Bok: Implementering

Sammenfattende norsk litteratur om implementering har vært en mangelvare. Boka «Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis» gir en forskningsbasert oversikt over temaet. Dosent Pål Roland og førsteamanuensis Elsa Westergård har vært redaktører.

Published Endret
Fakta

Tittel: Implementering: å omsette teorier aktiviteter og strukturer i praksis

Redaktører: Pål Roland og Elsa Westergård

Forlag: Universitetsforlaget

ISBN: 9788215024721

År: 2015

Sider: 192

Bestill

Bestill boka via din lokale bokhandel eller direkte fra forlaget

Omslag til boka Implementering
Boka gir en forskningsbasert oversikt over temaet, samtidig som det relateres til andre fagområder som ledelse, klasseledelse, kapasitet, organisasjonskultur, foreldre-skole-samarbeid og skolevegring. Omslag: Universitetsforlaget.

Implementering har fått mer oppmerksomhet de siste tiårene innen mange fagområder, som for eksempel pedagogikk, spesialpedagogikk, helse, psykologi osv. Kort fortalt handler implementering om å omsette teorier, aktiviteter og strukturer til praksisfeltet.

Forskningsbasert oversikt over implementering

Boka Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis gir en forskningsbasert oversikt over temaet, samtidig som det relateres til andre fagområder som ledelse, klasseledelse, kapasitet, organisasjonskultur, foreldre-skole-samarbeid og skolevegring.

Boka er delt inn i en teoretisk del, en praktisk del og et appendiks. Selv om kapitlene i enkelte tilfeller referer til hverandre, er boka bygd opp slik at de ulike kapitlene kan leses hver for seg. Siste del i boka gir en beskrivelse av metodikk som kan anvendes i disse endringsprosessene.

Målgruppen for boka, som er godkjent som vitenskapelig antologi, er utdanningsforskere, masterstudenter, skoleledere og lærere.

Dosent Pål Roland og førsteamanuensis Elsa Westergård ved Læringsmiljøsenteret har vært redaktører for boka, mens andre bidragsytere er Ulf Blossing, Sigrun K. Ertesvåg, Unni V. Midthassel, Constance Oterkiil, Janne Støen, Trude Havik og May Irene Furunes.

Kapitteloversikt

 • Forord av Ulf Blossing
 • Ulike perspektiver på implementering av Elsa Westergård og Pål Roland (innledning)
 • Hva er implementering? av Pål Roland 
 • Praksis basert på forskning – ein utopi? av Sigrun K. Ertesvåg
 • Kapasitetsbygging på ulike nivåer av Tonje Constance Oterkiil
 • Skolekulturen og implementeringsarbeidet av Janne Støen og Unni Vere Midthassel
 • Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering? av Pål Roland
 • Skolelederes rolle og implementeringsprosessen av Unni Vere Midthassel
 • Ledelse, samarbeid og elevstøtte i skolen av May Irene Furunes og Sigrun K. Ertesvåg
 • Implementering av "den utfordrende samtalen" mellom foreldre og lærere av Elsa Westergård
 • Implementering av forebyggende tiltak mot skolevegring av Trude Havik
 • Metodikk for implementering av Pål Roland og Elsa Westergård (appendiks)

Forskning om implementering

Roland og Westergård er med i forskningsgruppen for innovasjon ved Læringsmiljøsenteret. Gruppen har jobbet med forskning på implementering i mer enn ti år, og de som bidrar med kapittel i boka har tilknytning til forskergruppen eller Læringsmiljøsenteret. I boka knyttes forskningen fra forskergruppen til ny internasjonal forskning.

Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis utgjør en del av det teoretiske grunnlaget for forskningsprosjektet CIESL (Classroom interaction for enhanced student learning). CIESL er et FINNUT-prosjekt støttet av Forskningsrådet (2014–2018). Dette forskningsprosjektet omhandler blant annet hvordan teorier om klasseledelse kan omsettes til hverdagspraksisen og gjennom det forbedre kvaliteten i undervisningen.

Ansatte ved UiS som har bidratt til boka

Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832935
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i pedagogikk
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Ekstern uten utbetaling
51832918
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i psykologi
51832952
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning