Hopp til hovedinnhold

Kompetanseutvikling i barnehage, skole og PPT

Læringsmiljøsenteret tilbyr kompetanseutvikling for å skape trygge og gode barnehage- og skolemiljøer. Tilbudet kan benyttes som en del av REKOM, DEKOM og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Publisert: Endret:
Fakta om kompetanseutviklingen
Moduler

Tilbudet er organisert i 5 moduler for barnehage og 5 for skole. Modulene kan settes sammen på ulike måter.

REKOM, DEKOM og Kompetanseløftet

Tilbudet kan benyttes som en del av REKOM, DEKOM og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Kontakt oss

E-post: laringsmiljosenteret@uis.no Telefon: 51 83 29 00

Tilbud om kompetanseutvikling

Tilbudet er organisert i moduler som kan settes sammen på ulike måter. Barnehagen, skolen og PPT kan på den måten velge sin egen vei inn i kompetanseløpet. Alle modulene bygger på erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer læringsmiljøets kvalitet. 

For å sikre at tilbudet innrettes mot barnehagen og skolens behov, muligheter og kapasitet, gjennomføres ståstedsanalyser i forkant. Sammen utvikler vi også en plan for implementering. I etterkant av valgte moduler, vil vi sammen evaluere resultatene av utviklingsarbeidet. Kompetanseutviklingstilbudene kan benyttes som en del av REKOM, DEKOM og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Pris

Pristilbud gis på forespørsel. Send en e-post: laringsmiljosenteret@uis.no

Gjennomføring

Arbeidsmåtene vil avklares ut fra resultatene i ståstedsanalyser og ses i sammenheng med en implementeringsplan vi har utviklet sammen. Modulene vil kunne bli gjennomført som fysiske samlinger, digitale forelesninger og nettveiledning.

De fleste modulene vil kunne gjennomføres i løpet av ett år, men det vil være lokale tilpasninger.

Utviklingen av Modulene

Hvordan senteret ser på utvikling av modulene

De viktigste stikkordene for arbeidet med modulene er partnerskap, ståstedsanalyse, implementering og evaluering.

En dame og en mann snakker sammen. Kontorhylle i bakgrunnen.
Læringsmiljøsenteret kan delta i en dialog underveis i valg av tema for kompetanseutvikling. Foto: iStock.

1. Partnerskap

Samarbeidet Læringsmiljøsenteret inngår med kommuner, PPT, barnehager, skoler eller grupper av barnehager og skoler for å bidra til kompetanseutvikling innen temaområdene er et partnerskap. I dette samarbeidet har ledelsen av kommune, barnehage eller skole ansvar for det interne arbeidet for kompetanseutvikling i sine institusjoner. Læringsmiljøsenteret har ansvar for at det faglige innholdet er forskningsbasert og tilrettelagt slik at det har relevans for de utfordringene barnehagen, skolen og PPT møter.

I dette partnerskapet møtes fagpersoner med røtter i ulike kulturer; den praktiske barnehagen og skolen, og den akademiske med et teoretisk- og forskningsfokus. Denne forskjelligheten har potensiale til utvikling av ny kunnskap både i barnehager, skoler, PPT og i universitetet. Det krever respekt for hverandres erfaringsverden, avklaring av roller og et ønske om å lære av hverandre.

2. Ståstedsanalyse

Før en kompetanseutvikling starter, gjøres et forarbeid med en analyse. Målet er å avdekke behov for utvikling, slik at innsatsen rettes mot områdene som oppleves relevant.

Læringsmiljøsenteret kan delta i en dialog underveis i valg av tema for kompetanseutvikling. Senterets tilbud har en faglig oppbygging, men det kan gjøres justeringer for å tilpasse lokale behov.

3. Implementering

Implementering viser til arbeidet som må gjøres lokalt i barnehagen eller skolen for at innsatsen med kompetanseutvikling skal utgjøre en forskjell.

Å omsette teoretisk baserte modeller og forskningsbaserte konsept til praksis, innebærer en læringsprosess hos alle involverte. Det krever at alle ansatte er innstilt på å se på/vurdere egen praksis i samarbeid med kolleger, og er åpne for å utvikle sin praksis.

Arbeidet krever kollektiv innsats over tid, og vilje til samarbeid internt for å gjøre noe annet enn det en vanligvis gjør. Arbeidet pågår så lenge at det nye blir måten en arbeider i fortsettelsen.

Arbeidet krever god ledelse og organisering for å finne tid og å sikre at arbeidet gjøres på en god nok måte.

Læringsmiljøsenteret kan inngå som ekstern støtte i denne prosessen.

4. Evaluering

I etterkant ønsker Læringsmiljøsenteret at det gjøres en vurdering av om utviklingsarbeidet har ført til ønsket resultat. Utgangspunktet er den opprinnelige planen ut fra ståstedsanalysen og gjennomføring av implementeringsarbeidet.

Innhold og form på arbeidet er én faktor, hvordan kollegiet har forstått og tatt i bruk nytt innhold, er en annen, hvordan arbeidet er blitt ledet og organisert er en tredje faktor. Det er også relevant å vurdere hvordan interne forhold har fremmet eller hemmet arbeidet underveis.

I et partnerskap vil det også være aktuelt å evaluere selve samarbeidet mellom partnerne, med tanke på læring og videre utvikling som partnere.

barnehage

Ledelse av et trygt og godt barnehagemiljø

Modulen gir en innføring i ledelse av arbeidet med å skape et trygt og godt barnehagemiljø.

Et av temaene i modulen er kvalitet i relasjoner og samarbeid. Foto: iStock.

I denne modulen er det utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og ledelse av utviklingsprosesser som vil bli vektlagt. Videre vil det å skape gode team og strukturer for veiledning, tilbakemeldinger og implementering stå sentralt.

Blant temaene som blir arbeidet med er kvalitet i relasjoner og det å lede i tråd med samfunnsmandatet gitt i barnehageloven og spesifisert i Rammeplan for barnehagen. Dette innebærer utvikling av personalets relasjonskompetanse, relasjoner mellom voksne og barn, personalsamarbeid og samarbeid med foreldrene.

Temaer i modulen

 • Ledelse av et trygt og godt barnehagemiljø
 • Kvalitet i relasjoner og samarbeid
 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Ledelse av utviklingsprosesser
 • Implementering
Barnehage

Livsmestring

Denne modulen skal bidra til kunnskap om barnas muligheter for livsmestring i barnehagen.

Vennskap og fellesskap er ett av temaene i modulen. Foto: iStock.

Modulen vil gi en innsikt og forståelse om hva livsmestring er, og hvordan ansatte kan fremme livsmestring og livsglede hos barn i barnehagen.  Det faglige innholdet skal belyse sentrale kontekstuelle faktorer som har betydning for utvikling av livsmestring.

I Rammeplan for barnehagen vektlegges begrepet livsmestring. Dette tydeliggjør barnehagens helsefremmende og forebyggende funksjon for å forbedre fysisk og psykisk helse. 

Temaer i modulen

 • Fysisk og psykisk helse
 • Omsorg og relasjoner
 • Vennskap og fellesskap
Barnehage

Begynnende mobbeatferd

Modulen gir en innføring i arbeidet med forebygging av krenkelser og mobbing.

Et tema i modulen er definisjoner av mobbeatferd og krenkelser i barnehagekontekst. Foto: iStock.

Rammeplan for barnehagen pålegger barnehagen å fremme vennskap og fellesskap, og at den skal arbeide med forebygging av krenkelser og mobbing. Ansatte skal kunne stoppe, håndtere og følge opp dersom slike handlinger oppstår. Barnehagene må vite hvordan de skal forebygge, og hvilke prinsipper som ligger til grunn for dette. Dette forutsetter at de ansatte har forståelse for begrepene og kjenner mekanismer som driver fram mobbeatferd. 

Temaer i modulen

Temaforståelse og viktige definisjoner

 • Definisjoner av mobbeatferd og krenkelser i barnehagekontekst
 • Hvordan forstår vi disse mekanismene i tidlig alder?
 • Ulike former for mobbing

Konsekvenser av mobbing

 • Risiko for utviklingsvansker

Forebygging

 • Autoritative voksne
 • Utvikling av autoritative klima

Håndtering av hendelser

 • Hva gjør vi når mobbing og krenkelser oppstår
 • Hvordan følges dette opp
 • Refleksjoner i personalet
Barnehage

Fysisk læringsmiljø i barnehagen

Barnehagens fysiske miljø signaliserer hvilke aktiviteter og lek som kan foregå, og hvordan rommene kan brukes.

Organisering av rom, materiell og tid er et av flere temaer i denne modulen. Foto: iStock.

Barnehagens fysiske miljø er omtalt i Rammeplan for barnehager, hvor det uttales at barnehagene skal ha et fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling. Det vises til fysisk miljø som et areal hvor lek og aktiviteter kan foregå og hvor det er tilgang til leker og materiell.  Utformingen av barnehagens rom og utvalget av leker og materiell legger rammene for barns daglige erfaringsmuligheter i barnehagen.

I tillegg utgjør personalets organisering av tiden gjennom dagsrytmen en struktur som legger premisser for hvilke aktiviteter og hvilke former for lek som kan foregå på hvilke rom, og til bestemte tider.  Gjennom inndelingen av dagen i fastlagte sekvenser foregår en rangering av ulike gjøremål som verdsettes ved å gi disse en tildelt tidsramme og som oftest knyttet til bestemte rom eller deler av et rom.  Vektlegging av hvor mye tid det avsettes til lek i henholdsvis inne- og utemiljøet, samt personalets posisjonering i rom og tid, gir barn ulike forutsetninger for å inngå i lek og samspill med andre barn og med voksne.

Temaer i modulen

 • Barn, rom og relasjoner
 • Organisering av rom, materiell og tid
 • Leker og materiell
 • Et inkluderende lekemiljø
Barnehage

Lekbasert læring for de eldste i barnehagen

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske og mestre.

Lekbasert læring er et av flere tema i denne modulen. Foto: iStock.

Barn i barnehagealder lærer best gjennom lek. Barn har en naturlig søken etter mening, og deres interesse for sammenheng og mening gjør hverdagen full av muligheter for læring. Barnehageansattes deltakelse, veiledning og støtte i leken kan være svært frigjørende for barn. Hverdagslige lekbaserte aktiviteter gir rike muligheter for stimulering innen mange områder.

Teori og forskning knyttet til Lekbasert læring (Playful Learning) framhever to former for lek som særlig viktige: fri lek og veiledet lek. Barns frie lek er spontan og uten voksenstyring. For de eldste i barnehagen kan barnehageansatte utvide denne læringsmuligheten ved å tilføre veiledet lek. De har da med seg materialer, leker eller aktiviteter for barna, og vektlegger barns medvirkning i gjennomføringen.

Forskning innen lekbasert læring viser at barn lærer best når de er aktive og engasjerte, når de opplever mening og når de er i interaksjon eller samspill med andre. Lekbasert læring samstemmer i stor grad med et sosiokulturelt perspektiv på læring. Læring skjer gjennom samhandling og i en kontekst, og oppstår i situasjoner som har med relasjoner mellom mennesker å gjøre.

Temaer i modulen

 • Lekbasert læring
 • Trygge og varme relasjoner
 • Sosial kompetanse
 • Selvregulering
Skole

Trygt og godt skolemiljø

Viktige forutsetninger for å etablere og opprettholde et trygt og godt skolemiljø handler om klasseledelse, relasjonsarbeid og foreldresamarbeid.

Klasseledelse er et viktig tema i denne modulen. Foto: iStock.

Gjennom modulen vil personalet vil få kunnskap og trening i å utøve god klasseledelse med vekt på å gi elevene emosjonell støtte og læringsstøtte, samt god organisering for læring. Relasjonsbygging, både mellom voksne og elever, men også elever imellom er også viktige brikker som vil bli gjennomgått. I tillegg vil vi diskutere hvordan foreldre kan involveres i skolens systematiske arbeid for et trygt og godt skolemiljø, med vekt på gode strukturer og relasjoner.

Temaer i modulen

Klasseledelse

Arbeid med klasseledelse tar utgangspunkt i god klasseromsinteraksjon mellom lærer og elev. Faktorer som blir belyst er blant annet autoritative ledelse, emosjonell støtte, organisering for læring, og læringsstøtte.

Relasjonsarbeid

Denne delen av modulen vil inneholde både teori og konkrete verktøy for å kartlegge relasjonelle forhold i en klasse. I tillegg vil vi gå gjennom modeller for å utvikle strategier og tiltak for å bedre relasjoner mellom elever og mellom elever og voksne.

Foreldresamarbeid

Vil handle om å involvere foreldre i arbeid både på individ-, klasse- og skolenivå. Det handler både om hvordan foreldre kan bidra i det forebyggende arbeidet på skolen, men også i konkrete saker hvor elever ikke har det trygt og godt på skolen.

Skole

Kapittel 9 A i praksis

Modulen gir en innføring i hvordan lovverket rundt kapittel 9A i opplæringsloven kan omsettes til god praksis.

Denne modulen ser blant annet nærmere på hvordan man kan støtte elever som har vært involvert i mobbing. Foto: iStock.

De nye lovendringene rundt kapittel 9A i opplæringsloven kan være krevende å omsette til god praksis. Modulen tar utgangspunkt i kapittel 9 A , og tilhørende rundskriv Skolemiljø Udir 3 – 2017. I den enkelte kommune og på den enkelte skole må lovverket både forstås, tolkes og omsettes til god pedagogisk praksis.

Modulen er tiltenkt skoleeiere og skoleledere innenfor samme kommune, eller regionale område. Det er skoleeier som har hovedansvaret for at den enkelte elev har et trygt og godt skolemiljø i sin kommune, og plikter å ha et forsvarlig system som sikrer at lovverket blir fulgt (§ 13-10). Et godt samarbeid mellom skoleeier og skoleledelse er nødvendig for å utvikle en praksis på den enkelte skole som ivaretar elevens rettigheter.

Det er store ulikheter i kvaliteten på skolemiljøet mellom skoler, og internt på den enkelte skole. Å legge til rette for at skoler kan lære sammen og av hverandre, er et viktig prinsipp for dette utviklingsarbeidet.

Temaer i modulen

Implementering

 • Hvordan man omsetter kap. 9 A til god praksis

Lovverk, krenkelser, mobbing

 • Kunnskap om kap. 9 A
 • Kunnskap om krenkelser og mobbing

Sårbare grupper

 • Elever som kan være spesielt utsatt for krenkelser og mobbing, og konsekvensene av dette

Rehabilitering etter krenkelser og mobbing

 • Hvordan støtte elever som har vært involvert i mobbing

Rehabilitering av læringsmiljøet

 • Hvordan etablere og vedlikeholde et inkluderende læringsmiljø
Skole

Innsatsteam mot mobbing

Gjennom denne modulen ønsker senteret i samarbeid med skolene å opprette innsatsteam mot mobbing.

I denne modulen vil du blant annet lære om stoppsamtaler. Foto: iStock.

Minst 5 prosent av elevene i grunnskolen oppgir at de mobbes regelmessig, og den enkelte skole trenger god kompetanse for å få ned dette tallet. Gjennom tilbud om kompetanseutvikling, og i samarbeid med skolene, har denne modulen som mål at skolenkan opprette innsatsteam mot mobbing.

Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM) består av 3-6 ansatte avhengig av skolens størrelse, og skal være en ressurs i skolens arbeid relatert til opplæringslovens kapittel 9A når det gjelder mobbing, spesielt avdekking, tiltak og gjenoppretting.

SIM er aktuelt både for grunnskoler og videregående skoler.

Temaer i modulen

 • Mobbingens psykologi: definisjon, basismekanismer og konsekvenser av mobbing
 • Aktivitetsplikten: delpliktene og oppgavene til teamet, rektor og de ansatte
 • Avdekking av mobbing: Spekter og andre metoder
 • Tiltak: stoppsamtaler
 • Erfaringsdeling: basert på arbeid mellom samlingene deler teamene sine erfaringer
 • Komplekse saker: avdekking i kompliserte, gamle og konfliktfylte saker
 • SNU-metoden og varianter av denne
 • Gjenoppbygging: individuell støtte og miljøtiltak i klassen. Arbeid med foreldregruppa
Skole

Livsmestring

Folkehelse og livsmestring er ett av tre hovedtema i den overordnede delen av læreplanen. Gjennom denne modulen gis det en innføring i hva livsmestring er, og ulike strategier som kan brukes i dette arbeidet.

Å kunne møte problemer og utfordringer i livet og i skolen er et viktig tema i denne modulen. Foto: iStock.

Livsmestring i skolen

Hvorfor har livsmestring blitt et viktig tverrfaglig tema i den nye lærerplanen? Hvilke utfordringer ser vi knyttet til psykisk helse og livsmestring for skolebarn og ungdom? Hva er stress og hvorfor koples det på psykisk helse og livsmestring? Hva gjør skolen til en naturlig bidragsyter i arbeidet med disse temaene?

Stress

Hva er stress? Hvorfor blir noen elever stresset i noen situasjoner og andre ikke? I følge Lazarus kognitive transaksjonsteori kan stress defineres som "en opplevelse av at krav overstyrer de individuelle og sosiale ressursene man er i stand til å mobilisere for å håndtere kravet eller situasjonen" (Lazarus, 1991, 2006, Lazarus & Folkman, 1984). Slik kan stress beskrives som en form for opplevd overbelastning. Mestringsstrategier som gjør at man opplever å kunne møte slike krav, kan bidra til å snu opplevd belastning til opplevd mestring og læring.

Viktigheten av sosiale relasjoner

Temaet vektlegger viktigheten av gode relasjoner gjennom hele livet for økt følelse av trygghet, utvikling og læring. Hva skal til for å kunne etablere og beholde gode relasjoner? Kunnskap og ferdigheter om det å søke støtte eller hjelp når det er nødvendig, og å inkludere seg selv og sine medelever, ta sosialt ansvar for seg selv og andre, samt å søke og gi sosial støtte.

Oppmerksomt nærvær (mindfulness)

I dagens skole rapporterer elever om høyere grad av stress. En av årsakene som mange peker på er skolerelaterte utfordringer. Oppmerksomt nærvær er mental trening som gir elever redskap for å redusere bekymring og grubling, i tillegg til å gi dem konsentrasjon til læringsarbeid. Oppmerksomhetstrening er basert på oppmerksomt nærvær eller mindfulness, og det handler om å trene på å være tilstede i øyeblikket, for eksempel i læringsøyeblikket eller i vurderingsøyeblikk, uten å la seg distrahere av forstyrrende tanker eller følelser som «jeg klarer det aldri» eller «jeg kan jo ikke matte».

Å kunne møte problemer og utfordringer i livet og i skolen

Å møte utfordringer og problemer på en systematisk måte er viktig for å redusere opplevd stress. For å kunne håndtere et slikt stress, er det viktig å forstå hva som oppleves som et problem, hvorfor problemet oppstår, hvilke valgmuligheter har man i løsningen av det og hvilke konsekvenser gir dette på kort og lang sikt.

Forstå og håndtere følelser

Emosjonell kompetanse handler blant annet om å forstå at våre tanker påvirker våre følelser, og at dette igjen påvirker handling eller atferd. Emosjonell selvregulering innebærer å øke kompetanse og bevissthet om hvordan tanker påvirker følelser og hvordan vi kan endre følelser, gjennom å endre tanker. Fokuset settes på ferdigheter for å øke elevenes opplevelse av positive følelser og ferdigheter for å håndtere vanskelige følelser på en god måte.

Motivasjon

Å tro på egne evner er viktig for å kunne løse utfordringer både som barn og ungdom, men også senere i livet. Slik blir det viktig i skolesammenheng og sette fokus på hvordan elevenes tro på at de kan klare, faktisk påvirker om de klarer. Elevers motivasjon for læring kan styrkes gjennom kompetanse om egenutvikling og læringens nytteverdi. Det å bruke sitt eget ståsted i læring, som utgangspunkt for videre læring er viktig. Det å sammenlikne seg med andres prestasjoner vil i mange situasjoner kun være demotiverende.

Skole

Medborgerskap

Denne modulen skal bidra til kunnskap om tilhørighet, vennskap og inkludering i ordinære klasser med mangfold av elever.

Relasjoner og vennskap er et av flere tema i modulen. Foto: iStock.

Samfunnet preges av et større mangfold i skole og arbeidsliv. For skolen innebærer dette blant annet klasser med elever som har kort botid i Norge, flerkulturelle elever og flyktninger. Her møter skolen nye utfordringer - og muligheter.

Medborgerskap handler om å skape tilhørighet, vennskap og inkludering i ordinære klasser med mangfold av elever. Medborgerskap og demokrati er også nedfelt i overordnet del av læreplanen.

Det vil bli lagt vekt på hvordan lærere kan legge til rette for å utvikle gode inkluderende fellesskap på skolen og i klasser.

Modulens innhold er i hovedsak rettet mot lærere og ledere på  ungdomstrinnet og i videregående skole.

Temaer i modulen

Mangfold og inkludering

Forskjellighet som utgangspunkt for tilhørighet. Et ressursperspektiv.

Relasjoner og vennskap

Skolen og klassen som arenaer for fellesskap.

Inkludering som utfordring

Mobbing, marginalisering, fordommer og traumer.

Flerkulturelt arbeid

Premisser i lovverk, læreplaner og andre offentlige dokumenter.

Skolemiljø og læringsmiljø være gjennomgående i hele modulen.

Forskningsnyheter fra Læringsmiljøsenteret

Hva er det som svikter når elever vurderer å slutte på skolen?

Ny studie fra Læringsmiljøsenteret ser nærmere på prosessen hos videregående-elever som tenker på å slutte.

«One size does not fit all»: Kompetanseutvikling av lederskap i klasserommet bør differensieres

En ny studie fra Læringsmiljøsenteret viser stor variasjon i undervisningsstøtten til elever på ungdomstrinnet. Resultat...

Hvor inkluderende er egentlig innføringsklasser og lignende språktiltak for nyankomne elever?

Forskere ved Læringsmiljøsenteret har sett nærmere på språklæringstiltakene for nyankomne elever og stiller seg noe krit...

«Kurs» i førstehjelp med Henry-dukken var effektiv læring for barnehagebarn

Studie fra Læringsmiljøsenteret viser at barn som deltok i Henry-opplegget ble mer i stand til å håndtere mindre skader ...

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro. Dette ser ut til å v...

Land som gjør det bra i PISA-undersøkelsen har én ting felles: Høy grad av likestilling

Det mest gjennomgående ved land som er «skolevinnere» er hvor likestilt kjønnene i befolkningen er. Forsker Janine Campb...

Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning

Endringsarbeid i barnehage og skole er ofte krevende. Implementeringsteori kan være en nyttig ressurs for å lykkes i dis...

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Forskningsnyheter

Læringsmiljøsenteret jobber for et trygt og godt læringsmiljø i barnehage og skole, gjennom å forske, undervise og formi...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og unge. Den fungerer like...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Slik kan du hjelpe elever tilbake til skolen

Disse tiltakene kan få elever som sitter hjemme til å komme tilbake på skolebenken.

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Impact case: Agderprosjektet

Forskere ved UiS har utviklet og testet lekbaserte læringsaktiviteter for barn som går siste året i barnehagen. Det er e...

– SFO må få høyere status

SFO skal få rammeplan. Endelig, vil mange si. Men hva bør SFO være?

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske barnehager.

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre

For ungdom mellom 10 og 15 år henger tilhørighet sterkt sammen med psykisk helse. Særlig for elever med innvandrerbakgru...

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten Braak.

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Engasjerte elever lærer mer og er mer fornøyde med livet sitt

Motiverte elever lærer mer, men noen kjeder seg sånn på skolen at de risikerer å droppe ut. Hva er egentlig engasjerende...

Hvordan vet du om barnet ditt går i en god barnehage?

Over 90 prosent av norske barn går i barnehage, men hvordan vet man at barnehagen er god? UiS-forskere svarer på hva som...

Elever ønsker at lærere skal forstå læringsmiljøet med deres øyne

Elever i videregående synes det er fint å bli tatt på alvor og mener kartleggingsverktøyet Spekter kan hjelpe til et bed...

Mindfulness kan dempe stress på skolen

Kunnskap og øvelser i mindfulness kan gjøre at skoleelever takler stress bedre, viser en studie.

Læring for livet

I Læring for livet setter vi søkelys på aktuelle tema innenfor barnehage- og skolefeltet. Forskere, fagpersoner og praks...

Kan personlige bøker være bra for barns lesing?

Selv om personlige bøker er stort i mange land, er konseptet nytt her til lands. Men kan det bidra til å støtte barns le...

Psykiske problemer er tabu blant unge

Frykt for ryktespredning hindrer mange unge i å søke hjelp for mentale problemer. Det forteller ungdom i en studie.

Dukken Henry sørger for at barnehagebarn kan redde liv

Også små barn kan lære å gi førstehjelp.

Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen

Den fysiske avstanden er avgjørende for hvor godt skolen og helsesykepleieren samarbeider.

Hefte: Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

Heftet gir anbefalinger for hvordan skoler, lærere og foreldre kan arbeide for å forebygge digital mobbing.

Podkast: Læringsmiljø i skole og barnehage

Læringsmiljøsenteret har lansert sin nye podkast! Første episode handler om konsekvenser av mobbing.

Lærere som støtter elevene faglig trives bedre på jobben

En av tre lærere sier de utvikler seg innen faglig støtte til elevene. Lærerne som opplevde fremgang er mer fornøyde med...

Norske lærarar er gode på utvikling av positive læringsmiljø

Lærarar i Noreg er generelt dyktige til å utvikle positive læringsmiljø og organisere undervisninga i klasserommet. Men ...

Observerer vi det vi er ute etter å observere på en pålitelig måte?

Denne studien undersøker om observasjonsinstrumentet CLASS-S kan brukes i forbindelse med observasjoner i norske ungdoms...

Lærere på ungdomsskolen lærer mye av hverandre

Samarbeid mellom lærere er vel så viktig som egen innsats for at ungdomsskolelærere skal bli enda bedre pedagoger.

God klasseledelse henger sammen med jobbtilfredshet

En studie basert på data fra CIESL-prosjektet viser at lærere som er skårer høyt på emosjonell støtte, klasseromsorganis...

Elevenes engasjement i skolen

Elevengasjement handler blant annet om elevenes interesse, entusiasme, deltakelse og involvering i skolen og i skolearbe...

Elever opplevde bedre læringsstøtte fra lærerne

En ny studie tyder på en liten gruppe elever (ca. 10 prosent) opplevde forbedring i lærernes læringsstøtte i perioden sk...

Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og skoler kan bidra til å bringe akademia og praksisfeltet nærmere hverandre, med...