Hopp til hovedinnhold

Hvordan utvikler vi gode undervisningspraksiser?

Forskere ved UiS har lange tradisjoner for å forske på læreres profesjonskunnskap og deres undervisningskunnskap. Nå fokuserer de på undervisning. Målet er å utvikle undervisningspraksis, til beste for både lærere og elever. Bedre og mer praksisnær grunnskolelærerutdanning er en viktig del av dette.

Publisert: Endret:
Fakta

"Utvikle undervisningspraksis" er et programområde for forskning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Leder for programområdet er professor Reidar Mosvold

Et av målene med forskningsområdet er å bidra til bedre kobling mellom teori og praksis for grunnskolelærer-studentene.

Undervisning kan deles inn i ulike undervisningspraksiser – hvor noen er mer sentrale for elevenes læring enn andre. Når vi har som mål å bidra til utvikling av undervisningspraksis, innebærer dette både ønske om å bidra til å forbedre undervisningspraksis i skolene, et ønske om å utvikle egen utdanning for å bedre forberede grunnskolelærerstudenter til å utføre undervisningspraksis, og et ønske om å styrke koblingene mellom teori og praksis i grunnskolelærerutdanningen.

- Når vi bruker begrepet "undervisningspraksis", indikerer vi at vi ser på undervisning som en profesjonell praksis og ikke bare en praksis som utøves av enkeltlærere isolert. Det er altså lærerprofesjonens praksis vi ønsker a bidra til å utvikle, forteller professor Reidar Mosvold. Han er den som leder forskningsområdet «Utvikle undervisningspraksis».

Hovedfokuset er altså på undervisning. I vid forstand kan undervisning ses på som alt det en lærer gjør med mål om å støtte elever sin læring. Fokuset på undervisning inkluderer dermed også planlegging og refleksjon etter gjennomført undervisning. Forskergruppen ser på undervisning som et samspill mellom lærer og elever omkring et faglig innhold som skal læres. Dette samspillet består av ulike typer interaksjoner som er bade relasjonelle og faglige.

- I programområdet er vi også særlig opptatt av den betydningen kommunikasjonen, og spesielt dialogen har i undervisningen, sier Mosvold.

Tre perspektiver på undervisningspraksis

Når vi bruker begrepet ≪undervisningspraksis≫ som et samlende begrep for programområdets forskning, har dette begrepet et spesifikt innhold.

- Mens advokater har sin advokatpraksis og leger har sin medisinske praksis, er læreres praksis i hovedsak knyttet til undervisningsarbeidet. Dette er et unaturlig arbeid som må utvikles gjennom målrettet opplæring. Det er også en profesjonell praksis i betydningen at det består av ulike arbeidsoppgaver, og for å kunne utføre disse arbeidsoppgavene trenger lærere en profesjonell kunnskapsbase som vi betegner som ≪undervisningskunnskap≫, forklarer Mosvold.

Å betrakte undervisning som praksis innebærer det for det andre at vi ser for oss at undervisningsarbeidet kan deles inn i noen sentrale praksiser – ofte omtalt som "kjernepraksiser". Noen av disse praksisene har spesielt stor betydning for elevenes læring.- For det tredje innebærer vårt syn på undervisningspraksis at dette er noe en må øve på, og i en lærerutdanningskontekst vil bruk av øvinger kunne danne utgangspunkt for arbeidet og bidra til å styrke båndene mellom teori og praksis i utdanningen, sier Mosvold.  

To måter å tenke utvikling av undervisningspraksis

Når vi i programområdet har fokus på undervisningspraksis er alle disse tre perspektivene sentrale. Når forskningsprogrammet vårt også er knyttet til utvikling av undervisningspraksis, kommer det til uttrykk på to måter:

  1. For det første ønsker vi i forskningen vår å bidra til å utvikle undervisningspraksis ved at vi utforsker metoder for å forbedre praksis – fortrinnsvis i skolen, men også i lærerutdanningen.
  2. For det andre ønsker vi å utvikle undervisningspraksis i den betydningen at vi vil utforske metoder for å forberede lærerstudenter til å utføre undervisningspraksis.

I begge disse betydningene ser vi også på utvikling som en kollektiv prosess hvor det ikke bare er enkeltlærere eller lærerstudenter som skal utvikle sin undervisningspraksis; vi ønsker innenfor programområdet å bidra til a utvikle undervisningspraksis gjennom utvikling av profesjonsfellesskap.

Programområdet består av tre delområder; se mer om disse nedenfor.

  • Det første delområdet vil utforske hvordan Lesson Study kan bidra til utvikling av undervisningspraksis i skole og utdanning.
  • Det andre delområdet retter oppmerksomheten mot hvordan sykluser med øving og utprøving kan bidra til a forberede grunnskolelærerstudenter til å gjennomføre undervisningspraksis.
  • Det tredje delområdet vil søke å generere en samling av video-case fra undervisningspraksis og utforske måter slike eksempler kan brukes for å gjøre grunnskolelærerutdanningen mer praksisnær.
mer om forskningsområdet

Delområder i forskningsprogrammet

Nedenfor beskriver vi tre konkrete delområder innenfor dette forskningsprogrammet. Hvert av disse delområdene består av ulike forskningsprosjekter.

