Informasjon til deltakere i forskningsprosjektet
”Spørreundersøkelse om eksamen i norsk skriftlig”

Prosjektet skal gi kunnskap om påvirkningen av eksamen i norsk skriftlig på norskundervisningen på ungdomstrinnet og på studieforberedende program i videregående skole. Her finner du som er deltaker i prosjektet informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Published Endret

Portrett: Aslaug Fodstad Gourvennec - Foto: Elisabeth Tønnessen
Prosjektleder Aslaug Fodstad Gourvennec
Førsteamanuensis i lesevitenskap, Universitetet i Stavanger

Formål

Formålet med undersøkelsen er å skaffe kunnskap om hvilke holdninger norsklærere på ungdomsskolen og på studieforberedende program har til eksamen og om vurdering av norsk skriftlig på disse trinnene.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Universitetet i Stavanger er ansvarlig for prosjektet. Aslaug F. Gourvennec og Vibeke Rønneberg ved Lesesenteret (Universitetet i Stavanger) samarbeider om prosjektet med Harald Eriksen (OsloMet) og Marte Blikstad-Balas (Universietet i Oslo).

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Norsklærere på ungdomstrinn og på studieforberedende program fra utvalgte fylker inviteres til å delta. I de ulike deltakerfylkene inviterer vi skoler både fra større og mindre steder til å sende oss navn på sine norsklærere. Ved skoler med både studieforberedende og yrkesfaglige linjer, har vi kun etterspurt adresser til lærere som underviser på studieforberedende. Din skole har blant annet sendt oss din og andre norsklæreres epostadresse. Vi har kun mottatt din epostadresse, og det er du selv som avgjør hvorvidt du ønsker å delta eller ikke i undersøkelsen. Skolen din vil ikke informeres om hvorvidt du deltar eller ikke.

Hva innebærer det for deg å delta?

Deltakelse i undersøkelsen innebærer å svare på et spørreskjema om norsk skriftlig, blant annet om dine holdninger til eksamen i norsk skriftlig og din skriveundervisning. Det vil ta deg ca. 20 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Dine svar registreres elektronisk.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Koblingsnøkkelen som gir informasjon om hvilke svar som kan knyttes til hvilken epostadresse, lagres og oppbevares separat fra filen som inneholder alle deltakernes svar. All personidentifiserende informasjon oppbevares i en sikker fil med tofaktorautorisering. Det er kun forskerne som er navngitt i dette skrivet samt en databehandler ved UiS som vil ha tilgang til denne informasjonen. Ingen deltakere vil kunne identifiseres i publikasjoner eller andre presentasjoner av resultatene fra undersøkelsen.

Hva skjer med personopplysningene dine når forskningsprosjektet avsluttes? 

Prosjektet vil etter planen avsluttes i løpet av våren 2023. Etter prosjektslutt vil datamaterialet anonymiseres. Personopplysninger og koblingsnøkkel vil slettes. Svarene på undersøkelsen vil likevel kunne gjenbrukes til annen forskning og etterprøvbarhet av prosjektets resultater, men da uten at det kan kobles til faktiske deltakere.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Universitetet i Stavanger har Personverntjenester vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
  • å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
  • å få slettet personopplysninger om deg 
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål knyttet til Personverntjenester sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: