Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers utvikler læringsmetoder og bidrar til at lærere og spesialpedagoger får mer kompetanse på hvordan skriveteknologi kan være til hjelp for elever med lese- og skrivevansker.

Published Endret
Fakta

Text Performers er et nordisk forskernettverk med forskere fra Lesesenteret, UiS, Linnéuniversitetet (Sverige) og VIA University College (Danmark) i samarbeid med Kompetencecenter for Læsning (KCL) i Aarhus, samt norske og svenske lærere. Nettverket undersøker hvordan skriveteknologi påvirker skriving hos elever på 11–12 år. Text Performers er finansiert av Nordplus.

Digital skriveteknologi kan være til stor støtte for elever med alvorlige lese- og skrivevansker. 

Om Text Performers

Et nordisk forskernettverk har forsket på lese- og skriveteknologi i skolen. Forskningen bidrar til at lærere nå får mer kunnskap om bruk av skriveteknologi for elever med lese- og skrivevansker.

gutt jobber på pc
Illustrasjonsfoto: Getty

Digital skriveteknologi har vært i en rivende utvikling de siste 20 årene, og kan være til stor støtte for elever med alvorlige lese- og skrivevansker. Likevel viser forskning at elever med dysleksi bruker slike teknologiske hjelpemidler i relativt liten grad.

Nordisk samarbeid har utviklet feltet

Text Performers er et nordisk nettverk og forskningsprosjekt som har rettet søkelyset mot dette viktige området. Prosjektet foregår i samarbeid mellom nordiske forskere og elever og lærere i Danmark, Sverige og Norge.

Text Performers har bidratt til utveksling av kunnskap, erfaringer og vellykket praksis mellom lærere, spesialpedagoger og forskere i de tre landene.

Undersøkte elevenes skriving

Forskerne i prosjektet vil undersøke hvordan skriveteknologi påvirker skriving hos elever på 11–12 år. Nettverket har som mål å øke og dele kunnskapen om tilgjengelig teknologi, og å støtte implementeringen av dette i skolen.

Prosjektet vil også utvikle anbefalinger for hvordan man kan støtte elever med dysleksi som bruker skriveteknologi. Målet er å lage en håndbok for lærere og gratis ressurser som kan støtte lærerens kompetanseutvikling på dette området.

Selve forskningsprosjektet Text Performers ble avsluttet i 2023.

forskning om skriveverktøy i skolen

Tale til tekst som skriveverktøy

Forsker Vibeke Rønneberg fra Lesesenteret og fire andre forskere undersøker i denne artikkelen hvordan svenske barn hadde utbytte av å bruke tale til tekst som skriveverktøy.

Klasserom med fem elever. Jente nærmest kamera i rosa genser som smiler mot noe utenfor bildet.

Å skrive med flyt er vanskelig for barn som sliter med staving. Å benytte et teknologisk skriveverktøy som omgjør tale til tekst gjør at prosessen med å stave kan bli vesentlig enklere for mange. Forskere fra svenske universitet sammen med forskere fra Lesesenteret har undersøkt skriveprosessen hos svenske barn med lese- og skrivevansker som bruker tale til tekst.

Studien undersøkte svenske barn i aldersgruppen 10 til 13 år som skulle skrive faktatekster som tema de kjente til fra undervisningen.

Resultatene viser at å skrive en tekst ved hjelp av tale til tekst er en krevende prosess som fordrer store krav til barnas arbeidsminne. For å ha god suksess med tale til tekst, er det en forutsetning at verktøyet er godt rent teknisk, og at barnet samtidig klarer å følge med på det skriftlige resultatet.

Å jobbe på setningsnivå med flere ord om gangen i tale til tekst, er den mest fordelaktige arbeidsmetoden for å få godt utbytte av tale til tekst.

Artikkelen er forfattet av Sanna Kraft, Vibeke Rønneberg, John Rack, Fredrik Thurfjell og Åsa Wengelin (2023).

Les hele artikkelen her.

Formidling fra prosjektet:

Gruppa i Text Performers har laget en kompetanseutviklingspakke om tale-til-tekst-programmer. Pakken er rettet mot lærere. Du finner den i Språkløyper.

Nettverkskoordinatorer

Margunn Mossige, Lesesenteret, UiS Helle Bundgaard Svendsen, VIA University College Idor Svensson, Linnéuniversitetet

Forskergruppe

Helle Bundgaard Svendsen, VIA University College Gunilla Almgren Bäck, Linnéuniversitetet Margunn Mossige, Lesesenteret, UiS Idor Svensson, Linnéuniversitetet Nina Berg Gøttsche, Linnéuniversitetet Vibeke Rønneberg, Lesesenteret, UiS Linda Fälth, Linnéuniversitetet Grete Dolmer, VIA University College Heidi Selenius, Linneuniversitetet og Stockholms universitet Erik Arendal, Aarhus Universitet Laura Kongskov, Aarhus Universitet

Forskningsprosjekter ved Lesesenteret:

StøDig: God bruk av læringsteknologi i barneskolen

Hvordan kan læringsteknologi brukes på en god måte i lese-, skrive- og språkopplæringen på 1. til 4. trinn? Det skal for...

Førsteklasser søkes til forskningsprosjekt på sammenhengen mellom matematikkvansker og lesevansker

Nå skal norske forskere i gang med en stor studie - og de håper mange førsteklasser på Østlandet og Sørvestlandet blir m...

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i skolefritidsordningen. Nå skal UiS-forsk...

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever og lærere, må skole...

Fremmer elevenes engasjement for skriving gjennom internasjonalt samarbeid

En spillplattform drevet av kunstig intelligens vil gi barn muligheten til å skrive på tvers av landegrenser. Dette kan ...

Elevene kan få bedre prøver med kunstig intelligens - men det finnes også utfordringer

I "Human Reading Assessment" skal forskere ved Lesesenteret undersøke hvordan kunstig intelligens kan gjøre at leseprøve...

Vil gi barn god undervisning i skapende skriving

Norsklærere i barneskolen skal undervise barn i skapende og kreativ skriving, men mange savner kunnskap om hvordan. I ...

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Lærere skal få mer kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og lesing

Forskningsprosjektet Les for meg handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt.

Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og undersøke et digitalt verktøy som ka...

Gameplay: På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere ...

DigUp: Ein digital undervisningsplanleggar for lærarar

DigUp er ein digital undervisningsplanleggar som er utvikla for å støtte lærarar i arbeidet med å laga gode planar for e...

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva som kjennetegner ef...

Kva har nettbrett å seie for elevane sine skriveferdigheiter?

Forskingsprosjektet DigiHand svarar på behovet for meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

Norske femteklassingers lesing: PIRLS 2021

Resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021 viser at det er en betydelig nedgang i norske tiåringers...

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset oppl...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert forebyggende undervisningsopplegg for elever som er i faresonen for å utvikle lesevansk...

Two Teachers: Forskning på effekten av økt lærertetthet

Opplæringsloven sier at det skal være flere lærere på 1. til 4. klassetrinn i norsk/samisk og matematikk. Men forskninge...