Til deltakere i PIRLS 2021

Her finner du prøvene og informasjon om PIRLS 2021.

Published Sist oppdatert

Vi setter stor pris på at dere er med på PIRLS 2021!

På disse sidene finner du mer informasjon om prosjektet og organiseringen.

Lurer du på noe? Nederst på siden finner du svar på vanlige spørsmål og svar, inkludert godtgjørelse til klassekassen.

PIRLS 2021

Gjennomfør PIRLS 2021 (NB: Velg riktig målform)

Instruksjonsfilmer

PIRLS 2021 Papirversjon
PIRLS 2021 Digital versjon

Spørreskjema til rektor, lærere og foreldre

Personvernerklæringer

Om PIRLS 2021

PIRLS er en stor internasjonal undersøkelse av 10-åringers leseferdighet. I Norge er det 5. trinn som deltar.

gutt leser
PIRLS er en leseundersøkelse på femte trinn.

Praktisk informasjon

Gjennomføringen av PIRLS-testen vil for elevene ta ca. tre timer. De vil da arbeide med to ulike tekster (med tilhørende spørsmål), samt svare på et spørreskjema.

I tillegg vil lærere og rektorer bruke ca. en halvtime til å svare på et spørreskjema. Også foreldre/foresatte skal besvare et spørreskjema.

Alle innsamlede data vil være anonyme.

Dere vil få tett oppfølging i forkant, under og etter gjennomføringen, og all informasjon dere trenger, vil være tilgjengelig på våre nettsider.

Vi er klar over at PIRLS vil medføre noe ekstraarbeid for skolene. Klassene som deltar vil derfor få en godtgjørelse til klassekassen.

Vi er også klar over at korona-situasjonen kan by på utfordringer. Vi vil til enhver tid følge nasjonale retningslinjer og ta nødvendige hensyn.

Om PIRLS

Rundt 60 land fra alle verdensdeler er med i PIRLS, som ble gjennomført første gang i 2001, siden i 2006, 2011 og 2016. Norge har deltatt i samtlige PIRLS-undersøkelser. Det er Kunnskapsdepartementet som har bestemt at Norge skal delta i PIRLS, og at det er obligatorisk for skolene å delta. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har fått ansvaret for gjennomføringen og samarbeidet med deltakerskolene.

pirls 2021

Vanlige spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene fra skoler som skal delta i PIRLS.

PIRLS to gutter

Godtgjørelse til klassekassen:

Alle deltakende klasser får 40 kroner per deltakende elev + 1000 kroner. Skolen sender et samlet krav til Lesesenteret innen sommerferien.

  • Husk navn på skolen
  • Skriv inn antall deltakende elever x 40 + 1000 = .... (Har man eksempelvis 30 deltakende elever i klassen, blir det 30 x 40 + 1000 = 1200 + 1000 = 2200.)

Fakturaadresse:
Organisasjonsnummer: 971 564 679
Fakturaadresse for EHF-fakturaer: 971564679
Fakturaer/refusjoner som sendes som PDF-fil benytter e-postadresse faktura@uis.no

Hvorfor er vår skole trukket ut til å delta i PIRLS?
Et representativt utvalg skoler i Norge er valgt ut til å være med i PIRLS 2021. Det er Statistics Canada som har trukket utvalget. Totalt 217 norske skoler skal delta.

Er det obligatorisk å delta i PIRLS?
Ja. Ifølge opplæringsloven er alle skoler som er trukket ut, forpliktet til å delta (les mer hos Utdanningsdirektoratet). Fritak gis kun i helt spesielle tilfeller. Som takk for deltakelse og velvilje vil alle skolene motta en godtgjørelse til klassekassen.

Hva skal resultatene brukes til?
PIRLS-resultatene brukes til å undersøke utviklingen i 10-åringers leseferdigheter, og til å studere forskjeller i utdanningssystemene i mer enn 60 land. Dette gir grunnlag for best mulig undervisning og læring over hele verden.
Se animasjonsfilmen vår øverst på siden for en lettfattelig oppsummering!
Les også mer her.

Kan skolen eller foreldre få tilgang til resultatene?
Databasen (anonymisert) blir offentlig tilgjengelig på TIMSS & PIRLS sine hjemmesider i desember 2022.

Hva skjer med resultatene til elevene?
Alle resultatene samles og koples i en database. Alle elevresultater er anonyme. Se også personvernerklæringene, som spesifiserer dette.

Må leseprøven, elevspørreskjemaet og ordkjedetesten gjennomføres samme dag?

Det er sterkt anbefalt å gjennomføre alt samme dag. Men det er også mulig å ta leseprøven en dag, og elevspørreskjema og ordkjedetesten en annen dag. Leseprøven må i så fall gjennomføres først. Dette står nærmere beskrevet i Håndbok for prøveadministrator.

Hva trenger vi for å gjennomføre prøven?
De av dere som skal gjennomføre digitalt trenger klassesett av PC/ Chromebook/Mac eller nettbrett med eksternt tastatur. Lesesenteret vil kontakte skolene angående utstyr.

De av dere som skal gjennomføre på papir trenger ikke noe ekstra utstyr.

For de som gjennomfører digitalt, er det krav til skjermstørrelse i PIRLS?
Ja, skjermstørrelsen skal være minst 9,7 tommer, noe som tilsvarer vanlig nettbrett-størrelse. Er du usikker på om skjermen er stor nok eller har riktig oppløsning, kan du teste den på https://pirls.sonet.com.au/check

Sjekken starter automatisk og du får opp et vindu med tre bolker, de blir grønne hvis det godkjennes og røde hvis det ikke er godkjent.

Vi har ikke kompatible digitale enheter. Må vi trekke oss fra PIRLS?
Nei, det trenger dere ikke. Ta kontakt med Lesesenteret, så bistår vi.

Kan vi bruke nettbrett?
Minstekravet til digitale enheter som skal brukes i PIRLS 2021, er en skjermoppløsning på 1280x800 eller 1366x768 og en skjermstørrelse på 9,7 tommer. Det er imidlertid sterkt anbefalt med en skjerm på 12 tommer – både for elevenes visuelle opplevelse, og slik at de slipper å skrolle for mye for å få med seg all informasjonen. Det kreves også et eksternt tastatur, internett- og strømtilgang for å gjennomføre testen.

NB! For Ipad er det landskapsmodus som skal brukes og ikke portrett.

Vi har ofte problemer med internettforbindelsen på skolen. Hvordan løser vi det?
Dersom noen skoler har utfordringer med internett, ta kontakt med Lesesenteret, så finner vi en løsning.

På vår skole har vi flere klasser som skal delta i PIRLS. Må klassene gjennomføre testen samme dag?
Nei, de kan gjennomføre ulike dager/tidspunkt. Skolen informerer Lesesenteret om hvilke datoer/tidspunkt.

Skal elevene øve på oppgavene før de gjennomfører prøven?
Nei. Det er øvingsoppgaver innbakt i PIRLS-testen. Her får elevene bli kjent med oppgaveformatet.

Er det lov å lese høyt for elevene?
Nei, de skal lese selv.

Kan vi tilrettelegge for elevene, eller veilede?
Det kan være nødvendig å veilede noen elever, ved å peke og si «hva står det her?», og hjelpe dem å fokusere på prøven. Men det er ikke lov å lese høyt det som står.

Kan elever få fritak?
Det fins tre hovedkategorier for fritak i PIRLS: 1) Elever med fysiske funksjonshemminger, 2) Elever med psykiske utviklingshemminger og 3) Minoritetsspråklige elever som har hatt mindre enn ett års norskopplæring. Utover dette skal alle elever delta. Elever skal ikke gis fritak på grunn av svake skolefaglige resultater eller atferdsproblemer. Elever med dysleksi eller andre lærevansker skal som hovedregel gis støtte i testsituasjonen, heller enn å fritas. Når Lesesenteret kontakter skolene, vil dere bli bedt om å melde inn elever som skal fritas. Vi kan da hjelpe om dere er i tvil.

Vi har elever med fritak som allikevel ønsker å gjennomføre prøven. Må vi melde det inn eller gjøre noe spesielt i disse tilfellene?
Nei, elevene kan gjennomføre. Dere trenger ikke gjøre noe utover det.

Kan informasjonsbrev til foreldrene leveres ut på foreldremøter, før prøven skal gjennomføres?
Vis gjerne også animasjonsfilmen (øverst på denne siden) på et foreldremøte.

Hva gjør vi om elevene er i karantene i gjennomføringsperioden?
Elever som ikke får gjennomført på ordinær dato testes på oppsamlingsdato. Er hele klassen i karantene, venter dere til de er tilbake igjen. Meld fra til Lesesenteret hvis dato for gjennomføring endres.

Kompenseres skolene på noe vis? Jeg lurer også på hvor mye klassen får til klassekassen? Er det nok til å gå på kino? Eller er det nok til hver sin Twist?
Klasser som gjennomfører PIRLS får 40 kr per deltakende elev til klassekassen. I tillegg får hver deltakende klasse 1000 kroner. Har man eksempelvis 30 deltakende elever i klassen, blir det 1200 + 1000 totalt. Skolene blir ikke kompensert utover dette.

Finnes det språkstøtte til foresatte som ikke snakker norsk? Foresatte skal jo svare på en undersøkelse, og hos oss har vi mange som bruker andre språk og trenger tolk. Et vesentlig antall kan ikke bruke norsk som lese/skrive-språk.
Vi har dessverre ikke språkstøtte til foreldreundersøkelsen. Under ordinære forhold ville vi bedt skolene gå igjennom foreldrespørreskjema på et foreldremøte eller lignende, for å avhjelpe i disse situasjonene. Det går ikke i pandemitid. Nettsiden vår kan leses på engelsk, så der kan foresatte finne informasjon om undersøkelsen. https://www.uis.no/en/pirls/en

Hvordan har vi gjort det før i PIRLS i snitt? Vedrørende graf som sammenligner land: sammenligner man elever i ulik alder? Er resultatene kun på landsbasis eller får man disse også pr. landsdel/regioner?
Tidligere PIRLS-rapporter finner du på nettsiden vår. https://www.uis.no/nb/pirls Disse inneholder også informasjon om alder på elevene i de ulike landene, antall år skolegang før testing osv. Resultatene er på landsbasis.

Kan dette gjennomføres på noe vis i hjemmeskole, dersom klassen er i karantene?
Nei. Er klassen i karantene, venter dere til elevene er tilbake på skolen igjen med å gjennomføre. Meld fra til Lesesenteret hvis dato for gjennomføring endrer seg.

Får elevene vite egne resultater? Får vi resultat for vår skule?
Verken elevene eller skolene får tilbakemelding om egne resultater. Utvalget er representativt nasjonalt, og resultater på skole eller elevnivå vil ikke være valide. Resultater vil publiseres som nasjonal rapport.

Kan en potensielt få tekster i begge målformer?
Ja. Elever som gjennomfører på papir får tildelt enten nynorsk- eller bokmålshefter, etter hva lærer har meldt inn. For elever som gjennomfører digitalt bestemmes dette av endelsen på lenken som brukes. Det er lærer som gir lenken til elevene/logger elevene inn.
Bokmål: https://pirls.sonet.com.au/examiner/pirls2021ms_nor_nb
Nynorsk: https://pirls.sonet.com.au/examiner/pirls2021ms_nor_nn

Er prøven på elevane si målform eller er alle prøvene bokmål?
Elevene får prøven på den målformen lærer har meldt inn, eller den lenken lærer gir elevene for digital gjennomføring.

Elever som har to hjem; skal begge foreldre svare?
Vi ber om at én forelder/foresatt svarer, ev at de samarbeider om en besvarelse.

