Hopp til hovedinnhold

Slår fast at det er lov å bruke Spekter

Personvernnemda slår fast at det er behandlingsgrunnlag i Opplæringsloven til å bruke det ikke-anonyme kartleggingsverktøyet Spekter.

Publisert: Endret:
Fakta om Spekter

Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse.

Verktøyet kan brukes som varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.

Spekter er nyttig for å hente ut positiv informasjon om arbeidet som har blitt gjort for å bygge et godt læringsmiljø i klassen.

Spekter

Les mer om verktøyet

Senterleder Dag Jostein Nordaker
Senterleder ved Læringsmiljøsenteret, Dag Jostein Nordaker, er glad for avgjørelsen som ble tatt i Personvernnemda og at utfallet ble positivt.  

I fjor ble Arendal kommune klaget inn for Datatilsynet for sin bruk av kartleggingsverktøyet Spekter. Spekter er en ikke-anonym undersøkelse som har blitt brukt av mange skoler rundt omkring i landet for å kartlegge læringsmiljøet på skolen, undersøke og forebygge mobbing.  

I saken mellom kommunen og Datatilsynet svarte sistnevnte med å legge ned forbud mot bruk i kommunen og påla Arendal å slette alle opplysninger de hadde samlet inn gjennom undersøkelsen. Arendal kommune valgte å klage på vedtaket, men Datatilsynet opprettholdt sin egen avgjørelse. Saken ble da videresendt til Personvernnemda, som denne uken la frem sin endelige beslutning. Der slår de fast at Arendal kommune har behandlingsgrunnlag for å bruke Spekter i sine skoler.  

Glad for utfallet

Senterleder ved Læringsmiljøsenteret, Dag Jostein Nordaker, forteller at han er glad for at avgjørelsen nå er tatt og at utfallet ble positivt.  

– Ved Læringsmiljøsenteret har vi alltid ment at Spekter er et godt verktøy som det er grunnlag i Opplæringsloven for å bruke. Det nylige utfallet er gledelig og skaper presedens for hva skoler kan gjøre, sier han. 

Selv om dette hele tiden kun har vært en sak mellom Arendal kommune og Datatilsynet, har det påvirket resten av skole-Norge. Flere skoler har i denne perioden mens saken har pågått, vært usikre på egen bruk av Spekter. Nå kan Nordaker betrygge skolene om at det er trygt å bruke kartleggingsverktøyet. Samtidig understreker han ansvaret som skoleeiere fremdeles har. 

- Skoleeier må alltid gjøre en selvstendig vurdering av sin behandling av personopplysninger og lage gode prosedyrer for hvordan de bruker det, slår han fast.  

Godt verktøy

– Spekter er et godt verktøy som allerede er til stor hjelp for mange skoler rundt omkring i landet i arbeidet med å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, sier Nordaker, som håper enda flere skoler vil ta det i bruk i fremtiden. 

Han mener kartleggingsverktøyet fungerer godt i det systematiske arbeidet som skjer på skolene når det kommer til læringsmiljø.  

– Alle skoler har en plikt til å følge med og til å undersøke hva som foregår. Det jobbes det godt med på mange måter. Lærere observerer, snakker med elevene og arbeider hver dag for å skape et godt læringsmiljø for alle, sier Nordaker.   

Han sier at Spekter kan utfylle informasjonen lærerne sitter på, og fange opp deler ved læringsmiljøet som ikke er så lett å få med seg med det blotte øyet.   

– Spekter skal aldri brukes alene, men som en del av det systematiske arbeidet ved skolen for å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. 

Skoleeier har behandlingsgrunnlag

Personvernnemndas endelige beslutning kommer det frem at: 

1. Arendal kommune har behandlingsgrunnlag for å benytte kartleggingsverktøyet Spekter i skolene i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c, jf. opplæringslovas kapittel 9 A. 

2. Arendal kommune må, for lovlig å kunne benytte Spekter i framtiden, etablere internkontrolldokumentasjon og rutiner som sikrer etterlevelse av personvernforordningen. 

Det står blant annet at: 

Det er ingen tvil om at skolen, for å oppfylle sine plikter etter opplæringslovas kapittel 9 A, må behandle en rekke personopplysninger, slik departementet også har forutsatt i lovforarbeidene. Alle de opplysningene som etterspørres i spørreskjemaet i Spekter (…), er opplysninger som etter nemndas vurdering er relevante og nødvendige for at kommunen skal oppfylle sin plikt etter loven til å arbeide systematisk for å sikre et trygt og godt skolemiljø.” 

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

Årsmelding 2021: Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Her får du oversikt over aktivitet og resultat innanfor sentrale satsingområder for Fakultet for utdanningsvitskap og hu...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

Spekter Digital er lansert i to versjoner

Skal du følge med på læringsmiljøet eller har du en konkret mistanke om mobbing som må undersøkes? Spekter Digital er la...

På samme lag for barn som strever med å gå på skolen

Det er svært krevende å ha et barn som strever med å gå på skolen. Det er også fortvilende for barnet. For å hjelpe krev...

Vil sette undervisningsstøtte på agendaen

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men kvaliteten på undervisningsstøtte ...

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til forsker ved Læringsmiljøsenteret

Natalia Kucirkova har vunnet Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022...

Krig kan vekke sterke følelser og redsel hos barn

Som voksen kan du hjelpe dem med regulering av tanker og følelser.

Elever blir tryggere med livsmestring på timeplanen

Mange elever føler at de ikke er gode nok. – Dette er veldig viktig at vi tar tak i. Vi må prioritere det sosiale, og vi...

Har du tenkt over hvordan våren lukter?

Blomster, den første motorsykkelen på veien eller gjødsel. Eller noe helt annet? Hvordan vi beskriver lukt, og hvilke or...

Vi søker veiledere til Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremm...

Kan videoobservasjon av lærere øke elevenes engasjement?

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men mange savner muligheten til faglig...

Videoredigerer søkes

Læringsmiljøsenteret har ledig 60 prosent stilling som videoredigerer ved avdelingen i Porsgrunn.

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

– Et godt verktøy for barnehager

Arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø har aldri vært viktigere. Nå har ledere og ansatte i barnehagene f...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Læringsmiljøkonferansen, den tredje i rekken, arrangeres i begynnelsen av november 2022.

Julebrev til mormor

Hvordan er det å være elev under koronaen? Det får vi et lite glimt av gjennom et julebrev vi har fått lov til å dele me...

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...