Kreftsykepleie - videreutdanning deltid

Over 30 000 mennesker får kreft i Norge hvert år, og det er beregnet en stor økning i de neste tiårene. Kreftsykepleiestudiet på UiS passer for deg som vil spesialisere deg innen kreftsykepleie.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre (deltid)

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

60

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert andre år - ikke opptak i 2023

Deltidsstudiet, som går over to år, har som mål å utdanne kvalifiserte og reflekterte kreftsykepleiere som utøver sykepleie til kreftsyke i alle aldre, i alle faser av sykdommen og på alle nivå i helsetjenesten, samt gir omsorg til pårørende.

Pasient i kreftbehandling
Foto: Shutterstock

Du vil få kunnskaper om forebygging av kreft, kreftsykdommer, behandling, rehabilitering, lindring av symptomer forårsaket av kreft eller behandling, pleie av døende og deres behov i livets sluttfase. Du vil få utvidet kunnskap innen sykepleiefag, natur- og samfunnsvitenskapelige fag knyttet til spesialkunnskap innen kreftsykepleie, kreftsykdommer og behandling. Du vil få en forståelse for hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende, og delta i kreftforebyggende arbeid. Du vil få god innsikt i kreftsykepleierens roller og ansvarsområde.

Studiet består av både teoretisk undervisning (ukesamlinger) fordelt over alle fire semestrene og kliniske studier som gjennomføres 2. og 3. semester.

Hva kan du bli?

Kreftsykepleiere kan jobbe som kreftsykepleier eller som kreftkoordinator ved spesialavdelinger og poliklinikker på sykehus og i kommunehelsetjenesten. I kommunen kan kreftsykepleiere blant annet jobbe på sykehjem, i hjemmesykepleien og ved lindrende enheter. I tillegg kan kreftsykepleiere jobbe i private organisasjoner som har fokus på kreftomsorg hvor oppgavene blant annet kan være å gi informasjon, delta i forebygging og rehabilitering.

Møt en tidligere student:

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Planlagt emnestruktur Master i Kreftsykepleie 

HELTIDSSTUDIUM 120 SP masterstudium MKS/90 SP videreutdanning 

 

Kompetanseområder: 

 

Kreftsykepleie som fag og profesjon  

Klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings og handlingskompetanse  

Palliasjon  

Teknologi og digital kompetanse  

Faglig ledelse og samhandling  

Kvalitet og pasientsikkerhet  

Vitenskapsteori, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis  

Forskning, kvalitetsarbeid og formidling  

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende), norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til videreutdanning i kreftsykepleie.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Utfyllende regler for opptak

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Velg rekkefølge av VKSP20 og VKSP30

  • VKSP20 vår 2023 og VKSP30 høst 2023

   • Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie (VKSP30)

    Studiepoeng: 10

  • VKSP30 vår 2023 og VKSP20 høst 2023

   • Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie (VKSP20)

    Studiepoeng: 10

Praksisstudier

Gjennom praksisstudier vil studenter tilegne seg erfaring i utøvelse av sykepleie til kreftpasienter i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

Kreftpasient i sykehusseng
(Foto: Shutterstock)

Studenter på videreutdanning i kreftsykepleie skal i løpet av praksisstudiene tilegne seg kliniske ferdigheter og oppøve evnen til å gjøre selvstendige og etiske vurderinger, arbeide i tverrfaglige team og ivareta brukerperspektivet. 

Praksis skal gi studentene kompetanse i å arbeide kunnskapsbasert, og det legges spesielt vekt på studentenes videreutvikling i refleksjon, kliniske vurderinger og integrering av teoretiske fag. I praksis vil studentene også få kunnskap om helsesystemet kreftsykepleier er en del av, inkludert myndighetenes rolle og ansvar.

Organisering

Praksis i studiet utgjør minimum 12 uker (20 studiepoeng) og er delt opp i to emner i andre og tredje semester. I fjerde semester har studentene en ukes felles hospiteringspraksis som kan tas i utlandet.

Praksisstudiene gjennomføres i spesialisthelsetjenesten ved ulike sykehusavdelinger som tilbyr kreftbehandling og palliasjon, og i kommunehelsetjenesten. 

I praksisstudiene vil studenten få fortløpende veiledning av kontaktsykepleiere som samarbeider med praksisveileder fra praksisfeltet. 

Det er også mulighet for å hospitere under praksisperioden. F.eks ved Kreftforeningen/Vardesenteret, Kreftomsorg Rogaland, LHL klinikkene Nærland, Se meg stasjonen på Vigrestad, Lærings- og mestringssenteret, andre avdelinger eller praksissteder.

