Elever blir mer engasjerte av lærere som bryr seg

Gløden for skolen synker med alderen om ikke læreren gir følelsesmessig støtte til den enkelte elev, viser en ny studie av hvordan læreren påvirker engasjementet hos elevene.

Publisert Sist oppdatert
Lærer som prater med to elever.
Det lærere gjør hver dag i klasserommet overfor den enkelte elev og for hele klassen som system, betyr altså noe for elevenes og klassens engasjement. Foto: iStock.

Lærere gjør svært mange beslutninger i løpet av en skoledag. De legger til rette for et godt samspill mellom seg og elevene, og elevene imellom.

Lærere legger også til rette for at alle elever skal oppleve å være engasjerte i læringsprosessen slik at hver enkelt utvikler seg best mulig.

Som om ikke det var nok, må lærere også prøve å forebygge at elevene mister engasjement og blir uinteresserte i skolearbeidet over tid, siden det kan føre til at elevene til slutt uteblir fra skolen.

Elevengasjement i skolen handler blant annet om elevenes interesse, entusiasme, deltakelse og involvering i skolen og i skolearbeidet.

Gutter er minst engasjert

Ved Læringsmiljøsenteret er det gjort en studie på samspillet mellom elever og læreren og om det har betydning for engasjementet elevene opplever i klasserommet.

– Det er mange forhold som påvirker elevenes engasjement. I akkurat denne studien undersøkte vi forholdet mellom klasseromsinteraksjoner og elevengasjement, sier forskeren Trude Havik.

Hun forteller at de gjennom studien så at elever som opplever mer støtte fra læreren, også rapporterer at de er mer engasjerte.

– Men vi så også at engasjementet synker med alderen, og at gutter rapporterer om lavest engasjement. Det er urovekkende og krever at vi iverksetter systematiske tiltak, sier hun.

100 skoleklasser i studien

Forskerne undersøkte sammenhengen mellom elevenes opplevelse av klasseromsinteraksjoner og to typer engasjement; emosjonelt og atferdsmessig engasjement. Helt kort handler det om hva elevene føler og hva de gjør. Nesten 1800 elever i 5.-10. klasse deltok i en spørreundersøkelse.

Emosjonelt engasjement ble målt med utsagn som «jeg liker å lære nye ting» og «når vi arbeider med noe i klassen blir jeg involvert».

Atferdsmessig engasjement ble målt som «jeg er oppmerksom i timene» og «i timene arbeider jeg så godt jeg kan».

Klasseromsinteraksjoner ble målt som elevenes opplevelse av lærerens emosjonelle støtte, tilsyn og læringsstøtte.

– Elevene kom fra 100 klasser fordelt på 10 skoler, noe som gjorde at vi kunne undersøke betydning av klassen elevene går i, sier Havik.

Kontakt med lærer gir engasjement

Resultatene i studien kan tyde på at elever som opplevde bedre interaksjoner med lærere også rapporterte at de var mer engasjerte. Sterkest relasjon var det mellom lærernes emosjonelle støtte og emosjonelt engasjement.

Havik mener det kan tyde på at elever som opplever at læreren gir emosjonell støtte, opplever å være mer emosjonelt engasjerte, altså at de er mer interesserte og entusiastiske til undervisningen.

– Studien viser også at elever i barneskolen var mer emosjonelt engasjert enn ungdomsskoleelever, og jenter var mer atferdsmessig engasjert enn gutter.

Emosjonell støtte

Det lærere gjør hver dag i klasserommet overfor den enkelte elev og for hele klassen som system, betyr altså noe for elevenes og klassens engasjement.

– Det er særlig viktig for guttene, som rapporterer om lavere engasjement enn det jentene gjør. I tillegg gjelder det spesielt for elever i ungdomsskolen, i en alder da elevene er mindre fornøyde med støtten fra lærerne og mange unge sliter med egen mental helse og opplever mange krav og mye stress i livene sine, sier forskeren.

Siden lærerens emosjonelle støtte er sterkest assosiert til emosjonelt engasjement, mener Havik det er viktig at lærere er sensitive, bryr seg om og er interesserte i den enkelte elev og gir følelsesmessig støtte.

–Skolen kan også iverksette systematiske tiltak for å sikre at elevene blir fulgt opp i praksis. Da kan skolen sikre at det ikke bare blir en happening som ikke varer over tid, og som heller ikke har et bestemt mål, sier hun.

Utfordre elevene faglig

I tillegg skal lærere organisere og følge tilsyn i klasserommet for mest mulig ro, orden og forutsigbarhet, og gi elevene tilstrekkelig læringsstøtte slik at de blir utfordret tilstrekkelig faglig.

Andre tiltak for at engasjementet skal opprettholdes gjennom hele skoleløpet, kan være å redusere konkurranse, sammenligning og krav. Studien viser at det er mer enn resultat og karakter som har noe å si. Det som skjer underveis, i selve læreprosessen og på veien mot svar og kunnskap har stor betydning.

– Læreren kan også utvikle støttende forhold, ikke bare mellom seg selv og elevene, men også til medelever og andre voksne på skolen som gir elevene opplevelse av tilhørighet og trygghet, forslår Trude Havik.

Referanse:

Trude Havik & Elsa Westergård (2019) Do Teachers Matter? Students’ Perceptions of Classroom Interactions and Student Engagement. Scandinavian Journal of Educational Research, DOI:  https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1577754

Artikkelen er også publisert på forskning.no

Tekst: Ina Midttveit

Les flere forskningsnyheter om klasseledelse

Elever med konsentrasjonsvansker opplever mindre læringsstøtte

Ny forskning viser at elever som rapporterte om manglende konsentrasjon også opplevde liten grad av læringsstøtte fra læ...

– Viktig å etablere et godt læringsmiljø fra start

Ved Frogn vgs har de ansatte ved skolen arbeidet strukturert og systematisk for å få til en god skolestart. – Det fører ...

Lærere som støtter elevene faglig trives bedre på jobben

En av tre lærere sier de utvikler seg innen faglig støtte til elevene. Lærerne som opplevde fremgang er mer fornøyde med...

Norske lærarar er gode på utvikling av positive læringsmiljø

Lærarar i Noreg er generelt dyktige til å utvikle positive læringsmiljø og organisere undervisninga i klasserommet. Men ...

Observerer vi det vi er ute etter å observere på en pålitelig måte?

Denne studien undersøker om observasjonsinstrumentet CLASS-S kan brukes i forbindelse med observasjoner i norske ungdoms...

Lærere på ungdomsskolen lærer mye av hverandre

Samarbeid mellom lærere er vel så viktig som egen innsats for at ungdomsskolelærere skal bli enda bedre pedagoger.

God klasseledelse henger sammen med jobbtilfredshet

En studie basert på data fra CIESL-prosjektet viser at lærere som er skårer høyt på emosjonell støtte, klasseromsorganis...

Elevenes engasjement i skolen

Elevengasjement handler blant annet om elevenes interesse, entusiasme, deltakelse og involvering i skolen og i skolearbe...

Elever opplevde bedre læringsstøtte fra lærerne

En ny studie tyder på en liten gruppe elever (ca. 10 prosent) opplevde forbedring i lærernes læringsstøtte i perioden sk...

Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og skoler kan bidra til å bringe akademia og praksisfeltet nærmere hverandre, med...

Disputas: Slik snakkar elevane om læraren

Det er viktig for elevane å kunne le saman med læraren og at lærarane snakkar med dei som jamstilte. Ein ny studie gir e...