20 millioner til forskning om livsmestring

Forskningsprosjektet «Resilient» har som mål å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen. Nå har prosjektet fått 20 millioner kroner fra Norges forskningsråd.

Publisert Sist oppdatert

Lærer og to elever snakker sammen og ler.
– Vi håper at dette prosjektet og opplegget vi utvikler rundt det, kan være med å gi et godt og helhetlig innhold til dette temaet "Folkehelse og livsmestring" i læreplanen, sier prosjektleder Edvin Bru. Illustrasjonsfoto: Marie von Krogh.

Publisert første gang: 06.06.2019

Mange ungdommer opplever mer stress i hverdagen, og mye er knyttet til krav de opplever i forbindelse med skolearbeid og i livet ellers. Tall fra PISA-undersøkelsen viser også at flere ungdommer sier at det er vanskelig å bli kjent med andre, og at de føler seg ensomme. 

– Forskningsprosjektet «Resilient» har som mål å øke trivsel og motivasjon blant elevene i ungdomsskolen gjennom å fremme sosial og emosjonell kompetanse, sier Mari Rege, professor ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.  

Gjennom prosjektet vil elevene lære hva stress er, hvordan det påvirker dem, og hvordan de kan mestre det på en god måte.  

– Dette vil kunne føre til at elevene mestrer skolerelatert stress bedre, samt stress de møter i livet ellers, sier hun.  

20 millioner til forskning 

Det finnes lite forskning på dette temaet, men nå har altså «Resilient» fått tildelt 20 millioner kroner fra Norges forskningsråds program FINNUT.  

– Dette er noe vi mener kan være nyttig for ungdom, og som kan hjelpe dem ved overgangen til ungdomsskolen og videre i skoleløpet. Skolen spiller en stadig større rolle når det kommer til stressrelaterte utfordringer, sier Edvin Bru. Han er professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger. 

Prosjektperioden er på fem år. I den perioden håper forskerne å få med seg 100 lærere og elevene i deres klasserom. Det vil si at opp mot 3000 elever vil bli spurt om å delta i forskningen fra høsten 2020. Halvparten av klassene vil få et undervisningsopplegg som kalles Robust. 

– Vi er stolte over å ha fått disse midlene, så nå må vi også jobbe godt med dem slik at vi kan nå målet om å øke elevenes trivsel og motivasjon, sier professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret. 

Livsmestring er tverrfaglig tema i ny læreplan 

Når ny overordnet del av læreplanen trer i kraft er folkehelse og livsmestring satt inn som tverrfaglig tema: «Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.» (Utdanningsdirektoratet.no)  

Blant annet trekkes emner som verdivalg, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner inn under dette tverrfaglige temaet.  

– Vi håper at dette prosjektet og opplegget vi utvikler rundt det, kan være med å gi et godt og helhetlig innhold til dette temaet i læreplanen, sier Bru. 

Lærerne som skal undervise i Robust vil få en videreutdanning som gir dem ferdigheter til å gjennomføre undervisningsopplegget med sine elever.  

– Dette opplegget inneholder oppgaver og øvelser om sosiale relasjoner, egne følelser, problemløsning og forhold som påvirker motivasjonen for skolearbeidet. Gjennom disse får elevene kunnskaper om egne reaksjoner og de får ferdigheter til å løse problemer på ulike måter, forteller han. 

Den viktige implementeringen 

Hvordan denne type tiltak implementeres på skolen og av lærerne er helt avgjørende for effekten av tiltakene. Implementering er prosessen hvor teorier, aktiviteter og strukturer blir tilpasset, konkretisert og innført til praksisfeltet.  

– Det går både på ledelse, kompetanse og organisasjonen som helhet. Lærerne må prøve ut og vurdere hva som fungerer i klasserommet og sammen med elevene. Når implementeringen blir gjort riktig, vil lærere og elever sitte igjen med en følelse av at dette var nyttig. Lærerne føler seg bedre kvalifisert og elevene blir mer robuste, sier Ertesvåg.   

Bygger på pilotprosjekt  

Det nye prosjektet «Resilient» bygger på erfaringene fra et pilotprosjekt som er gjennomført i Bærum kommune skoleåret 2018-2019. Piloten har vært gjennomført på alle ungdomsskoler i kommunen, og lærerne er kurset i å gi elevene innsikt om følelsesregulering, problemløsning, oppmerksomt nærvær, lærende tankesett, i tillegg til sosial kompetanse og sosialt ansvar. 

– Det samles inn data fra dette prosjektet nå. “Resilient” vil bygge på dette materialet, sier Bru. 

Stort samarbeidsprosjekt 

«Resilient» er et samarbeid mellom Handelshøgskolen, Læringsmiljøsenteret, Jærskulen, Sandnes kommune, Stavanger kommune, i tillegg til eksterne samarbeidspartnere. 

– Representanter fra kommunene og forskningsmiljøene vil delta aktivt i utforming og gjennomføring av prosjektet. Eksperter på sosial og emosjonell læring og forskningsmetoder vil være involvert. Disse kommer fra Universitetet i Stavanger, NUBU, University of Bath og Stanford University. Bærum kommune vil også bidra med erfaringer fra pilotprosjektet forteller Ertesvåg.  

Forskning til nytte for samfunnet 

Nylig har forskere ved UiS også etablert Synapse Lab, hvor de skal samarbeide på tvers av fag og fakultet. «Resilient» vil også inngå i dette samarbeidet. Målet er å få mer kunnskap om motivasjon, innsats og læring i utdanning og arbeidsliv. Det skal komme både forskningen og samfunnet til gode. 

– Skoler og barnehager, virksomheter og bedrifter iverksetter ofte nye tiltak i et ønske om å fremme motivasjon og læring. Men de får sjelden vite hvor effektive disse tiltakene faktisk er. Tiltakene er også ofte ikke basert på kunnskap som vi vet fra forskning faktisk kan ha en effekt, sa Mari Rege da Synapse Lab ble lansert.  

Tekst: Ina Midttveit