Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette var på høy tid, mens andre synes at en nasjonal rammeplan er unødvendig styring av noe som allerede fungerer godt på lokalt nivå.

Published Sist oppdatert

Fem barn hopper tau. To voksne følger med på leken.
Tilstedeværelsen på SFO påvirker barns utvikling og læring. Gjennom lek og andre aktiviteter kan barn utvikle vennskap for livet, føle tilhørighet, oppleve livsmestring og utvikle selvtillit. Foto: Gettyimages/SolStock.

Uansett hva vi måtte mene, så er innføringen av en nasjonal rammeplan for SFO et tydelig signal om at SFO er viktig. For SFO er viktig! En entusiastisk SFO-leder i en stor norsk kommune uttrykte det slik: Hva er vel skolen uten SFO?

En viktig arena

Selvfølgelig er skolen mye, også uten SFO. Men at SFO kan gjøre skolen rikere, bør det ikke være noen tvil om. SFO er først og fremst en svært viktig arena i barns liv, men også en viktig arena i samfunnet. Der hvor SFO er organisert som en del av skolens virksomhet, er SFO også en sentral arena i skolen. Til tross for at ansatte på SFO utgjør en betydelig ressurs, varierer det i hvilken grad denne ressursen anerkjennes og tas i bruk. Håpet er at den nasjonale rammeplanen representerer en endring, og at startskuddet er gått for et vel fortjent kvalitetsløft for barn og ansatte på SFO.

Portrett av Kari Stamland Gusfre
Teksten er skrevet av Kari Stamland Gusfre. Foto: Hege Mathisen.

Fundamentet for et godt liv

SFO er en viktig arena i barns liv fordi veldig mange barn tilbringer mye tid der. Tilstedeværelsen på SFO påvirker barns utvikling og læring, og det er avgjørende at påvirkningen blir god. Gjennom lek og andre aktiviteter kan barn utvikle vennskap for livet, føle tilhørighet, oppleve livsmestring og utvikle selvtillit; fundamentet for et godt liv. Mulighetene ligger der – muligheter som forvaltes av de voksne.

Mer enn noe annet er det kvaliteten på samhandlingen og relasjonene mellom de voksne og barna som avgjør om tida på SFO fremmer helse, trivsel og læring. Barn trenger voksne rundt seg som selv forstår at den viktigste faktoren i barnas liv er dem selv. Gjennom sin væremåte overfor barn påvirker de voksne både det enkelte barnet, men også hvordan barna er mot hverandre – på godt og vondt.

Kompetanseutvikling

Kunnskap om relasjonenes betydning, tilsier at ansatte på SFO må anerkjennes som ressurs. SFO-ansatte må bli en likeverdig part i profesjonsfellesskapet som utgjør laget rundt barna, og gis like muligheter til å delta i kompetanse- og organisasjonsutvikling. Et eksempel på hvorfor dette er så viktig er kapittel 9 A i Opplæringsloven. Barns rett til å ha et trygt og godt miljø, gjelder også på SFO. Kravet om å utøve nulltoleranse mot krenkelser og mobbing, samt pliktene til å følge med, gripe inn og varsle er regler de ansatte på SFO må forholde seg aktivt til. Det krever både kompetanse og reelle muligheter til å samarbeide med andre ansatte og foreldre. Et trygt og godt oppvekstmiljø er kun mulig dersom de voksne sammen praktiserer nulltoleranse ved å følge med, gripe inn og varsle.

Mange funksjoner

SFO er en viktig arena i samfunnet for at samfunnshjulet skal gå rundt. Det har blitt tydelig bekreftet under pandemien. SFO holder åpent, samme hva. SFO bidrar kraftig til at arbeidslivet for øvrig kan gå sin gang.

SFO har likevel og heldigvis en funksjon i samfunnet utover det å tilby tilsyn og omsorg. I følge Wendelborg m.fl. (2018) er ledere og ansatte på SFO relativt samstemte i at de viktigste oppgavene og aktivitetene for SFO er sosial læring, utvikling av vennskap mellom barn, tilsyn, omsorg og fri lek. Leken har en helt sentral plass i barns liv (Løndal, 2019). De mulighetene SFO har for å legge til rette for lek og vennskap utgjør derfor noe av egenarten ved SFO, selv om tyngdepunktet og relasjonen mellom lek og læring forstås noe ulikt mellom landets kommuner.

I Meld.St. 6 (2019-2020) løftes SFO fram en samfunnsarena som kan fremme inkludering, folkehelse og bidra til sosial utjevning. Realisering av så viktige samfunnsmål, krever at SFO-ansatte inkluderes i nasjonale og lokale ordninger for kompetanseutvikling.

En trygg og god start

SFO er en viktig arena i skolen der hvor SFO er en organisert som en del av skolens virksomhet. I veldig mange tilfeller starter barns skolekarriere på SFO. En god start varer livet ut, sies det. Starten på SFO er en gylden anledning til å gi barna en trygg og god start på skolen.

Hogsnes (2019) beskriver SFO-ansatte som viktige grensearbeidere i barnas liv, de som arbeider i overgangene mellom barnehage og skole og mellom SFO, skole og hjemmet. Fra tidlig morgen til langt på ettermiddagen er de der, og har muligheten til å lose barna trygt mellom barns verden av ulike arenaer. Grensearbeiderne må inkluderes i det viktige samarbeidet om barns beste. De må lyttes til, verdsettes og støttes, slik at SFO og skolen faktisk utnytter den viktige anledningen som starten på SFO er.

En betydelig ressurs

SFO-ansatte er en betydelig ressurs fordi mange av de ansatte også har en yrkesrolle som assistent i skolen. De følger ofte klasser, grupper og enkeltelever i flere år. Mens faglærere kommer og går og kontaktlærere byttes ut, kan assistentene utgjøre det stabile elementet for mange barn og unge, et anker for elever i sårbare situasjoner. La oss håpe at denne muligheten utnyttes godt, og at assistentene gis reelle muligheter og nødvendig kompetanse til å fylle rollen godt. La oss også håpe at assistentenes unike muligheter til å observere klasseromspraksis blir utnyttet, og at deres kunnskap om det de ser og erfarer etterspørres og lyttes til.

Anerkjennelse og kvalitetsløft

Omslag til boka Trygt og godt på SFO av Kari Stamland Gusfre og Ida Risanger SJursø. Utgitt på Cappelen Damm Akademisk i 2021.
Trygt og godt på SFO av Kari Stamland Gusfre og Ida Risanger Sjursø er en av fem titler i en serie om SFO. Omslag: Cappelen Damm Akademisk.

Jeg har latt meg inspirere, begeistre og imponere de to siste årene! Grunnen er at jeg sammen med gode kollegaer på UiS har fått være med på å tilby videreutdanning for AKS-ansatte i Oslo kommune. AKS (aktivitetsskolen) er betegnelsen Oslo og flere andre kommuner benytter på sin skolefritidsordning. Et stort knippe entusiastiske mennesker med brennende engasjement for barna og jobben sin på AKS, har gjennomført videreutdanning i en tid med store organisatoriske omveltninger grunnet pandemien. Dette til tross har de gjennomført videreutdanningen med stor innsats. Gjennom studiet har de vist hvordan tilgang til faglig fordypning og profesjonsutvikling setter i gang positive utviklingsprosesser på individuelt og kollektivt nivå.

Faktisk har dette arbeidet inspirert oss så mye at vi har fått skrivekløe. Fem rykende ferske fagbøker for ansatte på SFO eller AKS er i produksjon og kan snart skaffes fra Cappelen Damm Akademisk. Vårt inderlige ønske er at faglitteraturen skal bidra til anerkjennelse og kvalitetsløft for alle som arbeider på SFO eller AKS.

Tekst: Kari Stamland Gusfre. Teksten ble først publisert på Cappelen Damms nettsted.

Kort om bokserien:

Kari Stamland Gusfre er, sammen med Ida Risanger Sjursø, forfatter av boka Trygt og godt på SFO. Dette er en av fem bøker i serien Inkluderende leke- og læringsmiljø. Serien tar utgangspunkt i føringene i nasjonal rammeplan for SFO og setter søkelyset på begrepene inkludering, lek og læringsmiljø.

Serien inneholder også følgende titler:

Forfattere av bokserien om SFO:

Universitetslektor i pedagogikk psykologi
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Professor innen barnehagevitenskap
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833210
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Ekstern tilknyttet UiS
51833601
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Flere fagbøker fra Læringsmiljøsenteret

Ressursbok om ROBUST i revidert utgave

En ny utgave av ressursboken til undervisningsopplegget ROBUST kommer i løpet av første halvår 2024.

Bok: Sosial og emosjonell kompetanse i skolen

Boken tar for seg sentrale sosiale og emosjonelle kompetanser for elever på mellomtrinnet og i ungdomsskolen, og beskriv...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Bok: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Hvordan kan pedagogiske organisasjoner orientere seg i, organisere og drive komplekse endringsprosesser med kvalitet? De...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Bok: Hvordan arbeide med elevmangfold?

Hvordan kan man skape en bedre skole for en mangfoldig elevgruppe? Denne boka bidrar med flerfaglige perspektiver på det...

CLASS-S dimensjonsguide

Norsk oversettelse av Dimensjonsguiden som er tilpasset Classroom Assessment Scoring System (CLASS)-secondary. Bestillin...

Bokstart - prosjektevaluering

Forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo har utarbeidet en rapport som op...

Bok: Oppfølging etter mobbing

Veien tilbake til et trygt skolemiljø innebærer oppfølging og rehabilitering.

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Bok: Helhet og sammenheng på SFO

Helhet og sammenheng på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy kvalitet. Ny nasjonal ram...

Bok: Trygt og godt på SFO

Trygt og godt på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan bidra til å sikre barn et trygt og godt oppvekstmiljø i næ...

Bok: Fysisk miljø på SFO

Fysisk miljø på SFO handler om hvordan utformingen av det fysiske miljøet skaper betingelser for lek, og hvordan man kan...

Bok: Relasjoner, lek og læring på SFO

Relasjoner, lek og læring på SFO handler om sammenhengene mellom relasjonskvaliteten og leke- og læringsmiljøet på SFO. ...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og unge. Den fungerer like...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

Bok: Trygt og godt i barnehagen

Boken er skrevet med utgangspunkt i kapittel VIII i barnehageloven, og forfatterne presenterer og utdyper ulike sider ve...

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske barnehager.

Bok: Implementering av endringsprosesser i barnehagen

Hvilke faktorer som må være på plass for å sikre en høy implementeringskvalitet i barnehagen?

Bok: Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

Ledelse av endringsarbeid i barnehagen er ei bok for alle som ynskjer å arbeide forskingsbasert i barnehage; forskarar, ...

Bok: Implementering

Sammenfattende norsk litteratur om implementering har vært en mangelvare. Boka «Implementering. Å omsette teorier, aktiv...

Bok: Problemløsningsmodeller

Boka "Problemløsningsmodeller" handler om kollektive atferdsvansker, dvs. der grupper eller klasser har utviklet en nega...

Bok: Psykisk helse i skolen

Redaktørene bak boka "Psykisk helse i skolen" er professor Edvin Bru, professor Ella Cosmovici Idsøe og førsteamanuensi...

Bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling

Professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret er en av redaktørene for en bokserie om systematiske tiltak for å ...

Bok: Flyktningkompetent skole

Utfordringene som flyktningbarna kommer med, er krevende, og helt nødvendig at skolene er forberedt på.

Bok: Flyktningkompetent barnehage

Hvordan får nyankomne familier vite at barna har rett til barnehage? Barnehagens arbeid overfor flyktninger blir ekstra ...

Bok: Implementering av endringsarbeid i barnehagen

I barnehagesektoren får implementering større og større oppmerksomhet som en viktig del av endringsarbeidet. I denne bok...

Bok: Utvikling, lek og læring i barnehagen

I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen. Det gis en oversikt over de mest anven...

Bok: Lekbasert læring

To former for lek er særlig viktige: fri lek og veiledet lek. I denne boka viser forfatterne hvordan veiledet lek kan br...

Bok: Mobbeatferd i barnehagen

Mobbing starter allerede i barnehagen. Det er viktig at en tidlig greier å identifisere barn som utsettes for vedvarende...

Bok: Snu-metoden mot kollektive atferdsvansker

Snu-metoden er et verktøy for lærere som har mistet kontrollen over klassen. Erling Roland har skrevet bok om metoden.

Hefte: Aktivitetsplikten i praksis

Aktivitetsplikten skal sikre at alle elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø, men hva innebærer den i praksi...

Bok: Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Skoler rapporterer om økt skolefravær, og frafallet i videregående skole er fortsatt høyt. Hvordan kan skoler arbeide me...

10 tips til hvordan du kan håndtere stress blant elevene

Slik kan lærere hjelpe skoleelever med å takle stress og prestasjonsangst.

Materiell: Bøker, hefter og rapporter

Et utvalg bøker, hefter og annet materiell utgitt av Læringsmiljøsenteret, eller der ansatte ved senteret er forfatter e...

Bok om leiarskap i klasserommet

I boka «Ledelse i klasserommet» vert ny kunnskap om læraren si leiing i klasserommet presentert. – Lesarane vil i tilleg...

Bok om livsmestring og livsglede i barnehagen

Ord som mestring, fryd og begeistring står sentralt i boka «Livsmestring og livsglede i barnehagen».

Bok: Fra intensjon til handling i barnehagen

Boka «Fra intensjon til handling i barnehagen» belyser dilemmaer som oppstår og hvordan de kan bidra til personalets kom...

Bok: Alle skal med!

For å utvikle en lærende barnehage er det avgjørende å bygge personalets kompetanse. I boka "Alle skal med! Veiledning i...