Kan dere si noe om hvorfor det ikke er godkjent å bruke skjermtastatur på iPad?
Et skjermtastatur på Ipad ville dekket store deler av teksten og oppgavene elevene skal lese, dette blir for forskjellig fra pc og papirversjon, og følgelig vil ikke resultatene bli sammenlignbare. Kravet kommer fra internasjonalt hold og er likt i alle deltakende land.

Er det lov å forklare hva ord betyr, til tospråklige elever eller elever med lav norskkompetanse?
I leseprøven kan ikke elevene å få hjelp. I og med at det er lesing og leseforståelse som testes, vil det kunne påvirke resultatet. I elevspørreskjemaet derimot kan dere hjelpe elevene med å forklare ord osv. siden det ikke måler lesing.

Kan elever med dysleksi få utsatt tid i papirutgaven også?
Ja, dette noterer dere på elevlisten.

I Håndbok for skolekoordinator står det at prøveadministrator ikke skal være den læreren som har ansvaret for norskundervisningen i den enkelte klasse. Betyr det at kontaktlærer, som underviser i norsk, ikke kan gjennomføre i egen klasse, eller er det den læreren som har fagansvar i norsk som ikke kan gjennomføre?

Den internasjonale regelen er at prøveadministrator ikke kan være norsklæreren som underviser klassen. Men: Vi er klar over at dette kan være en utfordrende regel å følge nå i koronatider. Hvis skolen har utfordringer med rødt nivå og kohorter, kan dere derfor gjennomføre kohortvis og med den læreren som følger kohorten (kontaktlærer/norsklærer). Se også svar på neste spørsmål.

Med nåværende smitteregler blir det vanskelig å gjennomføre prøven hvis ikke kontaktlærer/norsklærer får lov å være den som gjennomfører prøven. Hvis fortsatt rødt, skal man la være å ha prøven eller gjennomføre med norsklærer/kontaktlærer?
Hvis skolen har utfordringer med rødt nivå og kohorter, kan dere gjennomføre kohortvis og med den læreren som følger kohorten (kontaktlærer/norsklærer). Er du usikker, ta kontakt med Lesesenteret.

Sendes  liste med brukernavn og passord ut på mail eller ligger det med i postsendingen?
Det ligger ved i postsending, se elevlisten.

Hvordan vet jeg om ipaden er godkjent for bruk til prøven?
Skolekoordinator har mottatt en håndbok som heter “Klargjøring av digitale enheter”. Den inneholder tre små tester som avgjør om enhetene er godkjente eller ikke. Er du usikker, ta kontakt med Lesesenteret.

Hva hvis det tekniske svikter underveis - tom for strøm, nettet svikter...? Kommer elevene inn der de sluttet når de logger seg på igjen?
Elevene skal komme inn igjen der de slapp, i det minste til neste del. Skjer det uventede hendelser, av teknisk eller annen art, noteres dette på skjemaet for prøveadminstrasjon. Er du usikker, ta kontakt med Lesesenteret.

Hva må besvarelses-prosenten være for å gjennomføre en oppsamling? Hvor mange elever må ha svart på undersøkelsen (prosent) for at en skal slippe oppsamlingsprøve?
Etter gjennomføring regner dere ut besvarelsesprosenten i klassen. Ekskluderte elever teller ikke med. Er gjennomføringsprosenten lavere enn 90% skal dere gjennomføre en oppsamlingsprøve. Ta kontakt med Lesesenteret hvis dere er usikre.

Det har startet ny elev etter at liste ble sendt inn. Skal denne eleven delta?
Ja, denne eleven fører du opp på en av de “ledige” radene på elevlisten merket med . Det står mer om hvordan du gjør dette under punkt 1.2.1. Elevlisten i Håndbok for prøveadministrator.

Webinar for ansvarlige på skolene som ble holdt 19. mars 2021.

Lurer du på noe? Kontakt oss!

Professor i nordisk språk
51832301
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
PIRLS gjennomføres av Lesesenteret.