Se videre – motivasjon og fullføring i vgs

Hvordan påvirker elevenes opplevelse av læringsmiljøet deres motivasjon, psykiske helse og evne til å fullføre videregående opplæring? Er det noen psykososiale faktorer som kan identifiseres som særlig viktige? Det prøver vi å finne ut at i forskningsprosjektet Se videre.

Publisert Sist oppdatert
Vgs-elev som ser rett i kamera og smiler. Sitter foran en skjerm, med en blyant i hånden og medelever i et klasserom i bakgrunnen.
Se videre undersøker også noen individvariabler som etnisitet, støtte hjemmefra, foreldres utdanningsnivå, akademisk selvoppfatning og tidligere skoleprestasjoner, som tidligere forskning har vist at har betydning. Foto: iStock.

Selv om det ser ut til at de fleste elever trives godt på skolen i Norge, vet vi at en del ungdommer strever med stress, psykiske helseutfordringer og varierende skolemotivasjon. Frafallsproblematikken er velkjent, men den er kompleks og har mange ubesvarte spørsmål. I Se videre-prosjektet skal vi undersøke sosiale, emosjonelle og faglige faktorer i videregående skole som kan påvirke motivasjon, psykisk helse og fullføring. Vi vil også inkludere noen individvariabler (som etnisitet, støtte hjemmefra, foreldres utdanningsnivå, akademisk selvoppfatning og tidligere skoleprestasjoner) som tidligere forskning har vist at har betydning. 

Longitudinelt design 

Se videre-prosjektet er en longitudinell panelstudie, dvs. at forskerne følger det samme elevutvalget over noe tid. Elevene inviteres til å svare på tre digitale spørreundersøkelser i løpet av de to første årene på videregående skole, og disse svarene kobles med registerdata fra Rogaland fylkeskommune, om karakterer, fravær og fullføring vs. frafall. 

I norsk sammenheng finnes det svært lite longitudinell forskning om læringsmiljø i videregående skole. Med et longitudinelt design vil vi få muligheten til å se hvordan forhold kan endre seg over tid, og vi vil kunne få indikasjoner på årsakssammenhenger, f.eks. indikasjoner på hva som påvirker elevenes motivasjon eller hva som kan være viktige psykososiale risikofaktorer for frafall. 

1500 Vg1-elever ved syv videregående skoler i Rogaland deltar i Se videre-prosjektet. Skolene i utvalget bestemmes ut fra kriterier om balanse mellom yrkesfag og studieforberedende, variasjon i inntakskrav og geografisk spredning. 

Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning (NSD). 

Resultater 

Prosjektet har ikke til hensikt å sammenligne eller «rangere» skoler, men vil se nærmere på hvilke forhold som (uavhengig av skoletilhørighet) ser ut til å være særlig viktig for elevenes motivasjon, mentale helse og læringsutbytte/fullføring. 

Resultatene vil publiseres og presenteres i nasjonale og internasjonale fora. Skolene som deltar i prosjektet får tilbud en egen presentasjon på sin skole. 

Prosjektledelse

Se videre-prosjektet er en del av programområdet "Læringsmiljø og psykisk helse" ved Læringsmiljøsenteret. Professor Edvin Bru er leder for programområdet. Doktorgradsstipendiat Maren Stabel Tvedt har det daglige ansvaret for Se videre-prosjektet. 

Kontaktperson i Rogaland fylkeskommune er seniorrådgiver Elin Svensen

Kontakt doktorgradsstipendiat Maren Stabel Tvedt hvis du har spørsmål om prosjektet. Kontaktinfo finner du under.

Disse jobber med Se videre-prosjektet:

førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i pedagogisk psykologi
51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Seniorrådgiver
51832991
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger