– Vil bruke observasjonsverktøyet CLASS for å heve kvaliteten i skolen

– Dette er et veldig godt verktøy som fokuserer på de sentrale områdene for hva som bør være på plass i et klasserom, sier Ane B. Ellestad fra Bærum kommune, én av 17 deltagere da Læringsmiljøsenteret arrangerte sitt første CLASS-UE-kurs.

Published Endret

Tre voksne ser på en skjerm sammen
CLASS gir grunnlag for pedagogisk dialog knyttet til utvikling av positive læringsmiljø, struktur og rutiner i klasserommet. Foto: iStock photo.

I slutten av januar deltok Ellestad på CLASS-UE-kurs i regi av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) sammen med flere av sine kolleger. Hun synes det var fint å lære mer om CLASS og hvordan det fungerer.

Classroom Assessment Scoring System (CLASS) er et observasjonsverktøy som er utviklet for å kartlegge og forbedre lærer-elev-interaksjon. CLASS-UE (Upper elementary) er spesielt utviklet for å undersøke interaksjon mellom lærere og elever på 4.–7. trinn. Gjennom CLASS vil deltagerne få forskningsbasert innsikt i hvordan de voksne i skolen kan samhandle enda bedre med elever slik at de opplever trygghet, livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag.

– Jeg synes CLASS er et veldig godt verktøy, både ved observasjon i en klasse og også som utgangspunkt for refleksjon rundt egen praksis, sier Ellestad. 

Alene om å tilby kursene

Læringsmiljøsenteret er alene om å kunne tilby åpne CLASS-UE og CLASS-S-kurs i nordisk sammenheng. Kursholder Grete Sørensen Vaaland er sertifisert CLASS-trener fra Teachstone, som administrerer kurs og sertifiseringer i CLASS. Hun forteller om stor pågang og interesse for å delta på kursene som Læringsmiljøsenteret tilbyr. Ifølge henne kan kursene være svært aktuelt for ansatte i skole og PPT, samt andre som jobber med kvalitetsutvikling i skolen.

– Det er forskjell på gode og mindre gode klasserom, men det er ikke alltid like enkelt å sette fingeren på hva som gjør denne forskjellen. CLASS er et svært systematisk begrepsapparat for å identifisere og snakke om de faktorene som setter spor i form av læring og utvikling hos elevene, sier Vaaland.

I slutten av mai vil det bli holdt et nytt CLASS-kurs i Stavanger, denne gang et CLASS-S (Secondary) kurs. Dette er et kurs spesielt utviklet for å undersøke interaksjon mellom lærere og elever i klasserom på 8.–10. trinn og i videregående skoler. Det er fremdeles noen ledige plasser på kurset, og deltagere tas opp fortløpende. 

Vil bruke CLASS for å heve kvaliteten

I Bærum kommune har det blitt bestemt at barnehagene skal bruke CLASS som utgangspunkt for en kvalitetssatsning. Ellestad forteller at det også blir vurdert å bruke det i skolen, og det var årsaken til at flere fra kommunen deltok på kurset i januar for å se på hvilke muligheter som finnes og hvordan man kan bruke verktøyet på en god måte i skolesammenheng. Tanken er å bruke CLASS som utgangspunkt for å jobbe med personalet på skolen, heve kvaliteten samt støtte lærerne i deres konkrete utfordringer i klasserommet.

– CLASS er et omfattende verktøy, så vi jobber nå med hvordan vi skal bruke det på en helhetlig og god måte. Etter kurset har vi vært i dialog med Læringsmiljøsenteret som gir oss råd om mulighetene som finnes og hvordan vi skal gå frem for å implementere dette, sier Ellestad.

Grete S. Vaaland smiler til kamera
Grete Sørensen Vaaland. Foto: Jeanette Larsen.

Kan vurdere undervisningskvaliteten

Sørensen Vaaland forklarer at CLASS gir grunnlag for å vurdere undervisningskvaliteten i et klasserom. Kvaliteten vurderes gjennom observasjon av emosjonell støtte, organisering av klasserommet og læringsstøtte. Videre kan observasjonene også brukes til å vedlikeholde og videreutvikle kvaliteten i skolen.

– Dette verktøyet gir et grunnlag for å beskrive, analysere og gi anbefalinger for lærerens arbeid i klasserommet. CLASS gir også grunnlag for pedagogisk dialog knyttet til utvikling av positive læringsmiljø, struktur og rutiner i klasserommet, og til hvordan læreren kan støtte faglig læring hos elevene.

CLASS S-kurset som blir arrangert i mai, kan ifølge Sørensen Vaaland være et verktøy for arbeid knyttet til sentrale områder i læreplanene som implementeres fra høsten av, som problemløsning, dybdelæring og metakognisjon, forteller hun.  

CLASS er et verktøy utviklet av forskere ved University of Virginia, og bygger på det teoretiske rammeverket Teaching Trough Interaction (TTI). CLASS er et av de best dokumenterte observasjonsverktøyene for kartlegging av undervisningskvalitet i klasserommet.

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: iStock photo

Lurer du på å ta et studium hos oss?

– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i Norge på UiS. – Dett...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle enda bedre med elever ...

Aktivitetspedagogikk for Aktivitetsskolen i Oslo

Videreutdanningen er forbeholdt ledere i AKS i Oslo, og den vil finne sted i perioden 2023-2025. Studiet bygger på ramme...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis.