NORCE gjennomfører studie av innovasjonssystemet for tunnelnæringen

Kapasitetsløft tunellsikkerhet – hvordan kan innovasjonssystemet til den norske tunellsikkerhetsklyngen bidra til innovasjon og vekst for næringen?

Published Endret

I tilknytning kapasitetsløftets delmål/arbeidspakke 2 som tar sikte på å styrke bedriftenes kunnskap om tunnelnæringen som innovasjonssystem, er NORCE i ferd med å gjennomføre en studie av innovasjonssystemet til tunnelnæringen.

Formålet med studien er å undersøke hvordan aktører og institusjoner i næringens innovasjonssystem (næringsliv, kunnskap- og virkemiddelaktører) samhandler for å fremme innovasjon og verdiskaping.

Gjennom studien undersøker NORCE hvordan systemets nøkkelaktører og institusjoner bidrar til innovasjon og verdiskaping i form av oppgradering av næringens ressurser og eiendeler, strategisk kobling av aktører i verdikjede og innovasjonssystem, og i form av politiske tiltak og prosesser for videreutvikling av næringen. NORCE vil også identifisere og forklare hvilke faktorer som karakteriserer bedrifter som lykkes med innovasjon gjennom samarbeid i næringsklyngen.

Følgende problemstillinger/forskningsspørsmål skal analyseres:

  • Hvordan kan private og statlige virksomheter og institusjoner i samspill bidra til utvikling av en ny næring gjennom oppgradering av regionale ressurser, mekanismer for næringsutvikling og strategiske koblinger til nasjonale og internasjonale aktører?
  • Hvordan kan virksomhetenes sosiale kapital forklare utvikling av ny kunnskap og innovasjon i samarbeid med andre aktører i næringsklyngen?

Forskere ved NORCE har gjennomført 11 intervjuer med virksomheter innen næringsliv, politiske myndigheter og høyere utdannings- og forskningsmiljøer. Vegeiere, rådgivende ingeniører, utstyrs- og tjeneste leverandører, fylkeskommune, klyngeledelse, universiteter, høgskoler og forskningsmiljøer er blant de intervjuede virksomhetene. I løpet av oktober gjennomfører de etter planen de siste intervjuene for å dekke hele den industrielle verdikjeden og innovasjonssystemet.

Datainnsamlingen avsluttes i løpet av oktober, og det planlegges for å ha resultatene klar ved årsskiftet.