Internasjonalt samarbeid for økt kvalitet i kliniske praksisstudier i sykehjem

Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger var vertskap for nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i forskningsprosjektet «QUALinCLINstud» 14 og 15. november 2019.

Published Endret
Fra venstre: Linda Lundgaard Andersen, Anne Marie Lunde Husebø, Jannicke Brekklund, Patrick Crookes, Son Thanh Tran, Ingrid Espegren Dalsmo, Kari Brodtkorb, Annica Kihlgren, Hilde Solli, Petter Mordt, Ingunn Aase, Ann Kristin Skalleberg, Marianne Thorsen Gonzalez, Åshild Slettebø, Kirsti Skovdahl, Kristin Laugaland, Stephen Billett, Christina Frøiland (Foto: Cathrine Sneberg).

Først publisert 20. november 2019. Tekst: Christina Frøiland og Kristin Laugaland

Prosjektet «QUALinCLINstud» skal utvikle og teste digitale lærings- og veiledningsressurser med den hensikt å styrke sykehjem som læringsarena og bidra til økt kvalitet i veiledning og vurdering av første års sykepleiestudenter i kliniske praksisstudier i sykehjem. 

Kvalitet i praksisstudier

Utdanningskvalitet og kvalitet i kliniske praksisstudier i sykepleieutdanning er satt på den nasjonale dagsordenen. Det har Universitetet i Stavanger i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og Universitetet i Agder (UIA) tatt på alvor. Utdanningsinstitusjonene har tatt initiativ til og inngått samarbeid om et forskningsprosjekt som skal bidra til økt kvalitet i kliniske praksisstudier i sykehjem. Norges Forskningsråd bevilget i 2018 hele 14 millioner kroner til forskningsprosjektet som har fått tittelen QUALinCLINstud (Kvalitet i praksisstudier).  

QUALinCLINstud fokuserer på å styrke sykehjemmet som læringsarena ved å utvikle og teste digitale lærings- og veiledningsverktøy som skal bidra til å øke studentenes læringsutbytte i praksisstudier på sykehjem.

I Norge utgjør kliniske praksisstudier 50% av sykepleieutdanningen, hvor sykehjemmet representerer studentenes første møte med praksisfeltet, der læringsfokuset er pleie og omsorg av eldre. Kvaliteten på veiledningen og oppfølgingen studentene får i løpet av praksisperioden har stor betydning for hva de lærer og for den faglige kompetansen de utvikler, samt erfaringer de tar med seg videre fra praksisfeltet. Skal studentene sikres et godt læringsmiljø, gode praksiserfaringer og godt læringsutbytte må utdanning og praksisfelt samarbeide om å styrke utdanningskvaliteten i kliniske praksisstudier.  

Internasjonal samarbeid

I forrige uke var QUALinCLINstud prosjektets nasjonale og internasjonale samarbeidspartene samlet til et to dagers samarbeidsmøte. Status, fremdrift og viktige faglige diskusjoner stod på agendaen.

– Dette var en stor og viktig begivenhet for oss, og ikke minst for prosjektet som helhet, forteller Kristin Laugaland som er ansvarlig for å lede og koordinere flere av arbeidspakkene i prosjektet.

Prosjektet har etablert samarbeid med anerkjente internasjonale forskere fra Australia, Sverige, Danmark og England som totalt sett besitter og bidrar til verdifull kunnskap og kompetanse inn i prosjektet knyttet til utdanningsforskning, sykepleievitenskap, sosial innovasjon og livslang læring.  

– Samarbeidet styrker den faglige kompetansen i prosjektet og bidrar til bygging av forsknings- og nettverkssamarbeid samt internasjonalisering – som er et satsningsområdet for universitetet og det helsevitenskaplige fakultetet. Samarbeid med de internasjonale forskerne bidrar til å utvide våre perspektiver, utfordre og utvide vår forståelse og heve kvaliteten på forskningen vi gjør understreker Laugaland.

Brukerinvolvering

QUALinCLINstud prosjektet vektlegger betydelig grad av brukermedvirkning og samskapingsprosesser. Gjennom hele prosjektperioden vil prosjektgruppen arbeide i tett samarbeid med sykepleiestudenter, sykepleielærere og praksisveiledere.

– Dette samarbeidet anses som avgjørende for at prosjektet skal lykkes med å nå målsetningene om økt kvalitet i kliniske praksisstudier på sykehjem. De digitale lærings- og veiledningsressursene som skal utvikles i prosjektet må samsvare med brukernes erfaringskunnskaper og behov, sier doktorgradsstipendiat Christina Frøiland.

For å etablere og sikre et godt samarbeid med praksisfeltet, har prosjektet ansatt to sykepleiere som til daglig arbeider på sykehjem som medforskere i hele prosjektperioden. Forskningsprosjektet samarbeider også tett med NettOp (Avdeling ved UiS som utvikler digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning) som bistår i utviklingen av de digitale ressursene.

– Vi har høye ambisjoner og målsetninger for prosjektet sier prosjektleder professor Kristin Akerjordet ved Det helsevitenskapelige fakultet.

– Samarbeidet som nå er etablert med USN og UIA, NettOp, de internasjonale forskerne og ikke minst med studenter, og praksisfeltet legger et solid grunnlag for at vi skal lykkes, sier Laugaland.

Veien videre

QUAlinCLINstud prosjektet avsluttes i juni 2022. I mellomtiden fortsetter det gode samarbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og allerede neste sommer samles gruppen igjen for å sikre kvalitet og fremdrift i arbeidet som legges ned.

– Vi har mye å fordøye etter møte og alle innspillene vi har fått. Men ingen tvil om at et spennende arbeid venter og vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Laugaland.

Om QUALinCLINstud

Forskningsprosjektet skal utvikle digitale lærings- og veiledningsverktøy som skal bidra til å styrke sykepleiestudenters læringsutbytte i kliniske praksisstudier på sykehjem og styrke denne læringsarenaen. 

Finansiert av Norges Forskningsråd med 14 millioner kroner for perioden 2018-2022

Les mer om QUALinCLINstud prosjektet

Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834141
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi