Hopp til hovedinnhold

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte allerede under utdanning, mener forsker.

Publisert: Endret:
Sykepleier- og legestudenter får ikke nok trening i å samarbeide, mener Ingunn Aase. Ved UiS arrangeres derfor tverrfaglig simuleringsdag hvert år for studenter innen sykepleie, medisin og paramedisin (Foto: Cathrine Sneberg).

Publisert første gang 16. januar 2017 på forskning.no. Oppdatert 29. juni 2020.
Tekst: Benedicte Pentz

De fleste sykepleierutdanninger har innført trening i samarbeid mellom sykepleiere og leger - i teorien. Det vil si at studentene fra sin plass i auditoriet hører hvordan slik trening skal foregå. Dermed er kravene i rammeplanen oppfylt, uten at studentene har kjent treningen nevneverdig på pulsen.

– Hvis sykepleie- og legestudenter får trene sammen, kan det føre til færre pasientskader. I ytterste konsekvens kan det redde liv, sier forsker, sykepleier og førsteamanuensis Ingunn Aase ved UiS.

Lære å snakke sammen

Aases doktorgradsavhandling handler om tverrprofesjonell teamtrening for sykepleie- og legestudenter i Norge.

Hun mener sykepleiestudenter og legestudenter må lære seg å kommunisere bedre sammen. Studentene lærer å snakke med pasientene, men ikke med kollegene.

– God kommunikasjon er viktig i akutte situasjoner, men også i det daglige. Helsetjenestene er hierarkisk oppbygd og den tradisjonelle rolleforståelsen mellom leger og sykepleiere råder fortsatt, sier Aase.

Å trene sammen gir en forståelse for den andre yrkesgruppens roller og oppgaver.

Ingunn Aase , førsteamanuensis

Legestudenter lærer fra dag én at de har en lederrolle og skal ta ansvar. Mens sykepleierstudentene lærer å koordinere og samarbeide.

– Vi må aktivisere sykepleierstudentene mer for å hindre at tradisjonelt rollemønster undergraver ansvarsfølelsen. Sykepleiere må kjenne trygghet til å kunne si ifra, sier Aase.

Kjenner ikke hverandre

Samtrening er viktig av flere grunner. Gjennom doktorgradsarbeidet innen pasientsikkerhet har hun oppdaget at lege- og sykepleierstudenter ikke kjenner godt nok til hverandres utdannelse, oppgaver og ansvar. En legestudent visste ikke at sykepleiere tok blodtrykk. Han trodde det var legens oppgave.

– Å trene sammen gir en forståelse for den andre yrkesgruppens roller. Det bygger respekt og lojalitet som igjen gir tryggere rammer for pasienten, sier hun.

Internasjonal forskning viser at pasientskader i helsetjenesten ofte skyldes dårlig kommunikasjon.

Daglige situasjoner

Hva trenger så studentene å øve på?

Kommunikasjon i akutte situasjoner er avgjørende, ifølge Aase, men vel så viktig er den daglige kommunikasjonen. Det kan være å ta en telefon for å uttrykke bekymring for en pasient eller be om råd. De kan øve på formøtet til legevisitten, hvor lege og sykepleier planlegger besøket. Det er en viktig øvingsarena for god og åpen kommunikasjon, ifølge Aase.

– Studenter må øve på å forklare hva som er endret i pasientens tilstand, og deretter ta ansvar for å bli enige med hverandre om en videre plan. Det holder ikke å gi beskjed for så å gå hver til sitt, sier Aase.

Vanskelig å gjennomføre

Fire legeutdanninger og hele 28 sykepleieutdanninger i Norge forklarer at samtrening mellom studentene er vanskelig å gjennomføre i praksis.

Men Aase er bestemt på at treningen kan gjøres på andre måter. En stor del av utdanningen til både leger og sykepleiere er praksis. Samarbeid med andre faggrupper bør få større plass i den kliniske praksisen.

En annen løsning er å utvikle virtuelle program hvor samtrening kan foregå på nettet.

– Utdanningene bør ha mer fokus på samtrening, og studentene bør vurderes på om de kan samarbeide godt nok, mener Aase.

Må bli obligatorisk

Faglærere koordinerer og observerer studentene under simuleringsdagen (Foto: Cathrine Sneberg).

Ved UiS og Stavanger Universitetssjukehus har sykepleieutdanningen og legeutdanningen innført en obligatorisk tverrfaglig simuleringsdag. Denne dagen har vært gjennomført hvert år siden oppstart i 2013, og fra høsten 2020 skal også bachelorstudenter innen paramedisin delta.

Da øver studentene sammen og blir hjulpet av sykepleiere og leger gjennom ulike scenarier, med vekt på tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid. Treningen foregår på sykepleielaboratoriet ved UiS eller ved simulerings- og læringssenteret SAFER, som drives av Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical.

– Trening må få større plass i utdanningen som obligatorisk del av undervisningen. Det blir for sårbart om samtrening skal være avhengig av ildsjeler ved de ulike utdanningene, sier Ingunn Aase.

Kilde:

Ingunn Aase (2016) Interprofessional teamwork training for nursing and medical students in Norway. Doktoravhandling, Universitetet i Stavanger