Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Published Endret
Portrett av professorn Randi Wågø Aas
Foto: Sonja Balci/OsloMet

Utdelingen fant sted under Norsk Ergoterapeutforbunds fagkongress og 70-årsjubileum nylig, der 600 ergoterapeuter deltok.  

– Dette er en pris som henger høyt i mitt fag, sier Randi Wågø Aas om tildelingen.

Wågø Aas er den 8. mottakeren av prisen som deles ut hvert fjerde år.

Synliggjør ergoterapeuters kjernekompetanse

Erganeprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats for å fremme ergoterapi. Dette kan være gjennom profilering og synliggjøring, styrking og fornying av ergoterapeutrollen, fag- og metodeutvikling, innovasjon innen fag og praksis eller tydelig ledelse som synliggjør og styrker fag og identitet.

Randi Wågø Aas mottok prisen av forbundsleder Tove Holst Skyer under festmiddagen, og hun la vekt på at professoren innfrir alle punktene i statuttene for denne prisen.

I begrunnelsen heter det at Randi Wågø Aas har lagt ned en stor innsats gjennom mange år for å synliggjøre ergoterapeuters kjernekompetanse. Hennes arbeid for å inkludere flere i arbeidslivet, og at hun gjennom fagutvikling og kursing ruster flere ergoterapeuter til innsats innen arbeidsdeltakelse ble også trukket fram.

– Det erfares fortsatt et stort behov for en større vektlegging av aktivitet og deltakelse som mål og metode i helse- og velferdstjenestene, mener hun. 

Givende forskningsarbeid

Kvinne får pris av en kvinne på en scene
Forbundsleder i Norsk Ergoterapiforbundet tildelte Erganeprisen for 2022 til Randi Wågø Aas (Foto: ergoterapeutene.org)

Randi Wågø Aas, som er professor ved Universitet i Stavanger og OsloMet, har i mange år forsket på folkehelse, arbeidshelse, retur til arbeid og aktivitet og deltakelse som behandling.

Hun leder nå to eksternfinansierte forskningsprosjekt i et samarbeid mellom UiS og OsloMet, som begge har fokus på effekter av digitale intervensjoner rettet mot de som står i fare for å falle ut av skole- og arbeidsliv.

– Å lede bredt sammensatte tverrvitenskapelige- og tverrfaglige team med dyktige kolleger er en stor inspirasjon i hverdagen, sier hun. Sammen utvikler vi ny kunnskap som bidrar til å endre helse- og velferdstjenestene her hjemme, men også internasjonalt. Det er givende og meningsfullt.

Når forskning blir praksis

I tillegg har hun i over 30 år vært opptatt av implementering av forskning til samfunnet og jobbet for mer kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten.

Like lenge har hun også lært offentlige ansatte hvordan de kan jobbe med kvalitetsforbedring, og hvordan de kan implementere mer forskning i sin praksis.

– Et slikt studietilbud kommer også til UiS neste høst med oppstart av masterspesialisering innen folkehelse, samfunnsdeltakelse og e-helse. Emnet heter Kunnskapstranslasjon – når forskning blir praksis, og er allerede et populært emne ved OsloMet, sier Wågø Aas.

Brobygger mellom forskning og samfunn

De som jobber i praksisfeltet synes ofte det er vanskelig å omsette forskning til praksis, og behovet for å bygge en ny og bedre bro mellom forskning og praksis er stort. Dette var bakgrunnen for at hun startet foretaket Sense of Science ved Stavanger Innovasjonspark. Målet er å utvikle innovative teknologiske løsninger som kan bidra til et mer kunnskapsbasert samfunn.

– Behovet for flere kunnskapsbaserte beslutninger på viktige samfunnsområder er større enn noen gang, sier hun.

Styret i Sense of Science besitter tung kompetanse innen entreprenørskap, fra Valide, Kronprinsparets fond og Ferd. Nå nærmer det seg lansering av en ny løsning, som er testet ut overfor helsepersonell.

– Det vi jobber med har stor innovasjonshøyde, og vi får stadig tilbakemelding hvor viktig dette arbeidet er for å forbedre både tjenester og politikk, sier Wågø Aas.

Entreprenørskap ble belønnet

En av begrunnelsene til at Wågø Aas fikk denne prisen var at hun parallelt med å være klinikker og forsker, også har vært entreprenør over mange år. Hun forteller at det var et godt skulderklapp å bli anerkjent for entreprenørrollen, og fortsetter:

– Vi mangler kultur og belønningssystemer for entreprenørskap innen brede deler av helsefeltet. Det finnes noen unntak innen medisinsk teknologi og farmasi, men helsetjenesten trenger innovatører fra akademia også for å løse samfunnsutfordringer innen folkehelse, skolehelse, arbeidshelse og psykisk helse og rus.

Hun legger til at det er tydelige forventninger rettet mot at forskere skal bidra med innovasjon og kommersialisering i akademia, men på det helsevitenskaplige området er det både uvanlig og krevende å være entreprenør i akademia.

– Innovasjoner som skalerer, trenger entreprenørskapsmodellen. Derved øker potensialet for å kunne løse samfunnsproblemer som det offentlige ikke har verktøyene til. Skal vi få flere til å bidra innen helse og velferd, trengs det mer bevissthet og kompetanse i akademia, avslutter hun.

Mer fra Det helsevitenskapelige fakultet

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...

Dansk sykepleierstudent roser UiS og Stavanger etter utveksling

Anna Julie la Cour Vågen valgte Stavanger som destinasjon da hun skulle på utveksling i sitt fjerde semester. Studenten ...