte på 880....

Nytt praksistilbud for sykepleierstudenter

For første gang kan sykepleiestudenter ved UiS gjennomføre medisinsk praksis på tre poliklinikker ved Stavanger Universi...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.

Enorm opptur for bachelor i paramedisin

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Det er kun fi...

Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Master i jordmorfag ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,7 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Dette er høyere ...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Siv Hilde Berg tildeles prisen "årets stemme"

Hun tildeles Psykologtidsskriftets nyetablerte pris «Årets stemme» for kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt», som ha...

UiS-professor deltar i nasjonal komité for medisin og helsefag

Jo Røislien takket ja til en forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om å sitte i Den nasjonale forskningsetiske komité f...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Ny professor ved Det helsevitenskapelige fakultet

Kristin Hjorthaug Urstad fikk opprykk til professor i helsevitenskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det...

Forskerskolen PROFRES 2.0 får 16 millioner fra Norges forskningsråd

Forskerskolen PROFRES 2.0 ledes av UiS og er en av 12 nye nasjonale forskerskoler som har fått innvilget søknad om finan...

Skeptisk til forenklet fremstilling av korona-statistikk

Tall og statistikk er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for de som skal ta avgjørelser. Jo Røislien, professor i me...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Fra 5. januar til 5. februar kan du søke på mastere og videreutdanninger i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakulte...