Kan videoobservasjon av lærere øke elevenes engasjement?

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men mange savner muligheten til faglig utvikling og veiledning i sitt eget klasserom. – Nå vil vi gi lærere mulighet til å videreutvikle kunnskap og ferdigheter innen lærer-elev-interaksjoner, sier leder for forskningsprosjektet INTERACT.

Publisert Sist oppdatert
INTERACT-tiltaket er heldigitalt og har fire hovedelementer: en-til-en coaching av lærere, digitale seminar, workshops og nettressurser.

Elevers engasjement og motivasjon er avgjørende for å lykkes i skolearbeidet. Samtidig er noe av det vanskeligste i lærrerollen å engasjere alle elevene i læringsaktivitetene. I forskningsprosjektet INTERACT skal forskere undersøke hvordan digital video-basert dialog kan støtte lærere i arbeidet med å styrke kvaliteten av interaksjoner i klasserommet.

– I klasserommet blir lærere ofte stående alene i arbeidet sitt. Vi vil gi lærere i videregående skole mulighet til å videreutvikle kunnskap og ferdigheter innen lærer-elev-interaksjoner, som igjen kan øke engasjement og læring hos elevene, sier Sigrun Ertesvåg, leder for forskningsprosjektet INTERACT.

Hun forteller at norske lærere, som gruppe, er blant de beste i verden på emosjonell støtte, struktur og rutiner i klasserommet. I Norge har det vært kollektiv satsing blant alle lærere over lang tid på dette.

– Samtidig må vi erkjenne at det er vanskelig for store grupper å omsette dette til praksis, og lærere er ofte overlatt til egen prøving og feiling, sier hun.

Ertesvåg mener det har manglet et tilbud som INTERACT for lærere, og er glad Forskningsrådet har prioritert å bevilge penger til dette forskningsprosjektet.

– Nå er oppdraget vårt på mange måter like enkelt som det er vanskelig: Sjekk ut om dette tiltaket for lærerne virker, og for hvilke elever vil det ha størst betydning?

Heldigitalt

Utviklingsprosessen i INTERACT-tiltaket strekker seg over et skoleår. Tiltaket er heldigitalt og har fire hovedelementer: en-til-en coaching av lærere, digitale seminar, workshops og nettressurser. Randi Myklebust Sølvik er leder for å utvikle og gjennomføre tiltaket sammen med Grete Sørensen Vaaland. Sølvik forteller at hver lærer får en INTERACT-coach som følger dem gjennom året.

– Læreren gjør videopptak fra egen undervisning med to-tre ukers mellomrom, og med utgangspunkt i dette opptaket forberedes profesjonelle samtaler om hva som gjøres bra og hva som kan arbeides med videre. Vi kan si det blir som en personlig trener som heier læreren frem gjennom året, sier hun.

Dialogen vil særlig rettes mot hvordan læreren kan støtte den faglige læringen til elevene, og bidra til konkretisering av arbeidet med de sentrale områdene i de nye læreplanene som går på problemløsning, metakognisjon og dybdelæring. Gjennom året deltar også læreren på digitale seminarer og workshops. Her får læreren mulighet til erfaringsutveksling og konkretisere det faglige rammeverket som er knyttet til prosjektet.

– I INTERACT vektlegges små, men viktige områder som kan gi store endringer i praksis. Å bli bevisst på hva en gjør og hvordan det påvirker elevene gir grunnlag for utvikling, sier Sølvik.

Oppstart for INTERACT-coachene denne uken

Mandag var første samling for INTERACT-coachene. Det er disse som skal være veiledere for lærerne gjennom hele året.

– Dette er på mange måter det første steget i gjennomføringen av prosjektet. Vi har arbeidet lenge med å beskrive og begrunne ulike deler av tiltaket, men det er i møtet med coachene at vi konkretiserer hvordan INTERACT-coaching skal gjennomføres, sier Sølvik. Hun forteller at coachene er nøkkelpersoner i prosjektet.

– Det er i møtet mellom coach og lærer at prosjektet får liv. Coachene er derfor håndplukket for å kunne møte lærerne med faglig tyngde, tillit og evne til å skape gode relasjoner.

– Vi skal klare å nå læreren. De må oppleve det nyttig og relevant å delta i tiltaket. Det må gi mening og oppleves utviklende, sier hun.

Alle de ti coachene har lang og bred erfaring fra veiledning og profesjonell utvikling i skolen. Samtidig er det viktig at coachene i INTERACT legger til rette for én måte å drive profesjonell utvikling for lærerne, og ikke ti forskjellige.

– Vi skal gå i samme retning. Coachopplæringen er derfor sentral for å sørge for at vi har en felles forståelse for oppbygging og innhold i den digitale video-baserte coachingen.

Sølvik gleder seg nå til å samle coachene for å sammen konkretisere hvordan hvordan de skal gjennomføre coachingen innenfor rammene av INTERACT.

Forskning som kommer skolen til gode

En av coachene som skal veilede lærere skoleåret 2022/23 er Rune Nordhaug. Han er avdelingsleder på Atlanten videregående skole i Kristiansund, og deltok på oppstartssamlingen mandag.

– Det er viktig å bygge fellesskap og trygge relasjoner i videregående skole, sier han.

Nordhaug mener INTERACT har gode innganger til hvordan læreren kan jobbe med kvalitet i klasseromsinteraksjoner, gjennom emosjonell støtte, læringsstøtte og klasseromsorganisering. Han sier det er spennende å ta del i diskusjonene i INTERACT om interaksjoner på klassenivå, og spesielt hva som fungerer for elever - og hva som gjør ikke det.

Avdelingslederen sier kunnskap og erfaring han får gjennom å delta i INTERACT er relevant i jobben han har på Atlanten videregående skole, og sier det vil komme både skolen og lærerne til gode.

– Til syvende og sist vil elevene få merke det godt. Vi kan bruke metoder og begreper til å følge opp personalet, og det gir en bevisstgjøring rundt hvordan vi arbeider med tilbakemeldinger.

 I tillegg jobber han med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. INTERACT er relevant også inn i det arbeidet, mener han.

– Det er fint når forskningsprosjekter er så relevant for skolen, som det INTERACT er. Jeg gleder meg til fortsettelsen og til å møte lærere til høsten, sier han.  

Tekst: Ina Midttveit

Fakta om INTERACT
Samarbeidspartnere

Møre og Romsdal fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune

Prosjektperiode

2021-2025

Tiltaket

Coaching for lærere Digitale seminar Webinar Nettressurser

Omfang

100 lærere sammen med sin klasse. Til sammen vil ca. 2000 elever være med. Deles i fokusgruppe og sammenligningsgruppe: - Fokusgruppen gjennomfører tiltaket skoleåret 2022/23 - Sammenligningsgruppen gjennomfører skoleåret 2023/24

– Det er fint når forskningsprosjekter så relevant for skolen, som det INTERACT er.

Rune Nordhaug , avdelingsleder ved Atlanten videregående skole

Forskere omtalt i artikkelen

Professor i pedagogikk
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Flere nyheter fra Læringsmiljøsenteret

Hvor godt trives barn i barnehagen?

Hva mener barna selv om egen trivsel i barnehagen, og hva kjennetegner miljøet der barna sier at de trives? Det skal det...

– SFO-studiet er både lærerikt og praksisnært

Bachelor i skolefritidspedagogikk var en av landets mest populære utdanninger i fjor. – Vi lærer mye nyttig, sier Birgit...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

– Dagens oppdragelse gjør barna mindre robuste

Det er én ting som fungerer for å gjøre barn mer robuste, sier forsker.

Kan vi noen gang bli kvitt mobbing?

Andelen elever som opplever mobbing øker for andre år på rad. – Det er urovekkende, og uansett hvor godt vi jobber, vil ...

Mer lek for de yngste elevene på skolen

Tidlig læring danner grunnlaget for å klare seg godt i skoleløpet – men måten barna lærer på er også avgjørende.

Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre o...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøs...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

– Foreldre kan ha en stor betydning i arbeidet mot digital mobbing

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal finne ut om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når d...

Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva ...

Hvordan ser inkluderende praksis ut sett innenfra?

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan hovedsakelig barn og unge med særskilte læringsbehov og deres foreldre...

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Livsmestring på timeplanen - hvordan har det gått?

Hva betyr «livsmestring» i skolesammenheng? Hvordan er det tatt i bruk i skolen? Og kan det gis klarere anbefalinger for...

Viktigheten av sanser i lesingen

Den nye digitaliseringsstrategien har ført til en ny debatt om skjermtid og lesing i skolen. Det er andre spørsmål som e...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar fortel at ho høyrer barnehagetilsette ofte seier det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkje...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...