Hopp til hovedinnhold

Forskerkarriere innenfor utdanningsvitenskap hos oss?

Læringsmiljøsenteret har flere ledige stipendiatstillinger og en post.doc-stilling knyttet til store forskningsprosjekt innenfor skole og barnehage.

Publisert: Endret:

Vi har tre ledige stipendiatstillinger med søknadsfrist 3. oktober 2021. Foto: Getty Images.

Stipendiatstilling i forskningsprosjektet Sensory reading (barnehage)

Stipendiatet er rettet mot innovative perspektiver på barns lesing i den digitale tidsalder. Stipendiatens forskningsprosjekt kan være rettet både mot utvikling, design eller evaluering av nye innovative bøker for barn.

Datainnsamling følger en deltakende forskningsmetodikk, noe som betyr at forskerne involverer barn som medforskere. Sammen med foreldrene og lærerne undersøkes lukt og luktens rolle i barnas digitale bøker. Fokuset er på 3-5 år gamle norske barn, deres barnehager og familier som vil finne ut om duftende bøker øker barns engasjement, forståelse og begrepslæring.

Erfaring med blandede metoder (kvantitative evalueringer og kvalitative forskningsintervjuer) vil også bli tillagt vekt. Det vektlegges erfaring med design eller forskning på digitale bøker, eller barns lesing mer generelt. Prosjektet er på tvers av psykologi, utdanningsvitenskap, litteraturteori og informatikk.

Søknadsfrist: 3.10.2021

Tiltredelse: Snarest

Varighet: Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Les hele stillingsannonsen på JobbNorge

Stipendiatstilling i forskningsprosjektet INTERACT (skole)

Den som ansettes vil være tilknyttet forskningsprosjektet INTERACT (2021-2025) finansiert av Norges Forskningsråd. INTERACT er et samarbeidsprosjekt mellom Læringsmiljøsenteret, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Rogaland Fylkeskommune om styrking av lærer-elev relasjoner og elevenes sosiale og faglige læringsutbytte i videregående opplæring. Stipendiaten vil inngå i forskingsgruppen i INTERACT.

Tema for stipendiatens arbeid er lærerens emosjonelle støtte til elevene og betydningen av lærerens støtte for elevenes motivasjon og læring. Avhandlingen vil ta utgangspunkt i data fra systematisk observasjon i klasserommet/verkstedet og spørreskjema til elevene. Det kan vurderes å inkludere andre type data i prosjektet, men studien skal ha utgangspunkt observasjonsdata.

Det er utarbeidet en nærmere beskrivelse av det tematiske området for stipendiatprosjektet som skal danne grunnlag for utvikling av prosjektskissen. Avhandlingen skal være artikkelbasert med artikler publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

Søknadsfrist: 3.10.2021

Tiltredelse: 1.1.2022

Varighet: Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Les hele stillingsannonsen på JobbNorge

Stipendiatstilling i forskningsprosjektet SELMA (barnehage)

Forskerteamet i SELMA har som mål å utvikle og teste et opplegg for sosial og emosjonell læring i barnehagen, med særlig ved på tre områder 1) sosial kompetanse, 2) livsglede, og 3) mestring.

Teamet består av forskere ved Universitetet i Stavanger (Læringsmiljøsenteret og Handelshøyskole) og prosjektet har et vitenskapelig rådgivende styre med forskere fra Pennsylvania State University, UiO, FHI, NUBU og HVL.

Ansatte i barnehager og forskere vil samarbeide om å utvikle gode pedagogiske praksiser for å fremme barns utvikling innen disse områdene. Gjennom prosjektet skal det lages en nettbasert ressursbank som skal bidra til kompetanseutvikling for ansatte.

Prosjektet vil samle data i stor skala. Effekten av intervensjonen skal testes gjennom en randomisert kontrollstudie (Randomized Controlled Trial; RCT) som inkluderer om lag 150 barnehager. Til denne RCT-en vil det bli behov for å sette sammen et batteri av tester for barn og ansatte innen aktuelle områder.

