Hopp til hovedinnhold

Covid-19-pandemien og utveksling våren 2022

Viktig informasjon for dere som skal på utveksling våren 2022.

Publisert: Endret:

Utveksling_verdenskart

SØKNADSFRISTER

Studenter på bachelorprogrammene sosialt arbeid og barnevern: 1. juli.

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag: 1. februar for påfølgende studieår.

Alle andre studenter: 1. september.

Under den pågående Covid-19-pandemien er det til enhver tid beredskapsledelsen ved Universitetet i Stavanger som avgjør i hvilken grad vi skal gjennomføre internasjonal studentutveksling. 

  • Kriseledelsen ved UiS følger utviklingen av Covid-19-pandemien tett. UiS ser på det som mest sannsynlig med utveksling i Norden og Europa.
  • Australia har innført innreisenekt for utenlandske borgere. Les oppdatert informasjon på UDs reiseinformasjon.
  • Amerikanske myndigheter kunngjorde 11. mars at USA innfører innreiserestriksjoner som blant annet gjelder for reisende fra Norge. Les oppdatert informasjon på UDs reiseinformasjon.
  • Folkehelseinstituttet har bestemt at studenter som skal på utveksling skal prioriteres for vaksine. Dersom du skal på utveksling, vennligst kontakt Stavanger kommune.
Situasjonen per i dag

COVID-19 pandemien og utveksling våren 2022  UiS anser det som sagt mest sannsynlig med utveksling i Norden og Europa i vårsemesteret 2022. AUSTRALIA/NEW ZEALAND  Dessverre ser vi det ikke praktisk mulig å gjennomføre utveksling i Australia/New Zealand i vårsemesteret 2022.  Dette henger sammen med at Australia/New Zealand per i dag har stengte grenser, og vi har fått indikasjon fra våre samarbeidspartnere om at grensene ikke vil åpne i tide til vårsemesteret 2022. Per 5. juli 2021 har følgende av våre partnere formelt kansellert utveksling for våren 2022: University of Adelaide Central Queensland University (for praksisstudier i barnevern og sosialt arbeid) ØVRIGE LAND UTENFOR EUROPA  Situasjonen er noe ulik for de øvrige landene utenfor Europa, men vi anser det fremdeles mest sannsynlig med utveksling i Norden og Europa. Flere av våre samarbeidspartnere i USA åpner for å ta imot utvekslingsstudenter, men det er ikke klart om grensene vil åpne for innreisende studenter til USA før studiestart. KONSEKVENSER AV Å SØKE UTVEKSLING I LAND UTENFOR EUROPA Vi avlyser ikke formelt utveksling utenfor Europa per i dag. Slik situasjonen er ber vi deg nøye vurdere om du ønsker å søke til land utenfor Europa. Hvis du ønsker å søke til land utenfor Europa står du fritt til det, selv om vi ikke anbefaler dette. Vi vil understreke at Universitetet i Stavanger ikke er økonomisk ansvarlig for kostnader knyttet til søknadsprosessen som for eksempel visum, vaksiner, søknadsgebyr, skolepenger etc. Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke kan garantere at våre studenter får refundert skolepenger dersom for eksempel partneruniversitetet gjennomfører digital undervisning i stedet for tradisjonell utveksling med fysisk tilstedeværelse. Eventuelle økonomiske tap som følge av å fortsette søknadsprosessen til institusjoner utenfor Europa må derfor dekkes av deg selv.  FORSIKRING  Universitetet i Stavanger krever at du tegner nødvendig reiseforsikring for utvekslingsoppholdet. Det er derfor svært viktig at du selv sørger for å ha gyldig forsikring før du drar ut, og setter deg godt inn i vilkårene for din forsikring.  Forsikringsselskapene har ulike vilkår og ulik dekning for studenter på utveksling, også med tanke på blant annet Covid-19 pandemien. For eksempel tilbyr ANSA ikke studentforsikring for studieopphold i aktuelle land som Madagaskar, India, Israel, Tanzania og Palestina. Dette kan endre seg. Også her er det slik at UiS ikke kan dekke økonomiske tap du eventuelt vil bli påført og som ikke blir dekket av forsikringen. Du må forholde deg til råd fra norske og lokale myndigheter i løpet av utvekslingsperioden. Det er viktig å være klar over at våre muligheter til å hjelpe deg kan være svært begrensede også for hendelser som ikke er relatert til covid-19-pandemien. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette utvikler seg gjennom året. I tillegg kan man risikere å få begrenset konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette.    COVID-19 VAKSINE  UiS fraråder sterkt å gjennomføre helsefaglig praksisutveksling uten forutgående vaksinering. 

I et brev datert 14. oktober 2020 ble følgende informasjon gitt:

"Regjeringen anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være nødvendige reiser på lik linje med nødvendige arbeidsreiser. Studenter som drar på utveksling, bryter dermed ikke UDs reiseråd som sier at vi skal unngå alle ikke-nødvendige reiser.

Dette henger også sammen med at en av hovedbegrunnelsene for UDs reiseråd er å unngå at reisende tar med seg smitte fra utlandet og hjem til Norge. Studenter som reiser ut for et lengre opphold utgjør i så måte liten risiko. Også kortere studieopphold i utlandet (for eksempel praksismobilitet, feltarbeid eller lignende) anses som nødvendige reiser, såfremt det er en integrert og definert del av utdanningen.

Det som derimot er svært viktig, er at studentene sørger for å ha gyldig reiseforsikring før de drar ut og setter seg godt inn i vilkårene for forsikringen. Videre må de sette seg inn i og forholde seg lojalt til gjeldende smitteverntiltak i studielandet.

Studentene har blant annet ansvar for å sette seg inn i vilkårene for sin egen reiseforsikring og undersøke hvilke smitteverntiltak som gjelder i studielandet. Institusjonene har i utgangspunktet ikke et økonomisk ansvar for studenter som er på utveksling til andre land. Ved for eksempel avbrutt utenlandsopphold har institusjonene likevel et ansvar for å sikre studentenes studiefremdrift.

Når det kommer til reiseforsikring anbefaler vi både institusjonene og studentene å sette seg inn i forsikringen som tilbys gjennom ANSA. ANSA kan også tilby mye annen nyttig informasjon for både institusjonene og studentene. Hva gjelder konsulær bistand vil norske myndigheter kunne gi konsulær bistand til norske borgere som normalt i de tilfeller der det oppstår akutte behov.

Til slutt vil vi påpeke at det til syvende og sist er opp til den enkelte å vurdere om man ønsker å reise på studieopphold i utlandet nå. Vår presisering av at studentreiser anses som nødvendige reiser skal ikke tolkes dithen at studenter skal føle seg presset til å reise ut. Reisene er nødvendige i den forstand at man ikke bryter reiserådet hvis man selv velger å dra."

Les brevet i sin helhet her: Informasjon om studentmobilitet for norske studenter under COVID-19

VIKTIG INFORMASJON

Det er viktig å være klar over følgende i forbindelse med søknad om utveksling til våren.

Dersom UD ikke anbefaler reiser til et spesifikt geografisk område, vil heller ikke vi kunne sende studenter til dette området.  Regjeringen har nå gått ut og karakterisert studentutveksling som 'nødvendige reiser'. Vi vil derfor åpne for studentutveksling til Europa selv om flere av disse landene er karakterisert som 'røde land'.

Ledelsen ved UiS kan avlyse utveksling til et geografisk område selv om UD ikke fraråder reiser dit.  Universitetet gjør en helhetsvurdering av situasjonen til enhver tid, og må i forkant av søknadsprosessen forsøke å skape en forutsigbar situasjon for våre studenter.  Dette kan medføre at universitetet avlyser utveksling til områder som utenriksdepartementet ikke fraråder å reise til.

Når du søker om utveksling, kan du sette opp en prioriteringsliste med opptil fem alternativer.  Hvis du har fått tilbud om å søke til partnerinstitusjonen som avlyser utveksling, eller beredskapsledelsen ved UiS beslutter at vi ikke kan sende studenter til området institusjonen ligger etter søknadsfristen for utveksling ved UiS, vil vi forsøke å gi deg tilbud om å søke til neste alternativ på prioriteringslisten om det er mulig.

Av praktiske årsaker er det ikke mulig å søke om andre alternativ eller omprioritere listen etter søknadsfrist.

Universitetet i Stavanger krever at du tegner nødvendig reiseforsikring for utvekslingsoppholdet.

Det er derfor svært viktig at du selv sørger for å ha gyldig forsikring før du drar ut, og setter deg godt inn i vilkårene for din forsikring.  Forsikringsselskapene har ulike vilkår og ulik dekning for studenter på utveksling, også med tanke på blant annet Covid-19 pandemien. For eksempel tilbyr ANSA pr. 15.03.21 ikke studentforsikring for studieopphold i aktuelle land som Madagaskar, India, Israel, Tanzania og Palestina. Dette kan endre seg. Også her er det slik at UiS ikke kan dekke økonomiske tap du eventuelt vil bli påført og som ikke blir dekket av forsikringen. 

Du må forholde deg til råd fra norske og lokale myndigheter i løpet av utvekslingsperioden.  Det er viktig å være klar over at våre muligheter til å hjelpe deg kan være svært begrensede også for hendelser som ikke er relatert til covid-19-pandemien. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette utvikler seg gjennom året. I tillegg kan man risikere å få begrenset konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette.

De fleste av våre samarbeidspartnere i Europa og Norden deltar i Erasmus-programmet. Til disse institusjonene betaler du ikke for å søke om opptak,  det er ikke skolepenger, og du vil få et stipend for perioden du er i utveksling.  Dersom utvekslingsoppholdet blir avlyst i forkant av utvekslingen vil det derfor ikke være kostnader knyttet til en slik søknad.  Dersom du må avbryte oppholdet vil heller ikke kostnaden til for eksempel hjemtransport være like stor som om du for eksempel skulle reise hjem fra Australia eller USA.

Helt til slutt

Kriseledelsen ved UiS følger som sagt utviklingen av Covid-19-pandemien tett.

Vær oppmerksom på at utvekslingsoppholdet kan bli kansellert også underveis i prosessen, enten av UiS eller vertsuniversitetet.

Sjømannskirken kan bistå deg under utvekslingsoppholdet ditt. De arbeider "tett på norske studenter i utlandet, til hverdags, fest og i krise - nå også koronakrise». Filmen gir et innblikk i Sjømannskirkens arbeid med studenter verden rundt. Hvordan bistår de studentene og med hva? Ta deg tid til å se filmen.