Masterstudentane ved UiS hjelper industrien med å handtere miljøutfordringane

Nyleg presenterte masterstudentar ved Handelshøgskolen UiS prosjekta deira for ei gruppe bransjerepresentantar. Prosjektet var del av eit samarbeid med InGenious-programmet, og er eit godt døme på korleis studieprogrammet vårt utfordrar studentane med praktisk og arbeidsrelevant læring.

Publisert Sist oppdatert
Studentgruppe som diskuterer med hverandre

Gjennom emnet «Sustainable Business Development» fekk masterstudentane høve til å nytte eit forretningsperspektiv for å handtere framtidige utfordringar.

I vår samarbeida studentane med Zaptec og Positival, som gav dei ulike case-studier der dei måtte kombinere sin teoretiske kunnskap med praktisk utføring. Zaptec ga studentane tre ulike oppgåver med mål om å redusere utslepp, forbetre gjenbruk og reparasjonsevne, og samtidig implementere grønare praksis. Etter god rettleiing frå både bransjefolk og akademikarar, utarbeidde studentane skreddarsydde tilrådingar som skulle fremme bærekraftige forretningspraksisar. På same tid fekk dei bevist kor effektivt samarbeidet mellom universitetet og næringslivet faktisk kan være.

Samarbeidet mellom Handelshøgskolen UiS og InGenious-programmet vart etablert hausten 2019. Sidan den gong har det gjeve studentane fleire lærerike aktivitetar i tett samarbeid med næringslivet. Desse aktivitetane har variert frå case-studier, seminar, fagdagar og studieturar, som er meint å betre læringa deira og førebu dei for framtidige jobbar. Denne semestaren deltok studentane på ein "Design Thinking Workshop" og ein studietur til GE Healthcare, saman med andre studentar frå Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Studenter på omvisning hos GE Healthcare

Tilbakemeldingane frå studentane har vore svært positive. Mange har særleg verdsett tilgjengelegheita og støtta frå bransjepartnarane. Johan Floyd Boles, ein masterstudent ved Handelshøgskolen UiS, uttrykte det slik om samarbeidet:

– Det er ein flott moglegheit til å nytte kunnskapen vi tileignar oss på skulebenken. Opplevinga er verkeleg berikande og førebur oss til våre framtidige karrierar.

Desse vellykka samarbeidsprosjekta bidreg til å styrkje båndet mellom universitetet og næringslivet. Samstundes legg dei òg grunnlaget for framtidige samarbeid som vil kome både studentar og industrien til gode. Vidare er dette samarbeidet eit bevis på UiS si forpliktelse til å tilby ein utdanning som går utover tradisjonell læring og førebur studentane med dei ferdigheitene og erfaringane som er naudsynte for å lukkast i eit konkurranseutsett arbeidsmarknad.

Masterstudenter på Handelshøgskolen UiS som holder presentasjon for bransjerepresentanter
Lærere på Handelshøgskolen sammen med bransjerepresentanter.