Offentlig sektor-ph.d. og nærings-ph.d.

Kunne du tenkt deg en doktorgrad og forskerkompetanse innenfor utdanningsvitenskap og humaniora? Har din virksomhet et særskilt behov for forskning på en spesifikk problemstilling eller et bestemt område? Det er mulig å gjennomføre en ph.d. mens du er ansatt!

Published Endret

Kunne du tenkt deg en doktorgrad og få forskerkompetanse? Ønsker du å fordype deg i et faglig prosjekt som har god kjennskap til og brenner for, og som samtidig er relevant og nyttig for din arbeidsgiver? Har din virksomhet et særskilt behov for forskning på en spesifikk problemstilling eller et bestemt område? Dette er mulig å oppnå mens du er ansatt hos nåværende arbeidsgiver.

Arbeidsgivere i offentlig sektor kan søke ordningen offentlig sektor-ph.d. for ansatte som skal gjennomføre et doktorgradsprosjekt. Ordningen er etablert for å møte offentlig virksomheters forskningsbehov. På samme måte er nærings- ph.d. bedriftenes ordning for å få forskerkompetanse til egne ansatte. Hensikten er i begge tilfeller at den ansatte skal bli værende i virksomheten etter fullført grad. Forskningsrådet (NFR) delfinansierer begge ordningene.

Ordningene forutsetter et samarbeid mellom tre parter:

  • den ansatte/ph.d.-kandidaten
  • offentlig virksomhet eller bedrift (som er søker og prosjektansvarlig)
  • Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger

Den ansatte/ph.d.-kandidaten får en utdanning tilpasset eget arbeidsfelt og vil kunne bidra med forskningsbasert innsikt i virksomhetens utfordringer. Etter endt doktorgrad vil kandidaten ha særegen kompetanse innen både praksisfeltet og akademia.

– Å ta en offentlig ph.d. er spennende, givende og utrolig lærerikt. Min erfaring er at å forske på egen praksis oppleves meningsfylt og motiverende. Dette er også med på å skape det engasjementet som trengs for å gjennomføre et doktorgradsprosjekt. En sterk faglig tilknytning til UiS og dyktige veiledere her har vært andre viktige faktorer som har vært helt sentrale for å få dette til, sier Ingrid Skage. Hun er den første offentlige ph.d.-kandidaten som har disputert ved Fakultet ved utdanningsvitenskap og humaniora.

– Det som imidlertid kan være en utfordring, er hvordan arbeidsgiver/virksomhet skal ta i bruk doktorgradskompetansen etter at forskerutdanningen er gjennomført. For at kompetansen skal kunne komme til nytte i tråd med offentlig ph.d.- ordningens intensjoner, vil det være viktig at det allerede i prosjektutviklingsfasen utarbeides en plan for hvordan forskningskompetansen skal tas i bruk i virksomheten etter oppnådd ph.d.- grad, forteller Skage.

Ingrid Skage har tatt offentlig ph.d. ved UiS. Foto: Jeanette Larsen / UiS

Den første offentlige ph.d.-kandidaten som disputerte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, var fysioterapeut Ingrid Skage.

Skage forsvarte sin avhandling høsten 2020: «Fysisk aktivitet i skolen, fra kunnskap til praksis. Muligheter og utfordringer ved å implementere fysisk aktiv læring som didaktisk verktøy i skolen».

Å forske på egen praksis skaper engasjementet som trengs for å gjennomføre et doktorgradsprosjekt.

Ingrid Skage
Kandidatens erfaringer:

– En sterk faglig tilknytning til UiS og dyktige veiledere her har vært andre viktige faktorer

– Min erfaring er at å forske på egen praksis oppleves meningsfylt og motiverende.

– Sørg for at det allerede i prosjektutviklingsfasen utarbeides en plan for hvordan forskningskompetansen skal tas i bruk i virksomheten etter oppnådd ph.d.- grad.

Hvem kan søke?

  • Offentlig sektor ph.d.: Det må være en virksomhet i offentlig sektor (statlig, regional eller kommunal).
  • Nærings-ph.d.: Bedriften må være et foretak med norsk organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregisteret og drive økonomisk aktivitet i Norge.
  • Kandidaten må være ansatt i virksomheten i prosjektperioden. Kriteriet for opptak til doktorgradsutdanningen er en femårig mastergrad (e.l.), karakter B eller bedre i veid gjennomsnitt på masterstudiet (120 studiepoeng) og minimum B på selve masteroppgaven.

