Rettigheter og betaling

Studieretten er utgangspunktet for alle rettigheter og plikter som student. På denne siden kan du lese om hvordan du får studierett og hva som skal til for å opprettholde denne. I tillegg finner du informasjon om forsikring, søknader og klager.

Published Endret

Få studierett

For å oppnå studierett må du først ha et gyldig opptak. Det kan være opptak på et studieprogram eller opptak på et enkeltemne.

forelesning
 • For studenter som tas opp til et studieprogram med en normert studietid på 3 år tildeles en studierett på inntil 4 år. 
 • For studenter som tas opp til et masterstudium på 90 eller 120 studiepoeng tildeles en studierett på inntil 3 år. 
 • For studenter som tas opp på et studieprogram med en normert studietid på 5 år tildeles en studierett på inntil 6 år. 
 • For studenter som er tatt opp på definerte deltidsstudier tildeles en studierett på inntil ett år utover det som allerede følger av at studiet tas på deltid. 
 • For studenter som ved opptak til studieprogram får innvilget redusert progresjonskrav, tildeles en studierett i henhold til den individuelle utdanningsplanen. 
 • For studenter som er tatt opp på enkeltemner tildeles en studierett tilsvarende varigheten av emnet, vanligvis ett semester. 

Permisjon 

Studenter har rett på foreldrepermisjon i henhold til Universitets- og høyskoleloven § 4-5. Studenter kan innvilges to års permisjon. Innvilget permisjon innebærer at tildelt studietid forlenges tilsvarende. 

Forlenget studierett 

Dekan kan etter søknad innvilge forlengelse av studieretten i inntil et år dersom studiet nærmer seg fullførelse, eller det foreligger særlige omstendigheter. 

Det kan ved innvilgelse av utvidet studierett settes krav om at studiet helt eller delvis fullføres etter den fagplanen/studieplanen som gjelder på det tidspunkt søknaden innvilges. Studenten skal dokumentere de forhold som ligger til grunn for søknaden. 

Progresjonsregler for master i grunnskolelærerutdanning

Med de nye utvidede masterløpene på grunnskolelærerutdanningen, kommer det også nye progresjonsregler. Disse reglene gjelder kun for studenter på 1-7 og 5-10 heltid, og ikke studenter som hører til deltidsutdanningene, eller de gamle fireårige grunnskolelærerutdanningene. - MANGLER LENKER

Dersom man ikke følger ordinær studieprogresjon, kan man fortsette til neste årstrinn i studieprogrammet dersom man fyller følgende kriterier: 

For å fortsette til år 2 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått 45 studiepoeng fag og ha eksamensrett i resterende 15 studiepoeng. 
 • ha gjennomført og bestått praksis (1 uke observasjonspraksis + 4 uker praksis – med unntak av sykemelding) 

For å fortsette til år 3 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner fra 1. år og min 30 studiepoeng fra 2. år, og ha eksamensrett i resterende 30 studiepoeng. 
 • ha gjennomført og bestått praksis fra år 1 og 2 (med unntak av sykemelding). 

For å fortsette til år 4 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner de fem første semestrene, og ha eksamensrett i emner i 6. semester. 
 • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utenlandsopphold). 

For å fortsette til år 5 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner fra år 1 – 3 og 45 studiepoeng fra år 4, og ha eksamensrett i resterende 15 studiepoeng. 
 • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3, samt minst en av de to praksisperiodene i år 4 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utenlandsopphold). 

Dette reglementet gjelder kun for følgende utdanninger:  
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, femårig masterprogram   (sett på link til studieprogramartikkel) 
Grunnskolelærer 5.-10. trinn, femårig masterprogram (sett på link til studieprogramartikkel) 

Opprettholde studierett

For å opprettholde studieretten må du hvert semester, innen fastsatte frister: 

 • semesterregistrere deg  
 • gjøre opp studentbetalingen 

I tillegg må du: 

 • avlegge studiepoeng 

Studenter som ikke produserer studiepoeng to semester på rad vil miste studieretten. Det er derfor viktig at du tar kontakt med studiekonsulenten på instituttet ditt dersom du ser at du har problemer med studieprogresjonen. 

Semesterregistrering / godkjenning av utdanningsplan

Alle studenter må semesterregistrere seg/godkjenne utdanningsplanen i begynnelsen av hvert semester. Manglende registrering vil medføre tap av studierett.

Dette gjør du på StudentWeb.

Semesterregistrering skjer i perioden: 
15. juni - 1. september for høstsemesteret 
15. desember - 1. februar for vårsemesteret 
 
Dersom du ikke semesterregistrerer deg innen fristen vil du ikke kunne gå opp til eksamen og du vil miste studieretten din. 

Det er først når du har gjort opp studentbetalingen og har semesterregistrert deg at lærestedet sender en bekreftelse til Lånekassen slik at du kan få utbetalt lån/stipend. Det er derfor i din egen interesse å gjøre dette så raskt som mulig. 

Studentbetaling

I tillegg til å semesterregistrere seg må alle studenter betale en avgift hvert semester. Du oppretter fakturaen selv i Studentweb under "betaling".

Bilde av penger. Foto: Josh Appel

Frist for studentbetaling er: 
1. september for høstsemesteret 
1. februar for vårsemesteret 

Dersom du ikke gjør opp studentbetalingen kan du miste studieretten din. 
 
Det er først når du har gjort opp studentbetalingen og har semesterregistrert deg at lærestedet sender en bekreftelse til Lånekassen slik at du kan få utbetalt lån/stipend. Det er derfor i din egen interesse å gjøre dette så raskt som mulig. 


Studentbetalingen er på kr 825,-.  

Dette går til: 

 • Kopinoravgift kr 230,- 
 • Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 535,- 
 • Undervisningsmateriell kr 20,- 
 • De siste 40 kronene er frivillig å betale. Disse pengene går til internasjonalt hjelpearbeid.

Hvis du ikke ønsker å betale dette bidraget er det bare å trekke fra 40 kroner fra beløpet på fakturaen. Fakturaen din vil bli gjort opp selv om du bare betaler kroner 785,-. 

Refusjon av frivillig bidrag 

Det er helt frivillig å betale et bidrag til internasjonalt hjelpearbeid, og ved UiS velger du på forhånd om du vil betale dette bidraget eller ei. Hvis du av en eller annen grunn har betalt og allikevel ønsker å få dette beløpet refundert, må du henvende deg direkte til organisasjonene som bidraget går til. Du finner informasjon om hvordan du går fram for å få refundert det frivillige bidraget på nettsidene deres (www.stavangerstudent.no/uisbistand).

Betaling for studenter som har opptak til flere læresteder

Hvis du også er student ved et annet lærested og har betalt semesteravgift der, har du rett på fritak for den delen av studentbetalingen som går til studentsamskipnaden. I så fall trekker du fra kr 535,- på beløpet du skal betale. Du bruker kidnummeret som står på fakturaen selv om du ikke betaler det opprinnelige beløpet. For at betalingen din skal bli gjort opp må du i tillegg dokumentere at du allerede har betalt et annet sted, for eksempel gjennom kvittering fra nettbank, semesterkvittering fra annet lærested eller lignende. Dokumentasjon kan sendes på e-post til studentweb-hjelp@uis.no.

Betaling for studenter som reiser ut på utveksling 

Hvis du reiser ut på utveksling skal du ikke betale Kopinoravgift eller undervisningsmateriell det semesteret du er ute (men du skal fortsatt betale medlemskap i samskipnaden - dvs semesteravgiften). Studenter som reiser på utveksling skal finne en ferdig faktura i Studentweb på kroner 575,- (semesteravgift på kr 535 og frivillig bidrag på 40 kroner til internasjonalt hjelpearbeid). Hvis dette mangler, ta kontakt med oss. Hvis du trykker på knappen "Opprett faktura" vil du få med alle beløp, inkludert de du skal ha fritak for. 

Refusjon av studentbetaling 

Studenter som slutter på studiene kan få refundert studentbetalingen for det semesteret de slutter dersom de henvender seg om dette før betalingsfristen (1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret). Sluttmeldingen din må være registrert før eventuelt krav om refusjon kan behandles. Du kan be om refusjon via Digital studentekspedisjon. Her kan du også levere sluttmelding.

Spørsmål og svar om studentbetaling 

1. Må jeg betale når jeg har fødselspermisjon?

Studenter i fødselspermisjon kan velge å betale hvis de ønsker å benytte seg av studentsamskipnadens tilbud mens de er i permisjon (bolig, barnehage, trening, helserefusjon etc.). I så fall trenger du kun å betale selve semesteravgiften – dvs medlemsavgiften til SIS – på 535 kroner.

2. Jeg skal ikke ta noen eksamener dette semesteret, må jeg allikevel betale?

Alle studenter må innfri studentbetalingen hvert semester for å opprettholde studentstatusen sin, jf Eksamensforskriftens paragraf 3-2. Unntak er studenter som er tatt opp til utdanninger normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester og enkelte oppdragsfinansierte kurs. Disse bestemmer selv om de vil betale hvis de ikke tar eksamen det aktuelle semesteret.

3. Jeg skal kun ta eksamen dette semesteret, jeg har ikke tenkt å følge undervisningen. Må jeg allikevel betale for undervisningsmateriell?

Studenter som tar eksamen skal betale hele beløpet. Enkelte videreutdanninger og opptaksfinansierte kurs er unntatt fra å betale Kopinoravgift og undervisningsmateriell. Dette vil i så fall komme fram av beløp på fakturaen. Hvem som betaler hva er normalt knyttet til hvilket studieprogram du tilhører, ikke hvordan du som student organiserer din studiehverdag. Unntaket er når du reiser ut på utveksling (se under).

4. Jeg er på utveksling et helt semester. Må jeg betale?

Studenter som reiser ut på utveksling må semesterregistrere seg og innfri studentbetalingen innen fastsatte frister for å opprettholde sin studierett. Imidlertid krever vi ikke inn Kopinoravgift og penger til undervisningsmateriell det semesteret du er ute. Beløpet du skal betale er derfor kun selve semesteravgiften (535 kr), og eventuelt frivillig bidrag på 40 kroner til internasjonalt hjelpearbeid.

5. Kan jeg få refundert betalingen?

Studenter som sier fra seg studieplassen sin kan få refundert studentbetalingen hvis de henvender seg innen betalingsfristen (1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret).

6. Jeg har betalt til et annet lærested. Må jeg betale hos UiS også?

Studenter som har opptak ved to ulike læresteder, betaler kun semesteravgift (medlemskap i studentsamskipnaden) ett sted. Hvis du allerede har betalt semesteravgift ved et annet lærested, kan du be om å bli fritatt fra denne betalingen (kr 535) ved UiS. I så fall må du dokumentere at du har betalt semesteravgiften et annet sted (kvittering fra bank, kopi av semesterkvittering e.l.). Du må fortsatt betale Kopinoravgift og undervisningsmateriell ved UiS. Send mail til studentweb-hjelp@uis.no for søknader om fritak/endring av beløp på faktura eller for refusjon av allerede innbetalt beløp.