Søknadsfrist: 3.10.2021

Tiltredelse: 1.1.2022

Varighet: Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Les hele stillingsannonsen og søk via JobbNorge

Postdoktor i utdanningsvitenskap knyttet til forskningsprosjektet "Sensory books"

Stillingen er tilknyttet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, avdeling Porsgrunn. Stillingen er ledig fra 1.1.2022.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Søknadsfrist:17. oktober 2021.

Varighet: Ansettelsesperioden er to år.

Les hele stillingsannonsen og søk via JobbNorge

Stipendiat i utdanningsvitenskap og humaniora knyttet til forskningsprosjektet "Sammen mot digital mobbing"

Stillingen er tilknyttet Fakultet forutdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Stillingen er ledig fra 01.12.2021.Den som ansettes vil være tilknyttet til forskningsprosjektet «Sammen mot digital mobbing», som skal ende opp i utvikling av et tiltak mot digital mobbing. Stipendiaten vil også være tilknyttet det tverrfaglige programområde Mangfold inkludering og utdanning på Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og UNESCO Chair på samme tema.

Læringsmiljøsenteret har avdelinger både i Stavanger og Porsgrunn. Den som ansettes vil være tilknyttet avdelingen i Stavanger. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.Søknadsfrist: 17. oktober 2021.

Varighet: Stipendiaten ansettes for en periode på tre år.

Les mer om stillingen og søk via JobbNorge

Stipendiatstilling i utdanningsvitenskap knyttet til forskningsprosjektet "On the Frontline"

Stillingen er tilknyttet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Stillingen er rettet mot skolefravær og skolevegring, og hvordan skoler kan jobbe mer systematisk med forebygging. Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet «On the Frontline» (OTF), som er et internasjonalt samarbeidsprosjekt i Norge, Nederland og Tyskland. Målet er å etablere fraværsteam i skolene og å bistå skolene i dette arbeidet, for at de skal få en mer systematisk strategi for å forebygge, identifisere, kartlegge og iverksette tiltak for skolefravær og skolevegring.

Søknadsfrist: 17. oktober 2021.

Varighet: Stipendiaten ansettes for en periode på tre år.

Les mer om stillingen og søk via JobbNorge

Forskning fra Læringsmiljøsenteret

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og unge. Den fungerer like...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Slik kan du hjelpe elever tilbake til skolen

Disse tiltakene kan få elever som sitter hjemme til å komme tilbake på skolebenken.

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Impact case: Agderprosjektet

UiS forskere har utviklet og testet en strukturert lekbasert læreplan for barn som går det siste året i barnehagen, det ...

– SFO må få høyere status

SFO skal få rammeplan. Endelig, vil mange si. Men hva bør SFO være?

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske barnehager.

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre

For ungdom mellom 10 og 15 år henger tilhørighet sterkt sammen med psykisk helse. Særlig for elever med innvandrerbakgru...

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten Braak.

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Engasjerte elever lærer mer og er mer fornøyde med livet sitt

Motiverte elever lærer mer, men noen kjeder seg sånn på skolen at de risikerer å droppe ut. Hva er egentlig engasjerende...

Hvordan vet du om barnet ditt går i en god barnehage?

Over 90 prosent av norske barn går i barnehage, men hvordan vet man at barnehagen er god? UiS-forskere svarer på hva som...

Elever ønsker at lærere skal forstå læringsmiljøet med deres øyne

Elever i videregående synes det er fint å bli tatt på alvor og mener kartleggingsverktøyet Spekter kan hjelpe til et bed...

Mindfulness kan dempe stress på skolen

Kunnskap og øvelser i mindfulness kan gjøre at skoleelever takler stress bedre, viser en studie.

Læring for livet

Forskere, fagpersoner og praksisutøvere i faglige samtaler om aktuelle tema. Se sendingene her!

Kan personlige bøker være bra for barns lesing?

Selv om personlige bøker er stort i mange land, er konseptet nytt her til lands. Men kan det bidra til å støtte barns le...

Dukken Henry sørger for at barnehagebarn kan redde liv

Også små barn kan lære å gi førstehjelp.

Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen

Den fysiske avstanden er avgjørende for hvor godt skolen og helsesykepleieren samarbeider.

Podkast: Læringsmiljø i skole og barnehage

Læringsmiljøsenteret har lansert sin nye podkast! Første episode handler om konsekvenser av mobbing.