Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NHSP), som gjelder fra 2024. Den var blant annet grunnlag for en paneldebatt med flere profilerte helseledere som deltakere.

Publisert Sist oppdatert

NHSP 2024 skal dekke både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Den er ikke publisert ennå. Samhandling for å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester i hele landet vil være et sentralt tema.

Tre personer i et panel og to ledere av paneldebatt på en scene
Fra venstre: Magne Nicolaisen, Per Kristian Vareide, Cahtrine Bryne, Johan Håkon Bjørngaard og Geir Sverre Braut.

Etter å ha holdt hvert sitt innlegg foran omtrent 200 fremmøtte utgjorde Cathrine Bryne (administrerende direktør, Helse Vest), Per Kristian Vareide (kommunedirektør, Stavanger Kommune) og Magne Nicolaisen (avdelingsdirektør helse og omsorg, Tromsø Kommune) panelet som skulle diskutere den kommende planens implikasjoner for helsetjenesteforskningen. Paneldebatten ble ledet av professor Geir Sverre Braut (seniorrådgiver ved Stavanger Universitetssykehus) og professor Johan Håkon Bjørngaard (senterleder ved RegForsk, NTNU).

Aldrende befolkning skaper utfordringer

Mann med briller som gestikulerer på en scene
Magne Nicolaisen delte sine bekymringer for at vi allerede har høy personellmangel.

Innledningsvis ble utfordringene knyttet til en stadig eldre befolkning diskutert, og da spesielt med tanke på et veldig økt behov for helsepersonell. Helsepersonellkommisjonen la i år frem rapporten «Tid for handling» som tar opp denne problemstillingen. Magne Nicolaisen var én av 16 deltakere i denne kommisjonen.

–  Hvis vi i fremtiden skal ha et samfunn slik som vi kjenner det i dag mener jeg det er en avgjørende svikt at vi allerede har en helse- og omsorgstjeneste med såpass høy personellmangel, sa Nicolaisen.

Cathrine Bryne fremhevet at det allerede var gjort et stort eksperiment med å flytte store penger ut fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, og da i form av kommunale øyeblikkelig hjelp-senger. En nylig oppsummering av dette på Vestlandet viste at bruken av tilbudet var lavt. Under 50 prosent av disse sengene ble i gjennomsnitt brukt.

– Jeg tror vi bør og må være flinkere til å strukturere samhandling og den type tiltak i tråd med det som er mulighetsrommet i spesialisthelsetjenesten og de ulike kommunene fremfor en «one size fits all»-tilnærming, sa Bryne.

Per Kristian Vareide påpekte at ingen av oss vet hvordan vi skal løse fremtidens utfordringer. Han mener det er på tide å tenke ganske radikalt nytt for å finne mulige løsninger, og er selv åpen for å gjøre dette i egen kommune.

Kvinne med briller som gestikulerer på en scene
Cathrine Bryne ønsker at vi skal se på utdanning som noe som foregår helt til vi går av med pensjon.

Utfordringer med å beholde eksisterende helsepersonell

Nicolaisen mener utdanningssektoren er for gammeldags, noe som medfører at ferdigutdannet helsepersonell møter en helt annen virkelighet enn det de så for seg. Han tror dette er en av årsakene til at flere ønsker å bytte yrke etter kort tid.

Cathrine Bryne nevnte at det er en opplevelse av at utdanningssektoren er for rigid i forhold til det som er fremtidens reelle behov når det gjelder å lære hele livet. Hun tror dette med livslang læring kommer til å være kjempeviktig for å beholde helsepersonell fremover.

– Jeg skulle ønske at vi så på utdanning som noe som foregår helt til vi går av med pensjon. Når du først har utdannet noen til en profesjon, så bærer du et ansvar for å legge til rette for påfyll av kompetanse, sa Bryne.

Helsetjenesteforskning i et bredere perspektiv

Per Kristian Vareide påpekte at mange av de store helseutfordringene i samfunnet innenfor psykisk helse allerede starter i barnehager og skoler, noe som innebærer at de er skapt helt andre steder enn i helsetjenestene. Han stilte derfor spørsmål om hvordan vi kan gjøre helsetjenesteforskningen oppmerksom på den tverrsektorielle betydningen for helsetjenesten.

To menn og en kvinne på en scene
Fra venstre: Magne Nicolaisen, Per Kristian Vareide og Cathrine Bryne utgjorde panelet under Helsetjenesteforskningskonferansens paneldebatt.

Magne Nicolaisen fremhevet at utfordringsbildet også ligger i gapet mellom hva enkelte forventer at det offentlige kan levere av tilbud og tjenester og hva som er realiteten. Hvis dette forventningsgapet blir for stort fører det til større fremvekst av private tilbud, noe som igjen skaper større ulikhet.

– I Helsepersonellkommisjonen er det foreslått at hver ny politikkutforming skal ledsages av en analyse av hva dette innebærer av personellbehov. Det tror jeg er et av de viktigste forslagene i rapporten sett opp mot realiteten, sa Nicolaisen.

Mann som gestikulerer på en scene
Per Kristian Vareide ser på en stor privat vekst som en trussel for helse- og omsorgstjenesten.

Også Vareide ser på en stor privat vekst som en trussel for helse- og omsorgstjenesten, hvor de som har mye penger kan kjøpe seg ut av vanskelige situasjoner.

– Pårørende er trolig den største yrkesgruppen vi har innenfor kommunehelsetjenesten, og som vi undervurderer og ofte glemmer å verdsette, påpekte kommunedirektøren.

Oppfordrer kommuner til å forske mer selv

Vareide understreker at hvis kommunen skal klare å ta funnene fra ny helsetjenesteforskning i bruk, kreves det noen som oversetter budskapet til praksisfeltet. Forskningen i seg selv må også være praksisnær og relevant for å bli implementert i virksomheten.

–Jeg er helt sikker på at norske sykehus ble forbedret av å få inn forskning i formålsparagrafen. Hvis vi mener alvor med at kommunene skal være kunnskaps- og forskningsbaserte, må de også få forskningsansvar, poengterte Vareide avslutningsvis.  

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Feiret fullført helsevitenskapelig mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

Sjukepleiarar som realiserer seg, blir verande i jobben

Det er meldt om stor mangel på sjukepleiarar. Linda Horne Mæland har forska på norske helsesjukepleiarar for å forstå me...

Sykepleierstudenten Andreas drømmer om å bli redningsmann

Andreas Torjussen Osgjelten går tredje året på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Han har drømt om å j...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Menn i sykepleien: - Det er ikke bare én fasit på hva god omsorg er

– Som menn kan vi ofte bidra på en annen, men like god måte i en krevende livssituasjon eller omsorgssituasjon, sier syk...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Nakne tal - ein podkast om statistikk

PODKAST: – Det å bruka feil oppsummeringstal for å beskriva eit datasett er veldig, veldig nært det å lyga, seier statis...

Magnus studerer paramedisin

Det er en veldig givende utdanning, i et fagfelt som er i stadig utvikling. Her får man muligheten til å utvikle seg mye...

Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykis...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...