7. Jeg venter på svar fra NAV. Kan jeg vente med å betale til jeg har fått vedtaket?

Dersom vedtak ikke er klart i slutten av januar/slutten av august bør du ta kontakt med oss for å avtale hva du skal gjøre. Vi anbefaler vanligvis å betale for å unngå tap av rettigheter og så heller be om refusjon hvis NAV gir avslag og det ikke er mulig for deg å benytte deg av studieplassen. Merk at vi refunderer kun hvis du har henvendt deg til oss innen betalingsfristen 1. februar/1. september og gjort avtale om dette. Ta kontakt på studentweb-hjelp@uis.no

8. Kan jeg få utsatt frist?

Ta kontakt med oss på studentweb-hjelp@uis.no hvis du mener at du har en god grunn til å få forlenget fristen for betaling.

9. Jeg fikk ikke betalt innen fristen. Hva kan jeg gjøre for å beholde studieretten?

Hvis du ikke har betalt innen fristen må du snarest kontakte universitetet og søke om å få dispensasjon fra fristen. Du må du  begrunne søknaden din, jf Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-2: "Etter skriftlig og begrunnet søknad fra studenten, kan Utdanningsavdelingen innvilge betaling av semesteravgift, oppmelding til prøving og registrering i inntil 1 uke etter at oppmeldingsfristen er gått ut. Etter dette tidspunktet skal søknader om forsinket betaling, registrering eller oppmelding til prøving kun unntaksvis innvilges. Forholdet som ligger til grunn for søknaden skal dokumenteres." Søknader om forsinket betaling, registrering eller oppmelding sendes via Digital studentekspedisjon.

10. Jeg betalte uten kidnummer. Vil det bli registrert at jeg har betalt?

Hvis du betaler uten kidnummer må vi registrere betalingen din manuelt. Normalt skjer det dagen etter at du har betalt, men i forbindelse med ferieavvikling eller i perioder hvor det er ekstra travelt (semesterstart) kan det ta litt lenger tid. Så lenge betalingen er gjort fra en konto som står i ditt navn går registreringen vanligvis uten problemer.  Har det gått en uke uten at betalingen din er registrert, ta kontakt med studentweb-hjelp@uis.no for hjelp til å spore betalingen. Ikke betal fakturaen på nytt før du har vært i kontakt med oss!

11. Jeg har betalt faktura, men på Studentweb står det fortsatt at betaling mangler. Hvorfor?

Det tar litt tid før betalingen din blir registrert i vårt system. Først må betalingen din bli registrert inn på Universitetet i Stavangers bankkonto, deretter må vi hente en elektronisk fil fra banken som vi laster opp til vårt studentsystem. Studentweb henter informasjon om betaling fra studentsystemet. Normalt vil betalingen din bli registrert inn ved UiS dagen etter at beløpet er trukket fra din konto. Har du betalt fredag eller i løpet av helgen, får vi inn betalingen din mandag morgen. Har det gått mer enn 3 virkedager fra betalingen er trukket fra din konto, og Studentweb fortsatt viser at betaling mangler, kan du ta kontakt med studentweb-hjelp@uis.no for å sjekke. Oppgi i så fall beløpet du har betalt, dato for betaling og eventuelt kontonummer du betalte fra.

Lurer du fortsatt på noe? Ta kontakt med studentweb-hjelp@uis.no.

Semesterkvittering

Du kan laste ned studentbevis til din mobiltelefon. Denne appen erstatter semesterkvitteringen på papir. Dersom du allikevel vil ha semesterkvittering i papirform, kan dette bestilles i StudentWeb. Du trenger fortsatt studentkort for å få adgang til byggene ved UiS og for å få låne på universitetsbiblioteket.

biblioteket
Du trenger studentkort for å få adgang til byggene ved UiS og for å få låne på universitetsbiblioteket.

Du må ha fullført semesterregistreringen på StudentWeb og ha innfridd studentbetalingen for inneværende semester for at appen skal være gyldig som studentbevis. Hvis du ikke har tatt bilde til studentkort må du også kunne vise gyldig ID med ditt bilde på sammen med appen. Merk at det kan ta tre-fem dager fra du har innfridd studentbetalingen til den blir registrert på StudentWeb. 

Last ned appen 
For iPhone (IOS) i App Store

For Android på Google Play

For Windows på Windows Store

Hvordan bruke appen? 

Du velger Universitetet i Stavanger som institusjon, og logger på med ditt vanlige brukernavn (uten @student.uis.no) og passord ved UiS. 
Appen henter bildet som ble tatt til studentkortet ditt fra vårt studentsystem. 

Om appen 

Ved førstegangsbruk må appen være koblet til internett for å kunne laste ned informasjon. Informasjonen blir lagret lokalt på telefonen din og du trenger ikke være online for å bruke den fremover. Appen er tilgjengelig på engelsk og norsk og følger standardspråket på telefonen din. 

Mer informasjon om digitalt studentbevis finner du her.

Merk: 
Hvis du ønsker semesterkvittering på papir, må du bestille dette via Studentweb. Dette gjøres via valget bestillinger. 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på studentweb-hjelp@uis.no  

Avslutning av studierett

Studieretten opphører: 

 • Dersom studenten melder at han eller hun ønsker å avslutte studiet. 
 • Dersom studenten unnlater å semesterregistrere seg og gjøre opp studentbetalingen innen angitte frister. 
 • Dersom studenten gjennom et nytt opptak oppnår studierett ved et annet studium ved Universitetet i Stavanger, med mindre det er forutsatt at også den tidligere studieretten skal bestå. 
 • Dersom studenten i to semester på rad ikke oppnår noen studiepoeng. 
 • Når studiet er fullført. Dette skjer selv om man ikke har brukt alle semester man opprinnelig fikk tildelt. 

Studentene kan, før vitnemålet er utstedt, skriftlig søke om at studieretten opprettholdes i henhold til opprinnelig tildelt studierett. I slike tilfeller vil vitnemål ikke bli utstedt før studenten fremsetter krav om dette. 

Vitnemål utstedes kun en gang. Dette innebærer at eventuelle eksamensresultater som er oppnådd etter at vitnemål er utstedt, ikke vil bli dokumentert på vitnemål men kun ved karakterutskrift. 

Yrkesskadeforsikring

Studenter omfattes av folketrygdlovens bestemmelser om yrkesskadedekning etter Folketrygdlovens paragraf 13-10, og har yrkesskadedekning for yrkesskader de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden forutsatt at de er medlemmer i folketrygden.

Studenter ved statlige universiteter og høyskoler er ikke forsikret via sin utdanningsinstitusjon. Skal studentene ha en fullgod dekning hvis de blir utsatt for skade, må de tegne egne private forsikringer. 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbeidet veiledningen "Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren".   

Her kan du finne mer informasjon om forsikrings- og erstatningsspørsmål i tilknytning til skade som studenter kan bli påført i forbindelse med studier og forskning. 

UHRs gjennomgang av regelverket viser at det er nokså komplisert og uoversiktlig. Studenter som har yrkesskadedekning gjennom folketrygden for skader de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden (yrkesskade). Blir de påført skade utenfor undervisningen vil ikke særfordelene ved yrkesskade i folketrygden gjelde. Dersom skaden skyldes at noen har handlet uaktsomt eller den som har voldt skaden kan ha ansvar uten egen skyld (objektivt ansvar), vil studenten kunne kreve erstatning. Dette er midlertid en tung prosess hvor det kan bli nødvendig å reise sak for domstolene. Studenten vil også ha hele bevisbyrden.  

Oppsummert: Skal studentene ha en fullgod dekning hvis de blir utsatt for skade, må de tegne egne private forsikringer. 

Søknad og klage

Som student er det flere ting du kan søke om ved behov og enkelte ting du må søke om, for å få saken vurdert.

klage
Dersom du har mottatt et enkeltvedtak med avslag på en søknad, har du klagerett på dette vedtaket.

Dersom du har mottatt et enkeltvedtak med avslag på en søknad, har du klagerett på dette vedtaket. Både søknader og klager bør begrunnes for å belyse saken. Det er stilt krav til dokumentasjon ved behandling av de fleste saker, denne bør vedlegges så snart som mulig for å unngå forsinkelser i saksgang. 

I den digital studentekspedisjon finner du nå en rekke søknadsskjemaer som du kan ha behov for i din studiehverdag. Du bruker Feide-pålogging for å få tilgang. 

Følgende skjemaer ligger der i dag:  

 • Søknad om fjerde gangs forsøk på eksamen 
 • Søknad om andre gangs forsøk på bachelor- og masteroppgave 
 • Søknad om andre gangs forsøk på utøvende eksamen 
 • Søknad om tredje gangs forsøk på praksis 
 • Søknad om permisjon 
 • Søknad om utvidet studierett 
 • Søknad om tilrettelegging av eksamen 
 • Søknad om selvvalgt bachelorgrad 
 • Søknad om sidestilt grad 
 • Søknad om utsatt frist for innlevering av oppgave 
 • Søknad om gyldig fravær ved eksamen 
 • Søknad om dispensasjon for fristen til semesterreg. og betale semesteravgift 
 • Søknad om refusjon av semesteravgift 
 • Melding om UDI- skjema 
 • Melding om utsatt vitnemål 

Logg inn i den digitale studentekspedisjonen.

Søknader utover de som finnes i den digitale studentekspedisjon eller i studentweb, kan sendes til administrasjonen ved ditt institutt/fakultet, innen gjeldende frister for den saken det gjelder. En komplett søknad skal normalt være behandlet senest innen en måned fra den ble mottatt. 

Klage sendes den institusjonen som har behandlet søknaden. Klagefristen er 3 uker fra du er eller burde være kjent med vedtaket. Ved oversittelse av klagefristen kan saken likevel tas til behandling så fremt klager ikke kan lastes for situasjonen eller det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig at klagen blir prøvd. 

Ved klage foretas det en ny vurdering av saken, som kan resultere i at vedtaket oppheves, endres, opprettholdes eller at saken avvises. Dersom det ikke gis medhold i klagen, oversendes saken til overordnet klagenemnd for videre behandling. 

Saksbehandlingen reguleres av flere lover, forskrifter og øvrig regelverk avhengig av type sak. For en oversikt over noen sentrale regelverk, se denne siden.

Du er kanskje også interessert i

Nemnd for studentsaker ved UiS

Nemnd for studentsaker ved Universitetet i Stavanger skal sikre studentene en saklig og upartisk klagebehandling, der pr...

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Retningslinjer for bruk av Zoom til gjennomføring av lydopptak av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom for å gjøre lydopptak av ...

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning innen musikk og dan...

Lagringsguide for ansatte

Lagringsguiden beskriver felles verktøy som er godkjent for behandling, lagring og bearbeiding av informasjon ved UiS pe...

Klassifiseringsguide

Oversikten nedenfor vil hjelpe deg til å si noe om hvilken klasse informasjon du jobber med og hvilke overordnede krav s...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Studentombudet ved UiS

Studentombudet bistår studenter som trenger hjelp, råd og informasjon i spørsmål som omhandler studiesituasjonen.

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 11. juni 2020.

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

Studenter må ha egen bærbar datamaskin

Det er et krav om at studenter ved Universitetet i Stavanger må ha egen bærbar datamaskin.

IKT-reglement

Som bruker av IT-utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som gjelder.

Studieplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Du kan lese mer om de ulike delene i studieplanen for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Politiattest og skikkethetsvurdering

En del av studiene våre stiller særskilte krav til studentene. Se hvilke studier det gjelder, og hvordan det fungerer.

Regler og frister

Som student har du flere rettigheter, men du har også plikter du må forholde deg til. På denne siden får du oversikt ove...

Opptakskrav ved søknad om utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at flest mulig studenter skal få muligheten til å reise på utveks...