Hopp til hovedinnhold

Back2School

Målet i pilotprosjektet Back2School er å hjelpe elever med bekymringsfullt skolefravær tilbake til en trygg og god skolehverdag.

Publisert: Endret:
Fakta
Mål

Hjelpe barn tilbake til en regelmessig skolegang og at de skal trives med å gå på skolen.

Målgruppe

Barn i alderen 6-16 år, foreldrene deres og skolen.

Prosjektperiode

Skoleåret 2022 - 2023

Basert på informasjon fra grundig kartlegging tilpasses tiltak til den enkelte elev for å hjelpe dem tilbake i en trygg skolehverdag. Illustrasjonsfoto: Marie von Krogh.

Målet i pilotprosjektet Back2School er å hjelpe barn tilbake til en regelmessig skolegang og at de skal trives med å gå på skolen. Det skal gjøres gjennom å støtte barnet, familien og skolen gjennom forskningsbaserte metoder. Det tas utgangspunkt i at skolefravær er et sammensatt problem og at årsakene til fraværet kan være mange. Nøkkelen er et systematisk og godt samarbeid mellom alle involverte.

Programmet er laget for elever med problematisk skolefravær. I dette prosjektet er det definert som et fravær som overstiger 10 prosent de siste 3 månedene. Det er spesielt beregnet på barn i alderen 6 til 16 år.

Anerkjent metode

Metoden i Back2School er basert på kognitiv terapi og innebærer intensivt arbeid over tre til fire måneder. Kognitiv terapi har tidligere vist god effekt hos elever med skolevegring, og effekten har vært enda større når foreldre og skole koples tett på.

I prosjektet følges en manual med en samling av forskjellige terapeutiske metoder og teknikker.  Basert på informasjon fra grundig kartlegging tilpasses tiltak og behandling individuelt etter behovene som det enkelte barn og familie har. Spesielt beskyttende faktorer gir viktig informasjon når tiltak planlegges.

I programmet inngår det blant annet en grundig utredende forberedende samtale, elleve møter med barn/foreldre og tre samarbeidsmøter med skolen. Andre fagpersoner trekkes inn ved behov. Tre måneder etter avslutningen er det en «booster-seksjon» og et møte med skolen.

Gjennomføring

Den første opplæringen var i Oslo i slutten av mars, der team fra ni kommuner i hele Norge deltok, med tre fagpersoner i hvert team. Disse teamene skal benytte Back2School for å hjelpe barn med problematisk skolefravær, deres familier og skolen. Skoleåret 2022-23 gjennomfører teamene en pilotstudie der de samler erfaringer fra dette arbeidet. Målet er etter hvert å teste ut effekten av Back2School-programmet og om dette kan implementeres i Norge.

Kommunene får gjennom deltakelsen i denne opplæringen ansatte som har en grunnopplæring i angst, depresjon og foreldreveiledning. Det er kunnskap de også kan bruke i andre saker, samtidig som kommunens kompetanse på håndtering av skolefravær blir utvidet.

Tidligere prøvd ut i Danmark

Prosjektet har vært gjennomført i Danmark og når det nå skal prøves ut i Norge, er det i en utvidet versjon hvor eleven, foreldrene og skolen samarbeider systematisk. Det skal jobbes både tverretatlig og tverrfaglig for å gi barnet best mulig støtte.

I Danmark har de gjennomført et forskningsprosjekt med 152 familier på effekten av programmet. Barna som var med i studien hadde minst ti prosent fravær i det siste skoleåret, de fleste av dem langt mer. Forsøket ble avsluttet i november 2020. Så langt seg resultatene fra Danmark lovende ut. I det norske pilotprosjektet skal forskerne finne ut hva som bør tilpasses til norske forhold og om det er elementer som kan tilføyes for å videreutvikle programmet og oppnå enda bedre resultater. Blant annet har den norske versjonen allerede inkludert skolen i mye større grad enn det har vært gjort i Danmark.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern, NORCE, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, UiT RKBU Nord og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Andre forsknings- og utviklingsprosjekter ved Læringsmiljøsenteret

ROBUST

trivsel og motivasjon i ungdomsskolen

Læringsmiljøprosjektet

barnehage og skole

Bry deg!

sammen mot mobbing