Her kan du lese mer om praksis i helseutdanningene generelt.

Ofte stilte spørsmål

Er det bra studentmiljø? Hvorfor studere kreftsykepleie ved UiS? Dette er noen av spørsmålene du finner svar på her.

Studenter rundt et bord
Tidligere studenter forteller om et godt miljø på studiet, både faglig og sosialt (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Hvilke emner dekkes på studiet?

Videreutdanning i kreftsykepleie gir kunnskap om forebygging av kreft, kreftsykdommer, behandling, rehabilitering, lindring av symptomer forårsaket av kreft eller behandling, pleie av døende og deres behov i livets sluttfase. Videreutdanningen gir utvidet kunnskap innen sykepleiefag og natur- og samfunnsvitenskapelige fag knyttet til spesialkunnskap innen kreftsykepleie, kreftsykdommer og behandling.

Utdanningen gir også god innsikt i kreftsykepleierens roller og ansvarsområde. I tillegg vil du mot slutten av studiet skrive en fordypningsoppgave som vil gi deg god innsikt i et valgfritt område innenfor kreftsykepleie.

Hvor stor del av studiet utgjør praksis?

I løpet av studieperioden vil du ha 12 ukers praksis fordelt på tre perioder. Minst seks av disse ukene er i spesialisthelsetjenesten og fem uker gjennomføres enten i kommunehelsetjenesten eller på sykehus. En av praksisukene organiseres av studentene som en studietur eller hospitering.

Er det bra studentmiljø på studiet?

Tilbakemeldinger fra tidligere studenter tyder på at det har vært et godt miljø både faglig og sosialt. Det er mange eksterne forelesere som underviser i sine spesialfelt noe studenter har gitt god tilbakemelding på. I tillegg er det på videreutdanningen en relativt liten studentgruppe, noe som gir mulighet for god kontakt mellom studentene og et godt samhold i studentgruppen.

Hva jobber en kreftsykepleier med etter ferdig studium?

Kreftsykepleiere kan jobbe som kreftsykepleier eller som kreftkoordinator ved spesialavdelinger og poliklinikker på sykehus og i kommunehelsetjenesten. I kommunen kan kreftsykepleiere blant annet jobbe på sykehjem, i hjemmesykepleien og ved lindrende enheter

Hvorfor ikke master?

Det jobbes for at kreftsykepleie skal heves fra en videreutdanning til en masterutdanning innen nær framtid.

Hvorfor studere kreftsykepleie nettopp ved UiS?

Det er mange gode grunner til å studere kreftsykepleie ved UiS:

 • Du får bred kompetanse
 • Du får innsikt i et større nettverk med fagfolk inn kreft og kreftbehandling fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
 • Du kommer lett i kontakt med faglærere
 • Du får mulighet til å fordype deg i ulike områder inne kreftsykepleie som for eksempel palliasjon, forebygging, rehabilitering, omsorg til pårørende, kommunikasjonsteknikker, kunnskapsbasert praksis og kreftsykepleiers pedagogiske funksjon.
 • Du får opprettet kontakter på universitetet og et innblikk i universitetslivet

Fagmiljøet innen kreftsykepleie

Fagmiljøet ved UiS har bred kompetanse innen omsorg og sykepleie til kreftpasienter og deres pårørende.

To kvinner ved siden av hverandre
Vi vektlegger pasienter og pårørende sine erfaringer i vår forskning (Foto: Pexels)

Fagmiljøet innen kreftsykepleie er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS og Stavanger Universitetssjukehus. Det undervises og forskes fra bachelor- til Ph.D-nivå. UiS tilbyr i dag en videreutdanning i kreftsykepleie, og planen er å løfte denne til en mastergrad i kreftsykepleie på sikt

Vi har flere forskningsprosjekter er under arbeid innen kreftproblematikken. Bruker- og pårørendeperspektivet vektlegges i vår forskning. Områder vi forsker på er blant annet prostatapasienters opplevelse av informasjon fra diagnose og gjennom behandling, kvinner i et tidlig stadium av brystkreft og arbeidslivet, pårørendeforskning og eksistensielle opplevelser ved kreftdiagnose.

Les også om nytt forskningsprosjekt som skal utvikle og teste en digital helsetjeneste blant annet til pasienter med tarmkreft for å redusere behandlingsbyrden.

Fagmiljøet ønsker å bidra til ny kunnskap om hvordan sykepleiere kan møte pasienter med en kreftdiagnose og deres pårørende på en best mulig måte og hvordan spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og velferdsstaten møter disse fenomenene.

Kontakt:

Førstelektor i helsevitenskap
51832489
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no

Livet som student i Stavanger:

Du er kanskje også interessert i: