Blogg: Ensom – men ikke alene

Ungdata-undersøkelsen fra 2018 viser at minst to elever i hver klasse rammes av ensomhet.

Published Sist oppdatert

Gutt med hetta på hodet står og ser ned.
«Foreldrene til klassekameratene mine må jo ha sett at det var jeg som alltid gikk alene hjem. Hvorfor gjorde de ikke noe?» Foto: iStock.

En undersøkelse fra Ungdata 2018 viser at andelen som opplever ensomhet er den høyeste som noen gang er registrert. Nærmere bestemt er det mellom ti og seksten prosent av jentene som rapporterer at de er veldig mye plaget av ensomhet, mens tilsvarende tall for guttene er på mellom to og åtte prosent. Vi kan omskrive tallene og regne med at ensomhet rammer minst to elever i hver skoleklasse i snitt.

«Jeg har ingen venner i klassen, og jeg gråter hver kveld.» Det skrev en 13 år gammel jente på et nettforum for noen år tilbake. Barn og unge over hele landet har siden mars i fjor opplevd ensomhet, isolasjon og redusert kontakt med venner. I nærmere et år har de levd i unntakstilstand. For de fleste er situasjonen er midlertidig. For flere tusen barn er dette normalen.

Flere av disse barna har ingen venner. De har dermed heller ingen venner å miste. Ikke et sosialt liv å savne. Slik har de hatt det i mange år. Tilstanden er stabil og forutsigbar. De vet hva neste dag vil bringe. Resignasjon blir et vern mot nye skuffelser.

Livsmestring som tverrfaglig tema i skolen er en pedagogisk livbøye som nå kastes ut i dette farvannet.

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Læreplanverket; overordnet del

Tanken er å «utvikle motstandskraft som gjør barna bedre i stand til å tåle livets opp- og nedturer,» skriver May-Britt Drugli til Utdanningsnytt.

Å fortelle barn i sårbare situasjoner at de skal lære å håndtere motgang bedre eller bli mer i stand til å tåle livets nedturer, kan påføre dem en brutal tilleggsbelastning. Barn kan oppleve at vi meisler ut et rom der de blir sin egen lykkes smed. Et laug av barneskjebner med fremtiden i egne hender.

Erik Nordgreen
Bloggposten er skrevet av Erik Nordgreen. Foto: Hege Mathisen.

Ingunn Folgerø stiller i en artikkel noen spørsmål om hvordan styringsdokumentene  (læreplaner, kompetansepakker og Stortingsmelding 28) vil påvirke gjennomføring av fagfornyingen.

Hun peker på at store tolkningsrom i styringsdokumentene «gjer at dei sosiale praksisane i lærarkollegium eller læreplangrupper kan forstå og utvikle fagfornyinga divergerande.»  Det skjer særlig når begrepene er abstrakte og vanskelig å definere presist.

Arbeidet med å gi begrepet livsmestring et innhold blir viktig. Kanskje kan livsmestring også dreie seg om hvordan en mestrer å bidra positivt inn i andre menneskers liv. Det vil kunne gi begrepet et etisk løft. Og kanskje bidra til å løfte barn og unge ut av ensomme rom.

Flere skoler lykkes med å redusere mobbetall og å skape mer inkluderende miljø. Det gjør de gjennom systematisk og målrettet arbeid. Et eksempel er skoler som har deltatt i Læringsmiljøprosjektet. Disse har redusert mobbetallene kraftig, både i prosjektperioden og i etterkant. Dette dokumenteres i sluttrapporten fra NTNU. Her skal skolene tilskrives betydelig ære. Både ansatte, elever og foresatte har bidratt.

Foresatte er en betydelig ressurs. Et viktig utgangspunkt er at foreldre bryr seg om andre foreldre sine barn. Som en ung mann sa da han så tilbake på sin barndom «Foreldrene til klassekameratene mine må jo ha sett at det var jeg som alltid gikk alene hjem, ikke ble invitert hjem på pizzakvelder eller ringt til når de andre skulle spille fotball. Hvorfor gjorde de ikke noe?»

Løgstrup  skriver at vi er hverandres liv og skjebne. «Vi møter aldri et annet menneske uten at vi har noe av den andres liv i vår hånd». («Den etiske fordring» - Knud Ejler Løgrstrup, 1956).

Vi trenger å mestre å ta hånd om hverandre.

Tekst: Erik Nordgreen.

Kanskje du vil lese mer om dette?

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

Hvordan kan PP-rådgiveren bli en inkluderingsagent i skolen?

En ny doktorgrad har vært med å bidra til utvikling av en samarbeidspraksis mellom PP-tjeneste og skole som involverer e...

Holdningene til skolefravær blant skoleansatte fagpersoner

En ny, systematisk kunnskapsoversikt er den første i sitt slag som kartlegger den eksisterende forskningen på fagpersone...

Bruk av CLASS i barnehagen førte til økt samspillskvalitet

Samspillskvaliteten mellom barna og de ansatte i barnehagen økte ved bruk av observasjonsverktøyet CLASS, viser funn fra...

Dykkar inn i implementeringa av undervisningsopplegget ROBUST

I si doktorgrad undersøkjer Jeanette Halvorsen om undervisningsopplegget ROBUST har vorte implementert som planlagt. – D...

God selvregulering hos barn kan avgjøre hvilke liv de får

God selvregulering kan ikke bare gjøre hverdagen bedre for barna. Det kan også ha noe å si for hvordan det går med dem r...

Elever med konsentrasjonsvansker opplever mindre læringsstøtte

Ny forskning viser at elever som rapporterte om manglende konsentrasjon også opplevde liten grad av læringsstøtte fra læ...

Høyere kvalitet i forskning på kvalitet i barnehagen

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning og Læringsmiljøsenteret har undersøkt hvilke side...

Tydelig sammenheng mellom prestasjonsorientert klima og emosjonelle problemer

Ungdom i videregående skole forteller om en økning av problemer som kan stamme fra stress på skolen.

Hvordan kan læreren fremme tilhørighet i flerkulturelle klasser?

For å oppleve tilhørighet må elevene føle seg trygge i klassen. Men hvordan får man det til, og hvilken rolle har lærere...

Oversikt over nordisk forskning om inkludering i skolen viser stor variasjon

En systematisk kartlegging av nordisk forskning på inkludering av elever med særskilte behov, utarbeidet av Kunnskapssen...

Podkast for deg som jobber i barnehage eller skole

Hvis du er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø, er Læringsmiljøsenterets podkast noe for de...

Forskere mener små barn bør lære å tenke kritisk

Ved å svare på åpne spørsmål lærer barna i barnehagen en ferdighet som er viktig også når de blir voksne.

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar fortel at ho høyrer barnehagetilsette ofte seier det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkje...

Hvordan få til kollektiv profesjonell læring blant lærere?

En ny studie viser at det er en vei å gå for skoler når det gjelder å tilrettelegge for kollektive profesjonelle lærings...

– Skulerådgjevarane har ei nesten umogleg oppgåve

Norske skular har ulik praksis for elevane sitt tilbod om rådgjeving. – Retningslinene for tilbodet må verte tydelegare,...

Voksne som krenker barn på skolen – et globalt problem

Over hele verden finnes det barn som blir utsatt for mobbing av voksne på skolen. Disse elevene kan også ha økt risiko f...

Foreldre er lite fornøyde med skolens oppfølging i mobbesaker

Innvandrerforeldre var likevel mer fornøyde enn etnisk norske foreldre, ifølge en studie. – Kanskje forventer de mindre ...

Mobber selv om de vet at det er galt – skolenes tiltak virker ikke

Elever som mobber andre vet at det de gjør er galt, men bruker moralsk frakobling for å unngå å håndtere de negative føl...

Hva er det som svikter når elever vurderer å slutte på skolen?

Ny studie fra Læringsmiljøsenteret ser nærmere på prosessen hos videregående-elever som tenker på å slutte.

«One size does not fit all»: Kompetanseutvikling av lederskap i klasserommet bør differensieres

En ny studie fra Læringsmiljøsenteret viser stor variasjon i læringsstøtten til elever på ungdomstrinnet. Resultatene in...

Hvor inkluderende er egentlig innføringsklasser og lignende språktiltak for nyankomne elever?

Forskere ved Læringsmiljøsenteret har sett nærmere på språklæringstiltakene for nyankomne elever og stiller seg noe krit...

«Kurs» i førstehjelp med Henry-dukken var effektiv læring for barnehagebarn

Studie fra Læringsmiljøsenteret viser at barn som deltok i Henry-opplegget ble mer i stand til å håndtere mindre skader ...

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro. Dette ser ut til å v...

Land som gjør det bra i PISA-undersøkelsen har én ting felles: Høy grad av likestilling

Det mest gjennomgående ved land som er «skolevinnere» er hvor likestilt kjønnene i befolkningen er. Forsker Janine Campb...

Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning

Endringsarbeid i barnehage og skole er ofte krevende. Implementeringsteori kan være en nyttig ressurs for å lykkes i dis...

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Forskningsnyheter

Læringsmiljøsenteret jobber for et trygt og godt læringsmiljø i barnehage og skole, gjennom å forske, undervise og formi...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og unge. Den fungerer like...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Slik kan du hjelpe elever tilbake til skolen

Disse tiltakene kan få elever som sitter hjemme til å komme tilbake på skolebenken.

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Impact case: Agderprosjektet

Forskere ved UiS har utviklet og testet lekbaserte læringsaktiviteter for barn som går siste året i barnehagen. Det er e...

– SFO må få høyere status

SFO skal få rammeplan. Endelig, vil mange si. Men hva bør SFO være?

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske barnehager.

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre

For ungdom mellom 10 og 15 år henger tilhørighet sterkt sammen med psykisk helse. Særlig for elever med innvandrerbakgru...

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten Braak.