Doktorgraden skal gjennomføres over tre (100%) eller fire år (75%). Kandidaten skal ha en veileder som er ansatt i virksomheten og har doktorgrad, alternativt kan virksomheten tilby en mentor. I prosjektperioden skal kandidaten dele tiden mellom virksomheten og universitetet, og ha veileder begge steder. Det er også mulig å gjennomføre et utenlandsopphold i løpet av prosjeket.

Dersom du som ansatt eller din virksomhet/bedrift er usikker på om dere er i målgruppen for ordningen, kan dere kontakte NFR før søknaden påbegynnes.

Hvordan finansieres prosjektet?

Ph.d.-kandidaten lønnes dels av virksomheten og dels av Forskningsrådet gjennom prosjektperioden.

  • Virksomhet/bedrift: Det økonomiske tilskuddet fra NFR innebærer støtte for inntil en halv stipendiatsats i til sammen tre år. Med støtte fra NFR skal arbeidsgiver dekke lønn til kandidaten, arbeidstimer til intern mentor/veileder og kostnader til arbeidsplass/utstyr.
  • Universitetet i Stavanger: UiS dekker kostnadene for hovedveileder (og evt. medveileder) ved UiS, opplæringsdelen (ph.d.-kurs/emner), arbeidsplasskostnader den perioden kandidaten oppholder seg ved UiS, samt alle utgifter ved midtveisevaluering og disputas.

Hvordan går vi fram?

Steg 1 - Ta kontakt med UiS

Arbeidsgiver og den aktuelle ansatte bør starte prosessen med å henvende seg direkte til fagmiljøet eller ph.d.-administrasjonen ved UiS som kan sette dere i kontakt med aktuelt fagmiljø

Den ansatte sender inn mastergradsvitnemålet sitt til ph.d.-administrasjonen ved UH-fakultetet som sjekker at vedkommende er kvalifisert. Deretter utsteder ph.d.-administrasjonen en bekreftelse på kvalifikasjon som må legges ved i søknaden til NFR.

Steg 2 - Send søknad om finansiering til Forskningsrådet NFR

Tips! Prosjektskissen kan gjerne utarbeides av kandidat i samarbeid med kommende veileder/fagmiljø ved UiS. Start om høsten slik at søknaden er klar i februar/mars når søknadsportalen åpner

Neste skritt er å sende søknad om finansiering til NFR. Det er arbeidsgiver (administrativ ansvarlig/prosjektleder) som er ansvarlig for å utforme og sende inn søknaden. Prosjektbeskrivelsen bør utarbeides i samarbeid mellom kandidaten og kommende veileder/relevant fagmiljø ved UiS.


NFR vurderer søknader fortløpende fram til potten er tom. Søknader kan med andre ord sendes inn så snart den er klar, og saksbehandlingstiden er på ca. 6 uker.
«Bekreftelse på deltakelse i doktorgradsprosjekt» (må legges ved) og dokumenterer samarbeidet mellom virksomheten og UiS og skal signeres av alle involverte parter begge steder.
OBS! Doktorgradsprosjektet kan ikke starte før etter at søknaden til Forskningsrådet er sendt inn.


Steg 3 - Søk om ordinært ph.d.-opptak ved UiS

Parallelt med at arbeidsgiver skriver søknaden til NFR, så søker den ansatte om ph.d.-opptak ved UiS.
Kandidaten fyller ut søknadsskjemaet «Søknad om opptak til ph.d.-program ved Universitet i Stavanger». Søknad med vedlegg sendes direkte til ph.d.-administrasjonen.
Søknaden behandles deretter av doktorgradsutvalget ved UH-fakultetet.

Steg 4 - Ettersendelse av dokumenter til NFR:

Bekreftelse på opptak til ph.d.-programmet (fra UiS) må ettersendes til NFR før virksomheten kan inngå den endelige kontrakten med NFR.

ABC-avtalen er en samarbeidsavtale mellom kandidat, virksomhet/bedrift og UiS som også må ettersendes til NFR. Her skal blant annet UiS tallfeste sin egenandel i prosjektet.

Deretter kan virksomheten/bedriften inngå den endelige kontrakten med NFR og prosjektet er klart til oppstart!

Ph.d-program

ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Mer om forskningsutdannelse

Disputaser ved UiS