Delområde 1: Utvikling av undervisningspraksis

Dette delområdet bygger videre på erfaringene fra det avsluttede prosjektet Teachers as Students (TasS), og her utforsker vi Lesson Study som metode for a utvikle undervisningspraksis gjennom profesjonsfellesskap. TasS-prosjektet var et tverrfaglig prosjekt, og vi ønsker a ta med oss disse erfaringene videre i et tverrfaglig samarbeid om bruk av Lesson Study for utvikling av praksis.

Et konkret prosjekt her er et samarbeid med en barneskole i Stavanger, hvor vi sammen med lærerne på skolen undersøker hvordan vi ved hjelp av Lesson Study kan utvikle en undervisningspraksis som bedre legger til rette for dybdelæring. Det vil også være muligheter for utvikling av mer spesifikt faglige prosjekter innenfor dette delområdet. Et slikt prosjekt som allerede er i gang undersøker hvordan Lesson Study kan bidra til å utvikle undervisningspraksisen til matematikklærere og matematikklærerutdannere i Malawi. I tillegg ønsker vi innenfor dette delområdet å videreføre arbeidet og erfaringene med bruk av Lesson Study i lærerutdanningen.

Delområde 2: Øve på undervisningspraksiser

Med utgangspunkt i erfaringene fra deltakelse i prosjektet «Mestre ambisiøs

Matematikkundervisning», som er ledet av Matematikksenteret ved NTNU, har deler av faggruppa i matematikk satt i gang et pilotprosjekt hvor lærerstudenter får øve på sentrale undervisningspraksiser som del av sitt fordypningskurs i matematikk i sjette semester i grunnskolelærerutdanningen.

Prosjektet blir kalt «Øve på dialogbasert undervisning» (ØDU). Et overordnet mål med prosjektet er å utforske hvordan en slik praksisbasert tilnærming kan forberede lærerstudenter bedre på å utføre matematikkundervisning. Tre av deltakerne i programområdet (Bjuland, Fauskanger og Mosvold) er også deltakere i MAM-prosjektet, hvor ideen om å øve på sentrale undervisningspraksiser blir brukt med lærere i skolen for å videreutvikle og forbedre undervisningen.

Dette delområdet har foreløpig et fagspesifikt fokus – i og med at det er knyttet til konkrete prosjekter i matematikk – men det er et håp om at vi innenfor dette delområdet kan utvikle prosjekter i ulike fag, og kanskje også på tvers av fag.

Delområde 3: Representasjoner av undervisningspraksis

Dette delområdet har utgangspunkt i ulike mater a representere praksis på, og hvordan slike representasjoner av praksis kan brukes i lærerutdanningene. Pedagogikkfaget har for eksempel erfaringer med bruk av case, mens en i engelsk- og norskfaget ofte bruker elevtekster. Andre eksempler kan vare at en videosnutt fra klasseromsundervisning blir brukt som utgangspunkt for

diskusjon, som del av en oppgave, eller som en del av et undervisningsopplegg hvor en diskuterer faglige perspektiver og problemstillinger som kan oppstå i praksis. Slike representasjoner av praksis har også blitt hyppig brukt i forskning hvor en studerer undervisning.  

I dette delområdet har vi som mål å utvikle begge disse aspektene videre. Vi vil jobbe med å utvikle en database med videoer og andre typer digitale representasjoner av undervisningspraksis, og vi vil utforske ulike typer bruk av slike representasjoner av praksis i både forskning og utdanning.

Dette delområdet er foreløpig på planleggingsstadiet. Likevel er dette et tema flere av deltakerne i programområdet har erfaring med, og her kan vi også dra nytte av gode kontakter med andre forskningsmiljøer.

Digitale perspektiver er integrert i alle deler av forskningsprogrammet. Profesjonell bruk av digitale verktøy er sentralt i dokumentasjon og analyser i det første delområdet, men vi vil også utforske muligheter for a utvikle digitale praksiser i undervisningen her. I det andre delområdet star bruk av digitale verktøy sentralt i tilnærmingen til å øve på undervisningspraksiser, og det vil også være aktuelt å utvikle delprosjekter innenfor dette området som undersøker digitale aspekter mer spesifikt. I det tredje delområdet er også det digitale aspektet sentralt. I dette delområdet vil vi søke å utvikle en database med gode video-case, og vi vil utforske måter å integrere bruken av slike case i utdanningen.

doktorgradsutdanning

Skal utvikle ph.d.kurs

Et av målene med forskningsområdet er å utvikle et doktorgradskurs om forskning på undervisning.

Et slikt kurs vil kunne vare en positiv tilvekst til kursporteføljen til  doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap ved UiS, og vi tror også dette er et kurs som vil kunne være aktuelt for doktorgradsstudenter ved andre institusjoner.

Dette skal vare et tverrfaglig kurs som har fokus på forskning på undervisning, og vi ser for oss tre hovedkomponenter i kurset: 1) historisk blikk på hvordan forskningen på undervisning har utviklet internasjonalt seg de siste 70 årene, 2) metoder og tilnærminger til studier av undervisning, 3) ulike teoretiseringer av undervisningsbegrepet som har utviklet seg på dette forskningsfeltet.

delprosjekt innen matematikkundervisning

Strengthening Numeracy in Early Primary Education Through Professional Development of Teachers

The project aims at improving quality of mathematics teaching in early years of primary school in Malawi.

Malawi Florence thomo Mamba phd graduation  mathematics

The focus is on Professional Development (PD) of primary school teachers, numeracy in particular, using Lesson study as an innovative approach emphasising on children learning. The project will have three components:

i)             Establish a centre for professional development that coordinate and sustain the PD after project life. This centre will be a unit within the mathematics and science section of the faculty of education.

ii)            Designing and developing the PD program and courses - for primary mathematics teachers focusing on early years.

iii)           Research and post doc fellowship – to study early years mathematics teaching and learning in Malawi and inform the project.

Primary teacher education in Malawi has no specialization for levels, and yet primary schools have three levels; infant, junior and senior. Therefore early years teachers have no special education for teaching young children. Currently existing teacher development centres on community level, do not offer formal professional development for mathematics or for early years education.  By establishing a Professional Development centre at the University of Malawi we built on local structure that exist and coordinate activities at the centres.

The project is financed through NORHED, The Norwegian Program for Capacity Development in Higher Education and Research for Development, which in turn is sponsored by the Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad).

DELPROSJEKT INNEN MATEMATIKKUNDERVISNING

Malawi-Norway Mobility Programme in Mathematics and Mathematics Education

The project extends and strengthens current collaboration between two partners – University of Malawi (UNIMA) and University of Stavanger (UiS) – and involves mobility of staff, master and PhD students in Mathematics and Mathematics Education.

Malawi workshop female math educator

While the core of the mobility will be by students from UNIMA to UiS, this partnership also allows for shorter stays (3-6 months) for PhD and master students from UiS at UNIMA.

The existing partnership was established through collaboration between UNIMA and UiS in two ongoing projects within Mathematics Education, funded by The Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development (NORHED). The proposed project will strengthen and extend the existing partnership by adding mobility of staff and student as a new dimension of collaboration, and by including two more departments (Mathematics department both at UiS and UNIMA). 

The proposal consists of four components – mobility being the core element:

  1. Through mobility of staff and students on Master and PhD level, we aim at establishing a sustainable exchange program for students working on master and PhD degrees within Mathematics or Mathematics Education. As a result, UNIMA will be able to offer the master program in Mathematics every year, and to increase numbers of graduates in Mathematics Education.
  2. Through development of common courses/or by adapting curriculum in existing courses, we aim at establishing a structure of courses packages that allow for mobility of students and staff from the two institutions.
  3. Through development of a framework for approval and recognition of education from partner institution (credit transfer) such that administrative procedures related to mobility will be simplified.
  4. Through development of a workshop where master students can develop their master thesis research proposal, with a focus on literature search, methodology, and ethics in research.

Kontakt oss

51832342
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor

Forskergruppen

Forskergruppen har omfattende erfaring med både undervisning og veiledning av master- og doktorgradsstudenter, samt kompetanse på ulike områder knyttet til tematikken i dette forskningsområdet.

Gjennom deltakelse i de tidligere forskningsområdene "Læreres undervisningskunnskap" og "Læreres profesjonsutvikling" ved UiS har deltakere i dette forskningsområdet gjennom flere år utviklet kompetanse på ulike områder knyttet til tematikken i dette programområdet. Gjennom Teachers as Students har forskerne utviklet både kompetanse og anerkjennelse i forskning på Lesson Study, og her er det også et eksisterende samarbeid med et forskningsmiljø ved University of Leicester.

Flere av deltakerne i forskningsområdet har vært og er involvert i et samarbeid med Matematikksenteret i Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning-prosjektet – og gjennom dette har vi også knyttet kontakter med et ledende forskningsmiljø ved University of Washington. Disse erfaringene danner et godt grunnlag for en videreutvikling i ODU-prosjektet, i det andre omradet av forskningsprogrammet (øve på undervisningspraksiser).

Erfaringer fra prosjekter knyttet til læreres undervisningskunnskap i matematikk danner et godt grunnlag for videreutvikling av det tredje området (representasjoner av undervisningspraksis), og her er det også etablert kontakt med et ledende forskningsmiljø ved University of Michigan, som har kommet langt på dette området internasjonalt.

Deltakere i forskningsområdet

51832342
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
51833494
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
51831001
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51833558
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51833605
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
51833547
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
51831551
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor
51833113
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Ekstern sensor
51833549
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor
51831577
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
51833485
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis