Hopp til hovedinnhold

Hvordan praktiseres brukerinvolvering på sykehjem og i hjemmetjenesten?

Brukerinvolvering kan bidra til bedre kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. En ny artikkel fra SAFE-LEAD projektet ser nærmere på praktisering av brukerinvolvering i kommunehelsetjenesten.

Publisert: Endret:
Forskningen viser at helsepersonell trenger mer kunnskap om involvering av brukere i kvalitetsarbeidet.

I artikkelen blir det undersøkt hvordan og i hvilken grad helsepersonell praktiserer brukerinvolvering i det daglige arbeidet og i kvalitetsforbedring på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Undersøkelsen bygger på data fra individuelle intervjuer og fokusgrupper med ledere og ansatte i kommunehelsetjenesten, og statistikk fra fire sykehjem og fire hjemmetjenester.

Resultatene viser at brukerinvolvering er en viktig del av det daglige arbeidet til helsepersonell, blant annet gjennom fokus på hjelp til selv-hjelp, og gjennom å involvere brukerne i aktiviteter som øker mestring. En viktig forutsetning var å kjenne brukerne godt. Både i sykehjem og hjemmetjenesten var det imidlertid begrenset kunnskap om hvordan brukeres erfaringer kan benyttes i kvalitetsforbedring. Det er derfor behov for opplæring av ledere og helsepersonell i hvordan de kan involvere brukere i kvalitetsforbedringsarbeid.

Les mer

Eline Ree m.fl. To what degree and how do healthcare professionals in nursing homes and homecare practice user involvement? A mixed methods study. Tidskrift for omsorgsforskning, 2020

SAFE-LEAD - Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten

Siste fra forskning på sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten

Slik kan ledere støttes i arbeidet med kvalitetsforbedring

I prosjektet SAFE-LEAD er det utviklet en guide for ledere til bruk i kvalitetsarbeidet i sykehjem og hjemmetjenesten.

Erfaringer fra innføring av lederforskrift i kvalitetsarbeidet

Ny forskning har undersøkt sykehuslederes perspektiver med å ta i bruk kvalitetsforbedringsforskriften i helse- og omsor...

Sykehusene får ny guide for å involvere de pårørende til kreftpasienter

Det kan øke sikkerheten for pasientene, mener eksperter.

Tre steg til bedre kvalitet i sykehjem og hjemmetjenesten

Noen sykehjem har knekt koden for å gi gode tjenester til beboerne. Hva gjør de som andre ikke gjør?

Samvalg for ungdom kan redusere bruken av tvang

Ungdommer har rett til å bli involvert i avgjørelser om egen behandling. En ny studie utforsker ungdoms erfaringer med b...

Pasientsikkerhetskultur i norske sykehjem

Masterstudent Camilla Seljemo har undersøkt hvordan transformasjonsledelse, jobbkrav og jobbressurser påvirker pasientsi...

Metoder for brukerinvolvering i tilsyn og regulering i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE og samarbeidspartnere handler om hvordan brukerinvolvering er en del av regulering og tilsyn i ...

Hvordan kan helsetjenestene bidra til personsentrert omsorg?

En ny artikkel fra SAFE-LEAD-prosjektet handler om hvilken betydning transformasjonsledelse, arbeidsmiljø og pasientsikk...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

Derfor må vi høre de etterlattes stemme når pasienter dør

KRONIKK: Involvering av etterlatte i tilsynssaker i helsevesenet styrker kvaliteten i saksbehandlingen, skriver Lene Sch...

Kreftomsorgen blir bedre om de pårørende blir hørt

Kreft rammer ikke bare pasienten, men også pasientens nærmeste. En ny studie viser at kreftomsorgen kan bli betydelig be...

Hvordan involvere etterlatte etter uønskede hendelser i helsetjensten?

En ny perspektivartikkel fra SHARE reflekterer over hvordan man kan involvere familier i undersøkelser når pasienter dør...

Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjonen alvorlig

KRONIKK: Sykepleiere kritiseres for å utarbeide tiltaksplaner som er utydelige og lite konkrete. Ansvaret ligger hos de ...

Derfor bør leger og sykepleiere elske myndighetenes lover og forskrifter

KRONIKK: De som jobber i norsk helsevesen, irriterer seg ofte over lover og forskrifter som virker lite relevante for de...

Norge er fortsatt ikke best på pasientsikkerhet

KRONIKK: Altfor mange norske pasienter skades når de mottar helsetjenester, skriver Karina Aase i Dagens Medisin.

Ungdom med psykiske lidelser må få være med å bestemme behandlingen

Hvis ungdom som er innlagt for psykiske lidelser får være med å bestemme hvordan behandlingen skal foregå, er sjansen my...

Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?

Dårlige norskkunnskaper kan føre til at innvandrere får feil behandling på sykehus. Sykepleiere kan forhindre feilbehand...

Sideleie tryggest også for de med nakkebrudd

En ny norsk metode for å frakte skadde, bevisstløse pasienter setter internasjonal standard.